Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи

За Конвенцията накратко
 
 
«Всяка държава – страна по Конвенцията трябва да гарантира правото на всеки да получи при поискване, без каквато и да е дискриминация, достъп до официални документи, съхранявани от публичните институции.»

      - Чл. 2, ал. 1 от Конвенцията за достъп до официални документи, неофициален превод на ПДИ от английски          

 

Изработването на текста на Конвенция за достъп до официални документи започна през януари 2006 г. и бе съпроводена от мащабна кампания от страна на трите наблюдаващите граждански организации - Access Info Europe (http://www.access-info.org), Article 19 (http://article19.org), Правна Инициатива на Отворено Общество (http://justiceinitiative.org). Програма Достъп до Информация подкрепи кампанията с различни инициативи [1]. Конвенцията за достъп до официални документи бе приета на 27.11.2008 от Комитета на министрите на Съвета на Европа. 

Конвенцията бе отворена за подписване на срещата на министрите на правосъдието в Тромсо, Норвегия на 18 юни 2009. Тя е подписана от 20 държави, първите 12 държави от които са: Белгия, Естония, Финландия, Грузия, Унгария, Литва, Черна гора, Норвегия, Сърбия, Словения, Швеция, Македония. След тях се подписаха Босна и Херцеговина, Армения, Исландия, Сан Марино, Испания, Украйна, а последната подписала се държава е Албания.  

На 17 май 2019 по време на 129-та сесия на Комитета на министрите в рамките на финландското председателство на Съвета на Европа държавите-членки бяха поканени да ратифицират Конвенцията за достъп до официални документи CETS No.205. Условието за влизането й в сила и за формирането на органите за наблюдение бе тя да бъде ратифицирана от 10 държави-члеки на Съвета на Европа. 
 
Конвенцията от Тромсо официално влезе в сила на 1 декември 2020 г., след като през май 2020 г. Украйна стана десетата поред страна, ратифицирала Конвенцията.

 
След Украйна, Конвенцията бе ратифицирана и от Исландия: така общо 11 държави са завършили процеса на ратификация, а именно Босна и Херцеговина, Естония, Исландия, Литва, Молдова, Норвегия, Унгария, Украйна, Финландия, Черна гора, Швеция. Актуална информация за броя на държавите, ратифицирали Конвенцията, можете да проследите на страницата на Съвета на Европа

 

България все още не е подписала Конвенцията. За ролята на Програма Достъп до информация в застъпничеството за подписването на Конвенцията от Тромсо четете по-долу.

 

 
* * * 


 
Застъпничество на ПДИ
  
През 2010 г. ПДИ изготви неофициален превод на Конвенцията за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите на Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г. и на Обяснителния доклад към нея (второ редактирано издание от 2016 г.) ( 1,4Mb)

ПДИ изготви и Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г. ( 300Kb) и
Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция на Съвета на Европа за достъпа до официални документи ( 252Kb)

Анализът на съответствието на ЗДОИ и Конвенцията в доклада на ПДИ Състоянието на достъпа до информация в България 2009 ( 350Kb)
 
В края на 2009 г. ПДИ стартира "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" с обществени обсъждания в рагионалните градове в страната, за да полуляризира новите стандартите в българското законодателство и международните норми, заложени в новоприетата Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
 
На 26.07.2010 г. ПДИ организира конференция „Десет години Закон за достъпа до информация. Нови стандарти за достъпа до информация”. Конференцията се проведе под патронажа на госпожа Цецка Цачева, Председател на 41-то Народно събрание. Целта на конференцията беше да се направи равносметка на постигнатото в областта на достъпа до информация за десетте години от приемането на закона, във връзка с необходимостта България да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за достъпа до официални документи.
 
Становище относно целесъобразността от подписването и ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, изпратено от заместник-министъра на външните работи г-н Милен Люцканов и популяризирано по време на конференцията Десет години Закон за достъпа до информация. Нови стандарти за достъпа до информация” на 26.07.2010.


