27.1
Web сайт:
E-mail адрес:
Дата на запитването:
30.01.2012 г.
Дата отговор:
08.02.2012 г.
ПОЛУЧЕН ОТГОВОР
отговор1.doc

ОБЩИНА СРЕДЕЦ

8300 Средец,област Бургас, кмет: 05551/6990, централа: 05551/6996, факс: 05551/7725, e-mail: obshtinasredets@mail.bg

Изх. № 92-00-69/ 08.02.2012 г.

ДО

Г-Н СТЕФАН ИВАНОВ АНГЕЛОВ

БУЛ.”В. ЛЕВСКИ” 76, ЕТ. 3

ГР.СОФИЯ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНГЕЛОВ,

Във връзка с постъпилото от Вас заявление с наш вх.№ 92-00-69/01.02.2012 г. за достъп до обществена информация, Ви информирам за публичните регистри, които поддържа ръководената от мен община, а именно:

  1. Регистър на разпоредителните сделки;

  2. Главни регистри за публична общинска собственост и частна общинска собственост;

  3. Регистър на търговските дружества с общинско участие;

  4. Регистър на общинските предприятия;

  5. Регистър на сключените договори за разпореждане с общинска собственост;

  6. Общински концесионен регистър;

  7. Регистър на проекти, подадени през 2008 и 2009 г.;

  8. Регистър на проекти, подадени през 2008 г. от общински дейности;

  9. Регистър за реализирани проекти в община Средец до 2007 г.;

  10. Регистър с информация за одобрени проекти.

Достъпът до тези регистри е осигурен чрез публикуването им на интернет-страницата на община Средец - http://obshtinasredets.bg/ . Част от регистрите на са публикувани на посочения адрес поради постоянна актуализация, но достъпът до тях се осъществява на място в сградата на община Средец.

 

ИНЖ. ИВАН ЖАБОВ

Кмет на община Средец

/П/

Заявление:
отговорено в срок
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да
Откога е последната актуализация?
от последната година
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
не
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
не
Откога е последната актуализация?
няма данни за актуализация
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да
Откога е последната актуализация?
от последния месец
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за "информационен масив", но практически под "информационен масив" се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
списък без описание
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието
адреса
телефона
e-mail адрес
B. Специална секция за достъп до информация
В.1. Обособена ли е ли такава секция?
да
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
не
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
не
Каква информация е публикувана?
В.2. Къде намерихте секцията "Достъп до информация"?
основно меню
В.3. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
не
В.3.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
[ без отговор ]
В.3.2. Има ли в него данни за направени откази?
[ без отговор ]
В.3.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
[ без отговор ]
В.3.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
[ без отговор ]
В.4. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да
В.4.1. Къде са публикувани?
В секция ПДИ
В.5. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
не
В.6. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да
В.7. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
не
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2011 г.
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
не
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
не
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
C.8. Публикуван ли е списъка на подалите декларации за конфликт на интереси (чл.12 от ЗПКИ)?
C.9. Публикувани ли са в web страницата самите декларации за конфликт на интереси?
C.10. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
не
Откога е последната актуализация?
[ без отговор ]
C.11. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
не
C.12. Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки?
да
C.13. Има информация за възложените обществени поръчки?
не