2011 година

Проучване на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт

 

В периода 22 февруари – 25 март 2011 година екип на Програма Достъп до Информация направи оценка на интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт с цел да се провери изпълнението на законовите задължения за активно публикуване и нивото на прозрачност на централно и на местно ниво.

 

От 516 институции бяха оценени 495 интернет страници.  21 институции не поддържат официални интерент страници.

 

Оценката на Интернет страниците е въз основа на 3 групи индикатори, които обхващат  стандартите за активно публикуване. Информация за:

 

Институционална - нормативната  уредба, функции, услуги, информационни масиви;

Организационна структура,  контакти;

Оперативна информация -  актове, стратегии, планове, дейности, 

Финансова и друга прозрачност – бюджети и финансови отчети, декларации за конфликт на интереси;

Наличието и съдържанието на секциите по достъпа до информация.

 

Бяха подадени и 505 заявления по електронен път с искане на Вътрешните правила за достъп до обществена информация в електронен вид , или посочване в отговора на интернет адреса, на който могат да бъдат намерени тези вътрешни правила.

 

Резултатите в графичен вид може да видите в Приложениe № 1: „Сравнителни данни от оценката на Интернет страниците на институциите в системата на изпълнителната власт”.

 

Анализ на резултатите може да видите в годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до информация в България 2010".

 

ЗАЯВЛЕНИЯ
неотговорили (просрочени):
175 (33.91%)
отговорили (просрочени):
67 (12.98%)
отговорили в срок:
263 (50.97%)
неизпратени:
11 (2.13%)
общо:
516
НАЧИН НА ОТГОВОР
електронен път:
270
по поща:
75
по телефон:
15
на място:
0
ВЪПРОСНИК
попълнени:
495 (95.93%)
очакващи обработка:
21 (4.07%)
общо:
516