Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 12(180), Декември 2018 г.
ISSN 1313-6496
Обзор 2018
Съдебни дела
Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Статистика

 

През 2018 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на откази на достъп до обществена информация. Подготвихме 41 жалби и писмени защити  (11 – по случаи на граждани, 6 – на НПО, 23 – на журналисти  и 1 – на политическа партия). Изготвихме 29 жалби. Първоинстанционни – 25 (Административен съд София-град – 18 и Административни съдилища в страната – 7); касационни – 3 и частна жалба - 1.

От 29 първоинстанционни жалби 24 са срещу изричен отказ да се предостави информация, а срещу мълчалив отказ е 1.

 

В 53 случая бе осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип изготви 12 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 60 съдебни акта (решения - 49 и определения - 11) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд /ВАС/ – 30, Административен съд – София град /АССГ/ – 21 и Административни съдилища в страната – 9). В 50 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация, а в 9 в полза на администрацията. В 1 случай съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

 

Към момента са насрочени съдебни заседания по 20 дела, водени с подкрепата на ПДИ (19 през 2019 г. и 1 през 2020 г.).

 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела с подкрепата на ПДИ през 2018 г. Те са систематизирани според вида на търсената информация, която е отбелязана в скоби и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.

 


Градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности“ с/у кмета на Благоевград

Със свое решение[1] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация за броя издадени заповеди за премахване на незаконни строежи от 4-та до 6-та категория на територията на общината в определен период). Решението е окончателно.

 

Мариета Сивкова (Ямбол) с/у секретар на Община Ямбол

Със свое решение[2] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“). Решението е окончателно.

 

Мариета Сивкова (Ямбол) с/у секретар на Община Ямбол 2

Със свое решение[3] Административен съд – Ямбол  отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“). Касационна жалба от секретаря, по която е образувано а.д. № 13563/2018 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 9.12.2019 г.

 

Чавдар Генов (Бургас) с/у зам.-кмет на Община Бургас

Със свое решение[4] АС Бургас отменя мълчаливия отказ и връща преписката за разглеждане на заявлението по същество (договорите по обществени поръчки за изграждане, реконструкция, ремонт и поддържане на пътната настилка, хоризонталната и вертикална маркировка, тротоарните и пешеходните зони, зелените площи на територията на община Бургас). Решението подлежи на обжалване.

 

Димитър Христов (Сливен) с/у кмет на Община Сливен

Със свое решение[5] ВАС отменя решението на първата инстанция, отменя и отказа, връща преписката за предоставяне на информация и осъжда общината на съдебни разноски (разрешително за строеж, издадено на конкретна фирма за реконструкция на сграда в Сливен). Решението е окончателно.

 

Яна Христова (Сливен) с/у кмет Сливен

Със свое решение[6] ВАС отменя решението на първата инстанция, отменя отказа на кмета и му връща преписката за ново произнасяне, осъжда общината да заплати разноски на жалбоподателката (издадените от община Сливен разрешения за строителство през септември 2012 г. ). Решението е окончателно.

 

Проверки и контролна дейност

 

Елена Христова (София) с/у Министерство на икономиката

Със свое  решение[7] ВАС отменя отказа, връща преписката за ново произнасяне с указания и осъжда министерството да заплати 370 лв. разноски (информация от Регистъра за нередности по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“). Решението не е обжалвано и е влязло в сила, информацията е предоставена.

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Със свое решение[8] АССГ отменя отказа и задължава  КОНПИ да предостави (информация за разходите, направени от комисията при проверката на имуществото на Цветан Василев и семейството му). Следва касационна жалба от КОНПИ, по която е образувано а.д. № 6053/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 27.03.2019 г.

 

„Пеншън Къмпани“ ЕООД с/у Комисия за финансов надзор

Със свое решение[9] АССГ отхвърля жалбата (информация за проверка на активите на пенсионните фондове към 31 декември 2016).  Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Биволь с/у Агенция „Митници“

Със свое решение[10] ВАС оставя в сила решението за отмяна на отказа (информация за износ на цигари на български производители за ОАЕ). Решението е окончателно.

