2018 година

Граждански одит на активната прозрачност 2018


Резултати от проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт


В периода 6 февруари – 30 март 2018 Програма Достъп до Информация прегледа и оцени интернет страниците на 567 административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти и независими органи на власт.

 

В рамките на проучването бяха подадени 567 електронни заявления с искане за предоставяне на отчета по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) за 2017. Задължение за изготвянето и публикуването на отчета, който трябва да включва данни за постъпилите заявления за достъп до информация, за направените откази и причините за това, институциите имат от приемането на ЗДОИ през 2000, а за публикуването му в интернет – след измененията на закона от 2008 (чл. 15а).

 

Целта на проучването е да оцени как органите на власт изпълняват задълженията си по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и други нормативни актове за публикуване на информация в Интернет, и как отговарят на заявления за достъп по електронен път.

 

За втора година бе отчетено дали страниците са съобразени с нуждите на хората със зрителни затруднения и дали имат текстова версия.

 

Нивото на прозрачност през 2018 бе оценявано с точки по 108 (122 за общините) индикатора.

 

На 14 март 2018 ПДИ изпрати предварително резултатите на всяка от проучените институции за обратна връзка и отрази постъпилите коментари.

 

 

Рейтинги на активната прозрачност на институциите 2018


Въз основа на индикаторите за изпълнението на задълженията за активно публикуване на информация, системата на проучването генерира различни рейтинги.

 

Рейтинг на активната прозрачност на централните органи на власт


Рейтинг на активната прозрачност на органите на местно самоуправление


Рейтинг на активната прозрачност на областните администрации


Рейтинг на териториалните органи в системата на изпълнителната власт


Системата генерира още: Рейтинги на институциите по области, Рейтинги на регионалните структури на Министерство на вътрешните работи, на Министерство на околната среда и водите, на Министерство на образованието, на Министерство на земеделието и храните и др.

 

Сравнителен Рейтинг на институциите проследява процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация през 2016, 2017 и 2018 и показва развитието на активната прозрачност на институциите в България.

 

 

Сравнителни данни на резултатите от 2016 – 2018


Сравнителните данни на резултатите от оценката на интернет страниците на институциите за нивото на публикуване на определени категории информация през последните три години показват следното:

 

Институционална информация


Оперативна информация


Секция „Достъп до информация” и нейното съдържание, според изискванията на чл.15а, ал.2 от ЗДОИ

 

Бюджетна и финансова прозрачност и интегритет. Обществени поръчки 


Задължения за активно публикуване, отнасящи се само до общините

 

Сравнителните данни бяха подготвени от изпълнителния директор на ПДИ Гергана Жулева.


 

Карта на финансовата и бюджетна прозрачност на общините 2018


Резултатите за изпълнение на задълженията на общините, обхващащи публикуването на бюджети, финансови отчети, датата на публичното обсъждане на проектите за бюджети и финансови отчети, информация за обществените поръчки в секция „Профил на купувача“ и декларациите по Закона за установяване и предотвратяване на конфликт на интереси се визуализират в Картата на финансовата и бюджетна прозрачност на общините.


 

Отговори по заявленията и предоставена информация


ПДИ публикува всички отговори по заявленията, подадени по електронен път до 567 институции, както и получената информация - отчета за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 или посочването на електронния адрес в страницата на институцията, където те са публикувани.

 

Системата позволява да се проследи и статистиката на предоставяне на информация по електронните заявления за достъп до информация.

 

 

 Фунционалност и филтри на системата за проучване


Онлайн базираният модул на проучването е част от Вътрешната информационна система на ПДИ и дава възможност за генериране на справки по всеки един от индикаторите, по всички институции, по области, по вид институция и др.

 

 

 

 

Проучването се осъществява в рамките на проекта Консултативен център за прозрачност, финансиран от Фондация “Америка за България”.