EEA Grants

В периода април - октомври 2014 ПДИ проведе широка обществена консултация с търсещи и предоставящи достъп до информация по реда на ЗДОИ
 
ПДИ проведе пет обществени обсъждания с журналисти от печатни и електронни медии, IT специалисти, активисти за отворени данни и блогъри, представители на НПО и граждани, служители от държавната администрация, които отговарят по ЗДОИ и адвокати и съдии от административните съдилища, с цел да се дискутират необходими промени в законодателството за достъп до информация.
 
Обсъжданията със заинтересовани групи се проведоха в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран по Програма за подкрепа на НПО в България по финансовия механизъм на ЕИП 2009 – 2014 г. Дискусиите се проведоха в няколко основни направления:
  • детайлизиране на задълженията относно активното публикуване на информация от институциите;
  • уеднаквяване на работата по електронните заявление и предоставяне на информация по електронен път;
  • прецизиране на ограниченията на достъпа до информация;
  • регламентация на санкциите при неизпълнение на задълженията по ЗДОИ;
  • определяне на независим орган за координиране и контрол на прилагането на ЗДОИ.

Всеки можеше да изпрати своите аргументирани предложения и становища за необходими промени в законодателството за достъп до информация по имейл.
 
Направените предложения и становища са публикувани на: http://www.aip-bg.org/publicdebate/Предложения_и_становища/208182/.
 
След провеждането на всички обществени обсъждания

ПДИ обобщи и систематизира в Концепция получените предложения за законодателни промени: http://store.aip-bg.org/documents/Concept2014.pdf.

Концепцията бе представена на Национална конференция пред НПО, журналисти, граждани, юристи, политици, която се проведе на 12 декември 2014 година в хотел "Форум",София.

 
Обществените обсъждания се осъществяват в рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация Програма Достъп до Информация и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.