 

Фондация „Антикорупционен фонд“ с/у Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Със свое решение[11] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация дали през 2015 г. комисията е постановявала решение за прекратяване на производството срещу конкретно лице, както и дали по случая са взети предвид становища на други държавни органи). Следва касационна жалба от КОНПИ, по която е образувано а.д. № 8321/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 23.10.2019 г.

 

Генка Шикерова (NOVA) с/у Министерство на вътрешните работи

Със свое решение[12] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15 октомври 2016). Следва касационна жалба от МВР, по която е образувано а.д. № 13778/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 16.12.2019 г.

 

Фондация „Антикорупционен фонд“ с/у Агенция за държавна финансова инспекция

Със свое решение[13] АССГ отхвърля жалбата (копие от доклад на АДФИ, изготвен за установяване на законността на процедурите по възлагане на три обществени поръчки с възложител НДК). Решението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество

Със свое  решение[14] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация по десет формулирани въпроса, касаещи проверки по няколко изрично посочени обществено известни случая на привлечени към наказателна отговорност лица, заемащи или заемали публични длъжности). Следва  касационна жалба от КОНПИ, по която е образувано а.д. № 12165/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 17.01.2019 г.

 

Генка Шикерова (NOVA) с/у Българска агенция по безопасност на храните

Със свое  определение[15] АССГ отменя решението на БАБХ за оставяне на заявлението без разглеждане и връща за произнасяне по същество (информация за работата на инсталациите за изгаряне на трупове на животни - т.нар. екарисажи).  Определението не подлежи на обжалване.

 

Димитър Христов (Сливен) с/у кмет Сливен

Със свое решение[16] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (геодезическо заснемане, протокол от проверка и имената на служители по казус с реконструкция на сграда от частна фирма). Решението е окончателно.

 

Тодор Гроздев (в. „Знаме“) с/у Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“

Със свое определение[17] Административен съд - Пазарджик оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява производството по делото (доклад от проверка на ГДИН през април 2016 година в затвора в гр. Пазарджик, открила съществени нарушения). Определението подлежи на обжалване.

 

Разходване на публични средства

 

Емилия Димитрова (sevlievo-online.com) с/у секретар на Община Севлиево

Със свое решение[18] Административен съд – Габрово отменя частичния отказ и връща за ново произнасяне с указания (информация за задграничните командировки на служители на общината и посещенията на чуждестранни делегации в общината). Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Информацията е предоставена.

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество 2

Със свое решение[19]АССГ отменя отказа и задължава председателя на КОНПИ да предостави (информация за загубените дела и сумите, които КОНПИ е осъдена да заплати към 2017 г. по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди /ЗОДОВ/).  Следва касационна жалба от КОНПИ.

 

Тодор Гроздев (в. „Знаме“) с/у Агенция „Митници“

Със свое решение[20] Административен съд - Пазарджик отменя частичния отказ и връща за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (копие от договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик).  Следва касационна жалба от Агенция „Митници“, по която е образувано а.д. № 7603/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 11.03.2019 г.

 

Юлиян Методиев (Божурище) с/у кмета на Божурище

Със свое определение[21] ВАС оставя без разглеждане касационната жалба на общината и прекратява делото (информация за съдебните дела, водени от общината за периода 2007 – 2016 и разходите по тях). Определението не е обжалвано от кмета и е влязло в сила.

 

Христо Гешов (Червен бряг) с/у кмет Червен бряг

Със свое  решение[22] Административен съд - Плевен отменя мълчалия отказ и връща преписката на кмета за произнасяне с изричен акт (информация за разходите на общината за мобилни и интернет услуги, брой закупени мобилни апарати и устройства, разходите за командировки). Решението не е обжалвано и е влязло в сила. Информацията е предоставена.

 

Емилия Димитрова (sevlievo-online.com) с/у секретар на Община Севлиево

Със свое решение[23] Административен съд - Габрово отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за плащанията от общината към столична PR агенция). Решението подлежи на обжалване, но не е обжалвано и е влязло в сила. С решение за достъп от 30.11.2018 г. секретарят на Община Севлиево осигурява исканата информация.

 

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

 

Зорница Маркова (в. „Капитал“) с/у Министерство на енергетиката

Със свое решение[24] ВАС отменя частичния отказ и връща преписката за ново произнасяне с указания (информацията за парични депозити на държавни дружества в търговски банки). Следва касационна жалба от МЕ.

