Активно предоставяне на информация от институциите на изпълнителната власт

Достъп до информация на Интернет страниците на публичните институции в България - 2007 г.

 

Целта на проучването, проведено от екип на ПДИ, в началото 2007 година, беше да се провери доколко и как органите на изпълнителната власт и общините използват Интернет страниците си, за да публикуват актуална информация и по този начин да улесняват гражданите при търсенето на информация.

 

Проучването се проведе в периода 24.03.2007-31.03.2007 г. Бяха избрани 411 институции от Регистъра на административните структурикакто следва:

 

Вид институции Брой:
Общини 264
Министерства 17
Държавни агенции 10
Администрации на държавните комисии 4
Изпълнителни агенции 38
Административни структури, създадени със закон 50
Областни администрации 28


 
Смятаме, че проучването е достатъчно представително, тъй като обхваща всички министерства, всички областни управители, всички общини, и относително добро покритие на други административни структури.
 
Седем изследователи от екипа на Програма Достъп до Информация имаха за задача първо да открият, дали въпросните институции имат собствена официална Интернет страница. Такива страници бяха открити в 319 случая. В някои случаи, информация за институцията можеше да бъде открита на неофициални страници, или на Интернет страници на други институции, асоциации, сдружения (Министерство на земеделието и горите - МЗГ, Асоциация на родопските общини - АРО, Асоциация на дунавските общини - АДО, Национално сдружение на общините в България - НСОБ).
 

Имат ли официална Интернет страница 2006 г. 2007 г.
Общини 157 186
Министерства 16 17
Държавни агенции 9 10
Администрации на държавните комисии 4 4
Изпълнителни агенции 31 33
Административни структури, създадени със закон 38 42
Областни администрации 26 27
Общо: 281 31