Резултати по индикатори

Резултати по индикатори от проучването на ПДИ чрез оценяване на Интернет страниците и подаване на електронни заявления до административните структури в системата на изпълнителната власт, проведено 22.02 – 25.03.2011
 
А. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация
A.1. Публикувана ли е в web страницата информация по чл. 15 от ЗДОИ?
A.1.1. Представена ли е на уебстраницата нормативната база, която определя с какво се занимава тази институция?
да: 343 (69.29%)
не: 152 (30.71%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 2 (0.40%)
от последния месец: 18 (3.64%)
от последната година: 44 (8.89%)
по-отдавна: 57 (11.52%)
няма данни: 222 (44.85%)
A.1.2. Представена ли е структура на администрацията (органограма)?
да: 435 (87.88%)
не: 60 (12.12%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (0.20%)
от последния месец: 10 (2.02%)
от последната година: 38 (7.68%)
по-отдавна: 42 (8.48%)
няма данни: 336 (67.88%)
А.1.3. Представени ли са функциите на институцията?
да: 360 (72.73%)
не: 135 (27.27%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (0.20%)
от последния месец: 9 (1.82%)
от последната година: 29 (5.86%)
по-отдавна: 50 (10.10%)
няма данни: 268 (54.14%)
А.1.4. Представени ли са услугите, които предоставя институцията?
да: 387 (78.18%)
не: 108 (21.82%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 1 (0.20%)
от последния месец: 16 (3.23%)
от последната година: 29 (5.86%)
по-отдавна: 45 (9.09%)
няма данни: 297 (60.00%)
А.1.5. Има ли списък на нормативните актове: правилници, наредби, инструкции, постановления?
да: 389 (78.59%)
не: 106 (21.41%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 5 (1.01%)
от последния месец: 51 (10.30%)
от последната година: 68 (13.74%)
по-отдавна: 26 (5.25%)
няма данни: 239 (48.28%)
А.1.6. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, решения?
да: 137 (27.68%)
не: 358 (72.32%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 4 (0.81%)
от последния месец: 44 (8.89%)
от последната година: 46 (9.29%)
по-отдавна: 16 (3.23%)
няма данни: 32 (6.46%)
А.1.6а. Има ли списък на решенията на общинския съвет?
да: 221 (44.65%)
не: 33 (6.67%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 17 (3.43%)
от последния месец: 115 (23.23%)
от последната година: 46 (9.29%)
по-отдавна: 12 (2.42%)
няма данни: 29 (5.86%)
А.1.7. Описани ли са информационните масиви и ресурси, използвани от съответната администрация? Имайте предвид, че няма легално определение за „информационен масив”, но практически под „информационен масив” се разбира: какви бази данни, регистри поддържа дадената институция на основата на правомощията си.
да: 266 (53.74%)
не: 229 (46.26%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 7 (1.41%)
от последния месец: 28 (5.66%)
от последната година: 27 (5.45%)
по-отдавна: 35 (7.07%)
няма данни: 165 (33.33%)
А.1.8. Публикувани ли са наименованието, адреса, телефона и работното време на звеното в съответната администрация, за контакти с граждани?
наименованието: 316 (63.84%)
адреса: 426 (86.06%)
телефона: 462 (93.33%)
работното време: 205 (41.41%)
Откога е последната актуализация?
B. Специална секция за достъп до информация
В1. Обособена ли е ли такава секция?
да: 196 (39.60%)
не: 299 (60.40%)
В.1.1. Публикувано ли е наименованието на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 146 (29.49%)
не: 54 (10.91%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 4 (0.81%)
от последния месец: 6 (1.21%)
от последната година: 22 (4.44%)
по-отдавна: 17 (3.43%)
няма данни: 94 (18.99%)
В.1.2. Публикуван ли е адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 143 (28.89%)
не: 58 (11.72%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 3 (0.61%)
от последния месец: 6 (1.21%)
от последната година: 23 (4.65%)
по-отдавна: 15 (3.03%)
няма данни: 95 (19.19%)
В.1.3. Публикуван ли е e-mail адреса на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 113 (22.83%)
не: 85 (17.17%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 2 (0.40%)
от последния месец: 3 (0.61%)
от последната година: 19 (3.84%)
по-отдавна: 14 (2.83%)
няма данни: 84 (16.97%)
В.1.4. Публикуван ли е телефона на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 132 (26.67%)
не: 66 (13.33%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 3 (0.61%)
от последния месец: 4 (0.81%)
от последната година: 14 (2.83%)
по-отдавна: 9 (1.82%)
няма данни: 105 (21.21%)
В.1.5. Публикувано ли е работното време на звеното в съответната администрация, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до обществена информация?
