Дебат по законопроект за антикорупционен закон

Дебатът по Законопроект за предотвратяване на корупцията сред лицата, заемащи висши публични длъжности започна през лятото на 2015 г., когато Министерски съвет внесе текстове в Народното събрание (30 юни 2015, сигнатура 502-01-52).
 
Още тогава ПДИ излезе със становище по предлагания законопроект, изразено в коментар на ръководителя на правния екип на ПДИ Александър Кашъмов в месечния информационен бюлетин на ПДИ: Анализи: Някои бележки по внесения проектозакон за предотвратяване на корупцията, брой 6(138), юни 2016.
 
Законопроектът бе внесен в пленарна зала точно преди лятната ваканция на депутатите на 31 юли 2015 и бе отхвърлен на първо четене на пленарно заседание от 3 септември 2015.
 
На 02 март 2016 г. в интернет страницата на правителството за обществени обсъждания на проекти за нормативни актове – strategy.bg бе публикуван проект на Закон за предотвратяване на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, както и
мотиви към него
.
 
В рамките на обявения за становища и коментари срок, ПДИ изпрати своето становище, достъпно на адрес: http://store.aip-bg.org/stanovishta/2016/Stanovishte_PDI_Zakon_Anntikorupzia.pdf
 
Препоръките на ПДИ, обосновани в становището са:
 
1. Смятаме за абсолютно необходимо да бъде извършен и публикуван необходимият анализ на прилагането на трите закона, които се отменят, както и да се обсъди информацията и становището на ангажираните с прилагането им държавни органи.

2. Да се въведат принципите на прозрачност, откритост, достъпност, отчетност, които са признати в международноправната уредба и в Закона за администрацията /чл.2, ал.1/.

3. Да се обособят поотделно превантивните и репресивните мерки, респ. процедури и отговорности за противодействие на корупцията, с цел методологична чистота и ефективно прилагане.

4. Да се възстанови общодостъпността на декларациите, подавани от държавните служители, които не заемат висши публични длъжности, или да се обоснове изключението от публикуване, като се посочат ясни критерии.

5. Да се обоснове необходимостта от създаване на един държавен орган на мястото на три съществуващи, като се анализират и идентифицират слабостите в работата им и се формулира ясно преодоляването им чрез единния орган. Да се регламентира организационната му структура по-подробно от наличните текстове.

6. Да не се урежда материя, която се отнася към друг тип законодателство и други правоотношения и конкретно – към Закона за съдебната власт /ЗСВ/. Където е необходимо, да се предложат изменения и допълнения в ЗСВ. Да не се замества изцяло уредбата по Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество.

7. Да отчете необходимостта от защита на личните данни на лицата, които попадат в предмета на закона, и да се създадат съответните законови гаранции.

8. Да се продължи общественото обсъждане с оглед обема на проекта за закон и необходимостта от съществени промени на основата на анализ на прилагането на съществуващата уредба.