 

* * * 


 
Защо започна изготвянето на Конвенцията и от кого?

Изготвянето и приемането на задължителен правен документ, който да гарантира свободния достъп до информация, се дискутира в Съвета на Европа поне от 1994 г., когато идеята кристализира около приетата от Съвета на министрите през 1981 г. Препоръка R(81)19 за достъп до информация, съхранявана от обществените институции.
 
По време на първата си среща през март 1998 г., Групата експерти задълбочено обсъжда въпроса за приемането на правнозадължителен документ, но въпреки това, решава да се съсредоточи върху непосредственото изготвяне на препоръка, като остави възможността за изготвянето на конвенция отворена. Ето защо, Групата започва фокусирана работа върху изготвянето на препоръка, базирана на сравнителен анализ на законодателства и практики. Препоръка (2002)2 официално е приета през февруари 2002 г.
 
Идеята за Конвенция отново е предложена на семинара „Какво е достъп до официални документи?”, организиран от Директората по човешки права и медии в Съвета на Европа и проведен през ноември 2002 г. в Страсбург. На семинара беше представена Препоръка (2002)2 и бяха обсъдени особеностите на националните законодателства на страните-членки, в светлината на Препоръка (2002)2. Участниците в семинара, сред които бяха и граждански организации, препоръчват изработването на договор с правнозадължителен характер.  

 

 

* * * 

  

 

Предисторията


Със свое решение от май 2005 г. Комитетът на Министрите към Съвета на Европа възлага на Координационния комитет по правата на човека да започне работа по изготвянето на правно-задължителен инструмент, отразяващ принципите на достъп до информация, заложени в Препоръка 2002(2) относно достъпа до официални документи: http://www.aip-bg.org/documents/rec2_bg.htm.
 
Работната Група от експерти със специалната задача да изготви текста на бъдещата конвенция започва работа през януари 2006 г. Само 15 от общо 47-те членки на Съвета на Европа имат свои представители в тази Група. България обаче има свой представител в работната група - г-н Ивайло Иванов, ръководител на отдел „Човешки права” в Дирекция "Човешки права и международни хуманитарни организации” в Министерството на външните работи.
В процеса на подготовка на проекта за Конвенция, Групата проведе три заседания през 2006 г. и две през 2007 г. През юли 2007 г. Групата представи текста на проекта на бъдещата Конвенция, който е достъпен на английски и френски език тук.
 
Като наблюдатели в процеса на подготовка на текста на бъдещата Конвенция, която ще бъде първият международен договор, гарантиращ правото на достъп до информация, участваха три международни организации – Access Info Europe (http://www.access-info.org), Article 19 (http://article19.org), Правна Инициатива на Отворено Общество (http://justiceinitiative.org). През август 2007 г., трите организации предупредиха за съществуването на слабости в настоящия текст и с отворено писмо призоваха Групата от експерти да отчете факта, че повечето страни, които са приели своите закони през последните години вече имат по-високи стандарти от тези, които са заложени в настоящия текст на проекта на Конвенцията. Критичното писмо на български език четете тук: http://www.aip-bg.org/documents/coe_letter.htm.
 
Призивът на Access Info Europe, Article 19 и Правна инициатива на Отворено общество бе подкрепен от 250 организации и 270 застъпници са свободен достъп до информация, които подписаха отвореното писмо с конкретни предложения. Становища за подобряване на текста бяха внесени от правителството на Словения, информационни комисари от цяла Европа (Естония, Германия, Ирландия, Сърбия, Словения и Великобритания), Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (http://www.aip-bg.org/documents/ocse_remarks_110907.pdf). Отвореното писмо беше подкрепено от Програма Достъп до Информация и няколко други български неправителствени организации.
 
Въпреки това, Групата от експерти, чиято последна среща бе в Страсбург между 9 и 12 октомври, отказа да разгледа предложенията за съобразяване на бъдещата Европейска конвенция за достъп до официални документи с установените стандарти и добри практики в 47-те страни-членки на Съвета на Европа.
 
