2008 година

Aктивно предоставяне на информация от страна на обществените институции
Резултати от проучването на Интернет страниците на институциите на изпълнителната власт - 2008 г.

 

За трета поредна година ПДИ провежда проучване на Интернет страниците на институциите на изпълнителната власт.


Целта на проучването, проведено от екипа ПДИ, беше да се оцени развитието на активното публикуване на Интернет страниците на задължителна за публикуване информация от институциите на изпълнителната власт в България.


Първото проучване беше проведено през 2006 г. Резултатите и анализът от предишните две проучвания са публикувани в два поредни доклада „Състоянието на достъпа до информация в България” за 2006 и за 2007 година.


Проучването се проведе в периода 18 февруари 2 март 2008 г. Както и през миналата година, бяха изследвани 411 институции от Регистъра на административните структури и актовете на изпълнителната власт, както следва:


Вид институции Брой:
Общини 264
Министерства 17
Държавни агенции 10
Администрации на държавните комисии 4
Изпълнителни агенции 38
Административни структури, създадени със закон 50
Областни администрации 28


 
Смятаме, че проучването е достатъчно представително, тъй като обхваща всички министерства, всички областни управи, всички общини и относително добре покрива и други административни структури.

Седем изследователи от екипа на Програма Достъп до Информация имаха за задача преди всичко да установят дали въпросните институции имат собствена официална Интернет страница. Такива страници бяха открити в 352 случая, което е с 8% повече, в сравнение с миналата година.


За целите на изследването, данни за дадена институция, намиращи се в "чужда" Интернет страница, не се разглеждат като “страница в Интернет”.


Имат ли официална Интернет страница 2006 г. 2007 г. 2008 г. Общо
Общини 157 186 218 264
Министерства 16 17 17 17
Държавни агенции 9 10 9 10
Администрации на държавните комисии 4 4 4 4
Изпълнителни агенции 31 33 34 38
Административни структури, създадени със закон 38 42 42 50
Областни администрации 26 27 28 28
Общо: 281 319 352 411