да: 116 (23.43%)
не: 82 (16.57%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 3 (0.61%)
от последния месец: 4 (0.81%)
от последната година: 16 (3.23%)
по-отдавна: 11 (2.22%)
няма данни: 79 (15.96%)
В.1.6. Публикувано ли е длъжностното лице, което отговаря пряко за предоставянето на информация?
да: 99 (20.00%)
не: 103 (20.81%)
Каква информация е публикувана?
длъжност: 87 (17.58%)
име: 73 (14.75%)
телефон: 82 (16.57%)
e-mail адрес: 61 (12.32%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: 2 (0.40%)
от последния месец: 6 (1.21%)
от последната година: 16 (3.23%)
по-отдавна: 11 (2.22%)
няма данни: 68 (13.74%)
В.2. Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
да: 61 (12.32%)
не: 426 (86.06%)
В.2.1. Има ли в него данни за постъпили заявления?
да: 59 (11.92%)
не: 2 (0.40%)
В.2.2. Има ли в него данни за направени откази?
да: 43 (8.69%)
не: 18 (3.64%)
В.2.3. Има ли в него посочени основания/причини за отказите?
да: 41 (8.28%)
не: 21 (4.24%)
В.2.4. Откога е последния годишния отчет по ЗДОИ?
2010 г.: 45 (9.09%)
2009 г.: 15 (3.03%)
2008 г.: 1 (0.20%)
2007 г.: 1 (0.20%)
2006 г.: (0.00%)
2005 г.: (0.00%)
2004 г.: (0.00%)
2003 г.: (0.00%)
2002 г.: (0.00%)
2001 г.: (0.00%)
В.3. Има ли публикувани вътрешните правила относно достъпа до информация?
да: 258 (52.12%)
не: 237 (47.88%)
В.3.1. Къде са публикувани?
В секция Достъп до Информация (ДОИ): 148 (29.90%)
На друго място - Правилник за работата на администрацията: 9 (1.82%)
На друго място - Харта на клиента: 8 (1.62%)
Друго: 90 (18.18%)
В.4. Има ли публикуван текст за реда за достъп до публичните регистри, които поддържа тази администрация?
да: 100 (20.20%)
не: 395 (79.80%)
В.5. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път?
да: 465 (93.94%)
не: 30 (6.06%)
В.6. Изисква ли се електронен подпис за подаване на заявление по електронен път?
да: 20 (4.04%)
не: 475 (95.96%)
C. Публикации в интернет на основата на други задължения
C.1. Публикуван ли е в web страницата бюджет на институцията?
2009 г.: 46 (9.29%)
2010 г.: 82 (16.57%)
2011 г.: 80 (16.16%)
C.2. Публикувани ли са в web страницата финансови отчети на институцията?
2008 г.: 23 (4.65%)
2009 г.: 34 (6.87%)
2010 г.: 67 (13.54%)
C.3. Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
2008 г.: 57 (11.52%)
2009 г.: 96 (19.39%)
2010 г.: 104 (21.01%)
C.4. Публикувани ли са в web страницата договори на институцията?
да: 12 (2.42%)
не: 483 (97.58%)
C.5. Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие?
да: 287 (57.98%)
не: 208 (42.02%)
C.6. Публикувани ли са в web страницата списъци на разсекретените по § 9 от ЗЗКИ документи?
да: 4 (0.81%)
не: 491 (99.19%)
C.7. Публикувани ли са в web страницата декларациите за имотното състояние и доходите?
2008 г.: (0.00%)
2009 г.: 2 (0.40%)
C.8. Публикувани ли са в web страницата декларации за конфликт на интереси?
2008 г.: 10 (2.02%)
2009 г.: 129 (26.06%)
2010 г.: 64 (12.93%)
C.9. Има ли в web страницата секция, в която да се предлагат проекти за нормативни актове?
да: 71 (14.34%)
не: 424 (85.66%)
Откога е последната актуализация?
от последната седмица: (0.00%)
от последния месец: 29 (5.86%)
от последната година: 14 (2.83%)
по-отдавна: 6 (1.21%)
няма данни: 26 (5.25%)
C.10. Има ли в web страницата списък на категориите информация класифицирани като служебна тайна?
да: 64 (12.93%)
не: 431 (87.07%)