С писмо от 31.10.2007 г. граждански организации призоваха Координационния комитет по правата на човека към Съвета на Европа да не приема Проекта на Конвенция за достъп до официални документи в настоящия му вариант. Текстът на писмото четете тук.
На 07.11.2007 г., под натиска на неправителствени организации и представители на страни-членки на Съвета на Европа, които критикуваха проекта в настоящия му вид, Координационният комитет реши да отложи решението си по текста, за да даде повече време на Групата от Експерти, натоварена с изготвянето на проекта да довърши Обяснителния меморандум и да събере становища от страните-членки за подобряване на текста на конвенцията. Прес-съобщение четете тук.
 

 

* * * 

 

 

Инициативи на ПДИ

Програма Достъп до Информация и няколко други български неправителствени организации подкрепиха отвореното писмо на Access Info Europe, Article 19 и Правна инициатива на Отворено общество от септември 2007 г. ПДИ изпрати текста на писмото, на български и на английски език, до българските представители в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) . Отвореното писмо бе изпратено и до българския представител в Групата от експерти по проекта за конвенция, г-н Ивайло Иванов, както и до българския представител в Координационния комитет по правата на човека в Съвета на Европа - г-н Андрей Техов, директор на Дирекция „Човешки права и международни хуманитарни организации” в МВнР.
 
На 24 септември 2008 г. изпълнителният директор на ПДИ, д-р Гергана Жулева, се обърна с писмо до членовете на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Писмото призоваваше членовете на българската делегация да подкрепят становището на докладчика на Комисията по правни въпроси и човешки права г-н Клаас де Врис, на редовната сесия на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (29 септември – 3 октомври 2008 г.), на която беше  планиран дебат и гласуване на проект-становище за Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
 
На 18 ноември 2008 г., изпълнителният директор на ПДИ, д-р Гергана Жулева, подаде от името на ПДИ заявление за достъп до информация до Министерството на външните работи за позициите на България по отношение на текста на бъдещата Конвенция. Отговор бе даден след подадена срещу мълчалив отказ жалба. С решението си Главният секретар на Външно министерство отказа да предостави достъп, като се позова на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ - информацията е защитена, тъй като съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори. Към момента на предоставяне на този отговор Конвенцията за достъп до официални документи бе вече приета от Комитета на Министрите на Съвета на Европа - на 27 ноември 2008 г.


Програма Достъп до Информация изготви неофициален превод на Конвенцията за достъп до официални документи (106Kb), приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г.  Превод на Обяснителния доклад към Конвенцията за достъп до официални документи (184 Kb) на Съвета на Европа може също да свалите тук.
 
Българското правителство не само, че не подписа първия правно-задължителен договор за достъпа до информация, но дори не обяви и намеренията си, Гергана Жулева, Изпълнителен директор на ПДИ, публикация в Информационен бюлетин на ПДИ, брой 6(66), м. юни 2009 г.
 
На 28 юли 2009 г. Програма Достъп до Информация изпрати две писма до новоизбраните министър на правосъдието г-жа Маргарита Попова и министър на външните работи г-жа Румяна Желева по повод позицията на България във връзка с откритата на 18 юни 2009 г. за подпис Конвенция на Съвета на Европа за достъп до официални документи. С писмото, д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, призовава за стартиране или ускоряване, ако е започнал, процеса на подготовката за присъединяване на България към Конвенцията.

ПДИ изготви и Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г. и
Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция на Съвета на Европа за достъпа до официални документи.
 
В края на 2009 г. ПДИ стартира "Разяснителна кампания за новите стандарти за достъпа до информация" с провеждането на обществени обсъждания във всички областни градове в страната.
 