 

Ралица Кацарска (ПДИ) с/у Столична община

Със свое решение[25] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за сумата, заплатена на СО от организатора на изложбата „Живите динозаври“ в парка на Военна академия в столицата). Следва касационна жалба от СО, по която е образувано 6433/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е насрочено за 2.10.2019 г.

 

Мариета Димитрова (Blagoevgrad news) с/у кмет Благоевград

Със свое решение[26] Административен съд - Благоевград отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (справка за размера на дължимите суми по задължения на физически и юридически лица, които ползват общински имоти или концесионни договори от община Благоевград към м. декември 2017 г.). Кметът на Благоевград подава касационна жалба.

 

Зорница Маркова (в. „Капитал“) с/у Министерство на икономиката

Със свое определение[27] ВАС оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява производството по делото (информация за кореспонденцията, водена с МФ, по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии до МФ и осигуряването на достъп от МФ до информация за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия). Подадена е  частна жалба от нас.

 

Зорница Маркова (в. „Капитал“) с/у Министерство на енергетиката

Със свое решение[28] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на частичния отказ и връщане на преписката за ново произнасяне с указания (информацията за парични депозити на държавни дружества в търговски банки). Решението е окончателно.

 

Зорница Маркова (в. „Капитал“) с/у Министерство на икономиката

Със свое определение[29] ВАС 5-чл. състав отменя определението за прекратяване на делото и връща делото на същия състав от ВАС, Пето отделение за продължаване на съдопроизводствените действия по него (информация за кореспонденцията, водена с МФ, по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии до МФ и осигуряването на достъп от МФ до информация за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия). Определението е окончателно.

 

Господари на ефира с/у кмет Благоевград

Със свое решение[30] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа, осъжда общината на 600 лв. разноски (информация за договора между общината и веригата Lafka за петна за поставяне на търговски обекти). Решението е окончателно.

 

Зорница Маркова (в. „Капитал“) с/у министерство на икономиката

Със свое  решение[31] ВАС отменя отказа и връща преписката на министъра с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за кореспонденцията, водена с МФ, по повод заявлението на 11 главни редактори на печатни медии до МФ и осигуряването на достъп от МФ до информация за това какви парични средства и в кои банки са депозирали държавните органи и държавните предприятия). Решението подлежи на обжалване.

 

Околна среда

 

Александър Дунчев (София) с/у Министерство на околната среда и водите

Със свое определение[32] ВАС оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото (информация за процедурата по съгласуване при изграждането на две противопожарни кули на Витоша). Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Данита Заричинова (София) с/у Столична община

Със свое решение[33] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (проект за „Изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София с оползотворяване на RDF отпадък“). Следва  касационна жалба от СО, по която е образувано а.д. № 5034/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е  насрочено за 07.10.2019 г.

 

Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ с/у Изпълнителна агенция по околна среда 2

Със свое определение[34] АССГ оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото (почасови данни за замърсяване на въздуха в София с ФПЧ). Определението не е обжалвано и е влязло в сила.

 

Ивайло Хлебаров (София) с/у Агенция „Пътна инфраструктура“

Със свое решение[35] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 6 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Обединение Лот 3.2 Проект“).  Решението е окончателно.


Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ с/у Изпълнителна агенция по околна среда 3

Със свое  решение[36] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (почасовите данни за замърсяване на въздуха в столицата с ФПЧ). Решението подлежи на обжалване.

 

Прозрачност и отчетност на администрацията

 

Йово Николов (в. „Капитал) с/у ОДМВР – Варна

Със свое решение[37] ВАС отменя решението на първата инстанция, отменя отказа и връща преписката на директора на МВР Варна за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015). Решението е окончателно.

 

Юлиан Христов (OFFnews) с/у Национална служба за охрана

Със свое решение[38] ВАС отменя решението на първата инстанция за отмяна на отказа по т. 2 от заявлението и го връща за ново разглеждане от друг състав, оставя в сила решението за отмяна на отказа в останалата му част (информация за охраната на Лютви Местан). Решението е окончателно.

 

Боряна Христова (БИПИ) с/у Столична община

Със свое решение[39] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (копие от декларацията за конфликт на интереси на зам. кмет на СО). Решението е окончателно.

