2001 година

През 2001 г. ПДИ проведе 2 проучвания:
 
1. Изпълнение на задълженията на органите по Закона за достъп до обществена информация (Резултати от пилотно проучване на ПДИ)
Целта на проучването, извършено от екипа на Програма Достъп до информация, бе да се провери спазват ли се активните задължения по ЗДОИ пет месеца след влизането му в сила.
Проучването се проведе в периода 1 декември 2000 г. - 9 март 2001 г. в 26 областни града в страната. В периода 1 – 15 декември 2000 г. двадесет и двама координатори на Програма Достъп до информация извършиха проучването в регионални звена на централните органи и в местната администрация. В началото на февруари 2001 г. изследването е продължено от новите координатори на ПДИ в градовете Смолян, Перник и Кюстендил. Месец по-късно, през март - към данните е прибавен доклад за Столична община (СО) и централните органи на властта – министерства и други държавни органи.
Резултатите са част от първия годишен "Доклад  за състоянието на достъпа до публична информация в България".

 
2. Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ
 
Целта на проучването бе да очертае състоянието, готовността и проблемите, които възникват в хода на прилагане на ЗДОИ. Проучването обхваща всички централни органи на изпълнителната власт и териториалните им подразделения, така  както  са  определени  в  Закона  за администрацията и изброени в регистъра на административните структури. Обхванати са 100-те най-големи общини от всички 262. От 363 институции, помолени за участие, са проведени 303 интервюта.
 
Докладът Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИв PDF.
 
Резултатите са част от годишния доклад на ПДИ "Състоянието на достъпа до публична информация в България 2001".