EEA Grants


Предложения, мнения и становища, получени в рамките на обществените обсъждания за промени в законодателството за достъп до информация през 2014 г. и на имейл адресът на ПДИ: APIAconsult@aip-bg.org.
 
 
ПДИ обобщи всички предложения в КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. Концепцията бе разпространена в месечния информационен бюлетин на ПДИ за ноември 2014: http://www.aip-bg.org/publications/Бюлетин/Брой/104957/.
 
ОБОБЩЕНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ: http://store.aip-bg.org/Obsujdane2014/Obobshtenie_predlojenia.pdf.
  
1. Предложение за промяна в ЗДОИ от Юлиян Чолаков, председател на Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията - СОПА, направено по време на конференцията "Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация", проведена на 12 декември 2014
 
2. Становище на "Движение за екологична насоченост", Ямбол във връзка със Законопроект за изменение и допълнение на ЗДОИ, изпратено до ПДИ в рамките на обществената дискусия "Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация", 21 ноември 2014
 
3. Становище на Комисията за защита на личните данни, 17 ноември 2014
 
4. Предложения за промени в ЗДОИ, направени по време на обществена дискусия с участието на адвокати и съдии от административните съдилищя в страната и Върховен административен съд на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“, проведена на 24 октомври 2014
 
5. Предложения за промени в ЗДОИ, направени по време на обществена дискусия с участието на служители от държавната администрация, отговорни за предоставянето на информация по процедурите на ЗДОИ, на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“, проведена на 14 октомври 2014  
 
6. Предложения за промени в ЗДОИ, изпратени от Мариана Александрова от Сдружение "Диабет и предиабет" на 18 август 2014
 
7. Предложения за промени в ЗДОИ, направени по време на обществена дискусия с участието на представители на НПО, неформални граждански групи и активни граждани на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“, проведена на 4 юли 2014  

 
8. Примерен списък на категориите информация за онлайн публикуване с предложения за срокове за нейната достъпност в интернет, изготвен от ПДИ.

9. Предложения за промени в законодателството за достъп до информация, изпратени от Цветелина Йорданова, докторант, Факултет по журналистика и масова комуникация, Софийски Университет
 
10. Предложения за промени в ЗДОИ, направени по време на обществена дискусия с участието на IT специалисти, активисти за отворени данни, бизнес на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“, проведена на 24 юни 2014
 
11. Предложения за промени в ЗДОИ, направени по време на обществена дискусия с участието на журналисти на тема „Необходими ли са промени в законодателството за достъп до информация“, проведена на 03 юни 2014
 
12. Мнение, свързано с правната уредба на достъпа до информация и необходими промени, изпратено от Светла Василева, в. "Дума"
 
13. Препоръки на ПДИ, свързани с правната уредба на достъпа до информация и прилагането й, публикувани в годишния доклад "Състоянието на достъпа до информация в България 2013"
 
14. Предложения за промени в ЗДОИ - Проблеми и въпроси, изпратени от госпожа Деница Кюранова

15. Мнение за готвени законодателни промени на ЗДОИ, изпратени от господин Георги Шумаков 
 
 
Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.