 

Програма Достъп до информация с/у кмет Благоевград

Със свое решение[40] ВАС отменя решението на първата инстанция за обявяване на отказа за нищожен и връща делото за ново разглеждане от друг състав на същия съд (копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината). Решението е окончателно.

 

Иван Петров (София) с/у Столична община

Със свое решение[41] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация за наказаните служители за неспазване наредбите на Столичен общински съвет). Решението е окончателно.

 

Фондация „Български институт за правни инициативи“ с/у Агенция за социално подпомагане

Със свое решение[42] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагане на закона (копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на НОИ). АСП подава касационна жалба, по която е образувано а.д. № 8537/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е  насрочено за 27.01.2020 г.

 

Програма достъп до информация с/у кмет Благоевград

Със свое решение[43] Административен съд – Благоевград отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в община Благоевград). Следва  касационна жалба от кмета, по която е образувано а.д. № 10026/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е  насрочено за 18.12.2019 г.

 

Юлиан Христов (OFFnews) с/у Национална служба за охрана

Със свое решение[44] АССГ отменя отказа по т. 2 от заявлението и връща преписката на началника на НСО за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация за мотивите и основанията за назначаване на охрана на Лютви Местан през м. октомври 2013 г.). Решението подлежи на обжалване.

 

Светлозар Алексиев (София) с/у кмет на район „Триадица“

Със свое решение[45] АССГ отменя мълчаливия отказ и връща преписката за произнасяне с изричен акт по заявлението (копия от административните актове за определяне на длъжностни лица за контрол над мобилните търговски съоръжения в Южния парк). Район „Триадица“ подава касационна жалба.

 

Процес на вземане на решения

 

Добромир Видев (БНР) с/у Министерство на отбраната

Със свое решение[46] АССГ отхвърля жалбата – отказът на основание служебна тайна е законосъобразен (протокол от работата на междуведомствената работната група за обобщаване, анализиране и оценка на отговорите на искане за предоставяне на предложения (RFP), по проект за придобиване на нов тип боен самолет, назначена със заповед № Р-53/10.03.2017 г. на министър-председателя на Република България). Подадена е  касационна жалба от нас, по която е образувано а.д. № 5327/2018 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 23.10.2019 г.

 

Тодор Мадолев (София) с/у Министерство на културата

Със свое  решение[47] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация, свързана с проведен конкурс за  директор на Драматично-куклен театър – Плевен). Решението е окончателно.

 

Вихрен Михайлов (София) с/у Комисия за енергийно и водно регулиране

Със свое определение[48] ВАС оставя без разглеждане касационната жалба на КЕВР (информация за образуването на цената на водата в София). Подадена е  частна жалба от КЕВР.

 

Таня Петрова (в. „Сега“) с/у Министерство на финансите

Със свое решение[49] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (копия от финансовите обосновки към 3 решения и 2 постановления на МС). Решението е окончателно.

 

Асоциация „Прозрачност без граници“ с/у Министерство на правосъдието

Със свое решение[50] АССГ отхвърля жалбата и осъжда асоциацията на разноски (становищата на органите, участвали в съгласувателна процедура по приемането на текст на проект на Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество). Подадена е касационна жалба от нас, по която е образувано а.д. № 8973/2018 г. на ВАС, Пето отделение. Делото е  насрочено за 29.05.2019 г.

 

Вихрен Михайлов (София) с/у Комисия за енергийно и водно регулиране

Със свое определение[51] ВАС оставя в сила определението за оставяне без разглеждане на касационната жалба на КЕВР (информация за образуването на цената на водата в София). Определението е окончателно.

 

Сдружение „България без дим“ с/у Министерство на здравеопазването

Със свое решение[52] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (информация за работната група, която подготвя промени в Закона за здравето с цел подобряване контрола по спазване забраната за тютюнопушене на закрити и някои открити обществени места). Решението е окончателно.

 

Публичноправни субекти/ организации

 

Иван Петров (София) с/у Център за градска мобилност

Със свое решение[53] ВАС оставя в сила решението на първата инстанция за отмяна на отказа (Инструкция за реда и начина на работа на контролните органи по редовността на пътниците в обществения градски транспорт). Решението е окончателно.

