2006 година

Активно предоставяне на обществена информация от страна на институциите на изпълнителната власт
 
 
Целта на проучването, проведено от екип на ПДИ, в началото 2006 година, беше да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация.
 
Проучването се проведе в периода 20.02.2006-05.03.2006 г. Бяха избрани 411 институции от Регистъра на административните структури.  

 

Вид институции Брой:
Общини 264
Министерства 17
Държавни агенции 10
Администрации на държавните комисии 4
Изпълнителни агенции 38
Административни структури, създадени със закон 50
Областни администрации 28


 
Смятаме, че проучването е достатъчно представително, тъй като обхваща всички министерства, всички областни управители, всички общини, и относително добро покритие на други административни структури.
 
Седем изследователи от екипа на Програма Достъп до Информация имаха за задача преди всичко да установят дали въпросните институции имат собствена официална Интернет страница. Такива страници бяха открити в 281 случая.
 
В някои случаи информация за проучваната институция можеше да бъде открита на Интернет страниците на други институции. Например на страницата на Министерство на земеделието и горите (МЗГ) се поддържат страниците на областните дирекции „ Земеделие и гори”. В други случаи информация за институцията има на страниците на асоциации и сдружения като например - Асоциация на родопските общини (АРО), Асоциация на дунавските общини (АДО) или Национално сдружение на общините в България (НСОБ).


 

Имат ли официална Интернет страница 2006 г.
Общини 157
Министерства 16
Държавни агенции 9
Администрации на държавните комисии 4
Изпълнителни агенции 31
Административни структури, създадени със закон 38
Областни администрации 26
Общо: 281

 
След идентифицирането на официалната Интернет страница на институцията, изследователите ни трябваше да установят следните факти, отговаряйки на 42 въпроса, групирани в 3 теми:

  • Как институцията е изпълнила задълженията си по закона за достъп до информация? (18 въпроса);
  • Съществува ли специална секция за достъп до информация? (19 въпроса);
  • Какви са публикациите  в интернет на основата на други задължения? (5 въпроса).


Анализът на резултатите е част от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа в България 2005".