Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 12(180), Декември 2018 г.
ISSN 1313-6496
Обзор 2018
Правна помощ
Кирил Терзийски, ПДИ

Обща характеристика

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2018 г. в някои от постъпилите случаи Програма Достъп до информация оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ на информация.
Съществена част от правната помощта е и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията (подробна информация в следващите редове).

Брой на постъпилите случаи

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2018 г. са  192 [1] . Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон.
В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в три групи:
•    преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 180;
•    малка част са свързани с нарушения на правото на защита на личните данни – 6;
•    случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация –  2 и др.

Кой най-често търси информация

Най-често информация по реда на ЗДОИ се търси от граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2018 г. най-много консултации са предоставени на граждани - 86 случая. От неправителствени организации са постъпили 34, а в 58 са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 3 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, а в други 3 – от представители на бизнеса и др.
 


От кои институции се търси информация

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 69 и централните органи на изпълнителната власт – 66.
По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 12 и публичноправни субекти и организации – 7 случая, от органите на съдебната власт – 12  и др.
В базата данни на ПДИ са регистрирани 11 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

 

Най-чести основания за отказ

Макар и преобладаващи, през 2018 г. мълчаливите откази са по-малко от предходната година - 13 (срещу 15 през 2017 г. и 31 през 2016 г.).

От отказите по същество преобладават тези с позоваване на чл.13 ал.2 от ЗДОИ - 15 случая, лични данни – 8 и засягане интересите на трето лице - 10, служебна тайна – 12,  държавна тайна – 2 и др.


Характерни особености  

Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 192 за 2018 г. (през 2017 г. броят им е 215, а през 2016 г. – 296). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2018 г. те са 573, докато през 2017 г. те са 525.
И през 2018 г. е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление. 

През изтеклата година е налице намаляване на мълчаливите откази. Увеличават се отказите, основани на защита интересите на третото лице – 10, а през предходната година бяха 4. През годината се забелязва зачестяване на отказите на основание държавна и служебна тайна – 14, както и основанието, касаещо подготвителна информация – чл.13 ал.2 от ЗДОИ – също 15.

 

Най-често консултации през 2018 г. са предоставени по електронна поща – 284, в офиса на ПДИ – 232, по телефона – 52

Често търсена информация 

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с  разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области.

Градоустройство и пътна инфраструктура

Проверки и контролна дейност

Разходване на публични средства

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

Околна среда

Прозрачна и отчетна администрация

Процес на вземане на решения 

Дейност на публичноправни субекти/ организации

Съдебна система

   [1]  Броят на предоставените консултации по постъпилите случаи е много по-голям – 573, тъй като по някои от случаите са предоставени повече от 1 консултации.
© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.