 

Генка Шикерова (NOVA) с/у Център за спешна медицинска помощ

Със свое решение[54] ВАС отменя решението на АССГ, в частта за отхвърляне на жалбата, отменя отказа на директора на ЦСМП да предостави информация по т. 2 от заявлението и му връща преписката за произнасяне по същество по отношение на исканата информация по т. 2 от заявлението (информация за изпълнението на договора за поддръжка на автомобилите на ЦСМП). Решението е окончателно.

 

 

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у Център за градска мобилност

Със свое решение[55] АССГ отменя отказа и връща за произнасяне с указания (протоколите от заседанията на Съвета на директорите на ЦГМ за 2015, 2016 и 2017). ЦМГ подава касационна жалба, по която е образувано а.д. № 8624/2018 г. на ВАС, Пето отделение, Делото е насрочено за 11.12.2019 г.

 

Мария Каравланова (Пловдив) с/у директорът на Националната галерия

Със свое решение[56] АССГ отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за цената на откупените и постъпили във фонда на Националната галерия творби за периода 2007 - 2017). Решението подлежи на обжалване.

 

Съдебна власт

 

Доротея Дачкова (в. Сега) с/у Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Със свое решение[57] АССГ отменя отказа и задължава да предостави по електронен път (акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМ-гейт“, както и материалите от същата). ИВСС подава касационна жалба,  оставена без движение от ВАС. Делото е прекратено.

 

Доротея Дачкова (в. Сега) с/у Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Със свое  определение[58] ВАС оставя касационната жалба на ИВСС без движение и прекратява делото (акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМ-гейт“, както и материалите от същата). Следва  частна жалба от ИВСС, по която е образувано а.д. № 1446/2018 г. на ВАС, Петчленен състав – II колегия.

 

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Със свое решение[59] АССГ отхвърля жалбата (стенографски протокол от проведено заседание на ИВСС на 19 април 2018 г. в частта му, в която е обсъдено внесено предложение за образуване на дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на административния ръководител на Софийския апелативен съд). Подадена е касационна жалба от нас.

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Инспекторат към Висшия съдебен съвет

Със свое определение[60] ВАС отвежда съдия-докладчика и докладва делото за определяне на нов докладчик (акта от проверката по т. нар. случай „ЦУМ-гейт“, както и материалите от същата). Определението не подлежи на обжалване.

 [1] Решение № 3865/26.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10298/2016 г. , съдия-докладчик Владимир Николов

[2] Решение № 6812/23.05.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 113/2017 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[3] Решение № 159/21.09.2018 г. на Административен съд - Ямбол, IV състав, по а.д. № 165/2018 г., съдия Ваня Стоянова

[4] Решение № 1955/02.11.2018 г. на Административен съд - Бургас, IX-ти състав по а.д. № 1798/2018 г., съдия Павлина Стойчева

[5] Решение № 13740/09.11.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4060/2017 г., съдия-докладчик Здравка Шуменска

[6] Решение № 15568/13.12.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8180/2017 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[7] Решение № 318/09.01.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 12383/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[8] Решение № 1448/06.03.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 12102/2017 г., съдия Диляна Николова

[9] Решение № 1656/13.03.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 9140/2017 г., съдия Красимира Милачкова

[10] Решение № 4001/28.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 14366/2016 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[11] Решение № 2679/20.04.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 13895/2017 г., съдия Цветанка Паунова

[12] Решение № 2938/30.04.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. № 11905/2016 г., съдия Миглена Недева

[13] Решение № 3715/04.06.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 14006/2017 г., съдия Антони Йорданов

[14] Решение № 4405/28.06.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 1585/2018 г., съдия Цветанка Паунова

[15] Определение № 6353/11.10.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 9309/2018 г., съдия Веселина Женаварова

[16] Решение № 13272/31.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4697/2018 г., съдия-докладчик Галина Карагьозова

[17] Определение № 1524/12.12.2018 г. на АС - Пазарджик, III състав по а.д. № 750/2018 г., съдия Десислава Кривиралчева

[18] Решение № 25/09.03.2018 г. на АС – Габрово по а.д. № 7/2018 г., съдия Е. Кирова-Тодорова