 

* * *

 

   

Иницативи на гражданското общество:[1] 

 

1. На 27.11.2008 Съветът на Европа прие първият в света правнозадължителен документ, гарантиращ достъпа до информация. Изработването на текста на Конвенция за достъп до официални документи започна през януари 2006 г. и бе съпроводена от мащабна кампания от страна на трите наблюдаващите граждански организации.Техните препоръки за залагане на по-високи стандарти в конвенцията, които да гарантират достъпа до информация бяха подкрепени от 250 граждански организации, дванадесет европейски информационни комисари, няколко правителства и членовете на ПАСЕ (в свое становище от 3 октомври 2008 г.). Въпреки това не бяха взети предвид при приемането на текста на Конвенцията. Сега, те настояват за силен наблюдаващ орган, който да контролира прилагането на Конвенцията. Позицията на трите наблюдаващи организации, изразена в прессъобщение от 3 декември 2008 г.
Текста на Конвенцията за достъп до официални документи на английски език (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 87 Kb)
Обяснителен меморандум към Конвенцията за достъп до официални документи на английски език (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 128 Kb)
2.Трите организаци, наблюдаващи процеса на изработване на Конвенция за достъп до официални документи, подадоха заявление до Съвета на Европа Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 131 Kb. Те поискаха информация за взетите на 12 ноември 2008 г. решения по мнението на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по проекта за Конвенция за достъпа до официални документи (Мнение на ПАСЕ от 3 октомври 2008 г.)
3. Гражданското общество призова министър Карл Билд да гарантира обсъждането на забележките/препоръките на гражданските организации, преди обявяването на каквото и да е гласуване по отношение на бъдещата Конвенция . ПДИ подкрепи писмото. Текстът може да видите тук, 141 Kb).
4. Писмо от девет европейски информационни комисари, от 7.11.2008 г., адресирано до Карл Билд, министър на външните работи на Швеция и председател на Комитета на министрите на Съвета на Европа, (Жалба на ПДИ срещу Наредба 40 48 Kb), което ПДИ разпространи до членовете на делегацията на България в ПАСЕ.
5.Страсбург, 6 октомври 2008 г.: На свое заседание на 03.10.2008 г. Парламентарната асамблея на Съвета на Европа призова за доработка на текста на бъдещата Конвенция за достъп до официални документи. Прессъобщение на наблюдаващите граждански организации.
6. Специална страница Recognize My Right (Признай моето право), на която можете да подпишете петиция в подкрепа на по-силна бъдеща Конвенция, гарантираща правото на достъп до информация.
7. Страсбург, 27 март 2008: На заседанието си на 26 март 2008 г, Координационният комитет по правата на човека към Съвета на Европа прие проект на текст на Конвенция за достъп до официални документи без да включи, промените, предложени от правителството на Словения, които получиха подкрепата на 10 информационни комисари и отразяваха до голяма степен предложенията на гражданското общество ( 110Kb PDF) .
8. Пресъобщение от 3.03.2008 г., с което трите организации призовават Координационния комитет по правата на човека, който ще обсъжда проекта за Конвенция за достъп до официални документи на 26 март 2008 г., да преразгледа текста, така че той да гарантира напълно правото на достъп до информация, може да прочетете на английски език ( 259Kb PDF).
9. Становище от наблюдатели на гражданското общество от Октомври 2007 г. относно седем ключови опасения (прес-съобщение четете тук 110Kb PDF file).
10. Становище от ОССЕ 79Kb PDF file, заедно със сравнителен анализ на законите
11. Становища от информационните комисари (компилация от становищата на комисарите в Естония, Германия, Ирландия, Сърбия, Словения и Великобритания).
12. Писмо №1 от Access Info, Article 19 и Правна Инициатива (ноември 2006) относно обхвата на конвенцията и на изключенията
13. Писмо №2 от Access Info, Article 19 и Правна Инициатива (юли 2007) относно въпросите за прегледа, активното публикуване и механизмите за мониторинг.
14. Писмо от представители на гражданското общество и цял свят, ( 67Kb PDF file) публикувано на Международния ден на правото да знам - 28 септември и внесено в Експертната група на 5 октомври, 2007 г.
15. Решение на Интерамериканския съд за човешки права относно основното право на достъп до информация, съхранявана от правителството (11 октомври, 2006 г. – версия на английски език 99Kb PDF file).