Фондация Програма Достъп до Информация
Начало > Тайните
Държавна тайна

Законът за защита на класифицираната информация дефинира държавната тайна. Според чл. 25 от същия, държавна тайна може да се въвежда само при наличието на три кумулативни условия:

 

• категорията информация да е предвидена в закон;

• да  цели  защитата  на  националната  сигурност,  отбраната,  външната  политика или конституционноустановения ред;  

• разкриването й да създава опасност от увреждането на горепосочените интереси.

 

 

 

Списък на категориите информация, подлежаща на класификация като държавна тайна приложение 1 към чл. 25 от ЗЗКИ

 

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

 

Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност

 

Задължителни указания на Държавната комисия по сигурността на информацията за прилагането на принципите и мерките в областта на индустриалната сигурност

 

Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване

 

Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация

 

Наредба № I-7 от 13 юли 2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на държавна агенция "национална сигурност"

 

Задължителни указания на Държавната комисия по сигурността на информацията за класифициране на съдебни и следствени дела