[19] Решение № 2134/30.03.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 1586/2018 г., съдия Луиза Христова

[20] Решение № 273/26.04.2018 г. на Административен съд - Пазарджик, III състав по а.д. № 116/2018 г., съдия Десислава Кривиралчева

[21] Определение № 9585/12.07.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1394/2017 г., съдия-докладчик Юлия Ковачева

[22] Решение № 645/26.10.2018 г. на Административен съд - Плевен, Втори състав по а.д. № 673/2018 г., съдия Николай Господинов

[23] Решение № 167/31.10.2018 г. на АС Габрово по а.д. № 159/2018 г., съдия Даниела Гишина

[24] Решение № 206/08.01.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10116/2016 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[25] Решение № 1618/12.03.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 13827/2017 г., съдия Мария Николова

[26] Решение № 554/27.03.2018 г. на Административен съд - Благоевград по а.д. № 49/2018 г., съдия Серафимка Мадолева

[27] Определение № 4125/29.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11138/2017 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[28] Решение № 4398/03.04.2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия по а.д. № 2755/2018 г., съдия-докладчик Тодор Тодоров

[29] Определение № 7665/08.06.2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия по а.д. № 5856/2018 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[30] Решение № 10748/04.09.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10191/2016 г., съдия-докладчик Здравка Шуменска

[31] Решение № 12927/24.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11138/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[32] Определение № 559/15.01.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6687/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[33] Решение № 612/02.02.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 4474/2017 г., съдия Миглена Николова

[34] Определение № 1199/22.02.2018 г. на АССГ, Второ отделение по а.д. № 13309/2017 г, съдия Галин Несторов

[35] Решение № 3373/16.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10233/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[36] Решение № 7746/18.12.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 56 състав по а.д. № 10566/2018 г., съдия Мария Ситнилска

[37] Решение № 142/05.01.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5916/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[38] Решение № 4180/30.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7802/2016 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[39] Решение № 4305/03.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1072/2017 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[40] Решение № 5306/24.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11522/2016 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[41] Решение № 5456/25.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10196/2016 г., съдия-докладчик Юлия Ковачева

[42] Решение № 3021/04.05.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 11470/2017 г., съдия Весела Николова

[43] Решение № 1230/03.07.2018 г. на Административен съд - Благоевград по а.д. № 386/2018 г., съдия Иван Петков

[44] Решение № 6171/26.10.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 68 състав по а.д. № 3943/2018 г., съдия Вяра Русева

[45] Решение № 6362/02.11.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 7142/2018 г., съдия Диляна Николова

[46] Решение № 855/13.02.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 9967/2017 г., съдия Веселина Женаварова

[47] Решение № 1961/13.02.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7844/2016 г., съдия-докладчик Емил Димитров

[48] Определение № 4163/30.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10223/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[49] Решение № 4393/03.04.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10353/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[50] Решение № 2777/24.04.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 24 състав по а.д. № 13978/2017 г., съдия Бранимира Митушева

[51] Определение № 6583/18.05.2018 г. на ВАС, Петчленен състав - II колегия по а.д. № 5460/2018 г., съдия-докладчик Таня Радкова

[52] Решение 11625/02.10.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6497/2017 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[53] Решение № 1539/05.02.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8024/2016 г., съдия-докладчик Йовка Дражева

[54] Решение № 3855/26.03.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1611/2017 г., съдия-докладчик Владимир Николов

[55] Решение № 2623/19.04.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав по а.д. № 832/2018 г., съдия Зорница Дойчинова

[56] Решение № 7209/03.12.2018 г. на АССГ, Второ отделение по а.д. № 6867/2018 г., съдия Любка Петрова

[57] Решение № 4827/16.07.2018 г. на АССГ, Второ отделение, 25 състав по а.д. № 252182018 г., съдия Боряна Петкова

[58] Определение № 10971/18.09.2018 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11393/2018 г., съдия-докладчик Галина Карагьозова

[59] Решение № 6790/19.11.2018 г. на АССГ, Второ отделение по а.д. № 5636/2018 г., съдия Антони Йорданов

[60] Определение № 14736/29.11.2018 г. на ВАС, Петчленен състав – II колегия по а.д. № 14461/2018 г, съдия-докладчик Георги Колев© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.