Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Тайните
Търговска тайна

Определение за търговска тайна дава § 1, т. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за защита на конкуренцията.

Ограничението е широко дефинирано като „факти, информация, решения и данни, свързани със стопанската дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите”.

 

Промените в Закона за достъп до обществена инфрмация от 2008 г. значително ограничават приложимостта на това ограничение. На това основание може да се откаже само информация, чието предоставяне би довело до нелоялна конкуренция между търговци. Освен това, в мотивите на отказа задълженият субект трябва да посочи обстоятелствата, които водят до такава.  

 

Четете коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ, адв. Александър Кашъмов: Представлява ли защитена тайна информацията за размера на неплатени от фирми публични задължения в голям размер? (17.09.2016).