Публикации > Информационен бюлетин на ПДИ > Брой 2(86), 2011 г.
ISSN 1313-6496
Достъпниците по света
Прозрачност при финансиране на политическите партии
Членове на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията отговарят на Access Info Europe
Тереза Манджукова, ПДИ

Тереза МанджуковаМеждународната мрежа на застъпниците за свобода на информация (FOIAnet) откри през януари дискусия за прозрачността при финасиране на политическите партии. Темата е още по-актуална в контекста на предстоящите местни и президентски избори в България. Инициатор на дискусията е Access Info Europe, а поводът са публикации в испанската преса, че министри и лица, заемащи висши държавни длъжности, получават възнаграждение освен от държавния бюджет и от политическата партия към която принадлежат. Access Info започва да събира информация за сравнителен анализ и отправя следните въпроси към членовете на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията.

 

1. Дали политическите партии са задължен субект съгласно националното законодатеслтво за свобода на информацията?

2. Задължени ли са политическите партии активно да публикуват информация за финасирането им?

3. Достъпна ли е следната информация: данни за държавни субсидии на партиите; отчет за изразходването на държавните субсидии; сведения за възнаграждението на членове на партията, са избрани за министри или членове на парламента.

 

В България политическите партии

са задължени да предоставят информация

 

Съгласно Закона за достъп до обществена информация политическите партии са задължени субекти за финансираните си от държавния бюджет дейности, тъй като попадат под категорията на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ – юридически лица, получаващи финансиране от държавния бюджет. Съдебната практика потвърждава този извод[1].  Освен това Законът за политическите партии (ЗПП) ги задължава да поддържат публичен регистър на дарителите си, целта и сумата на дарението. Освен това партиите са задължени да публикуват годишните си финансови отчети, както и отчети за предизборните кампании (чл. 29 от ЗПП).

 

Финансовият контрол върху дейността на политическите партии се извършва от Сметната палата. Съгласно чл. 34 от ЗПП всяка партия подава годишен финансов отчет на Сметната палата, която извършва одит. Финансовите отчети и резулатите от одита се публикуват на сайта на Сметната палата и в официалния й бюлетин.

 

Финансиране на предизборни кампании     

 

Специални разпоредби регулират прозрачността на предизборните кампании. Чл. 158 от новоприетия Изборен кодекс[2] предвижда Сметната палата да поддържа единен публичен регистър на даренията (име на дарителя, размер и цел на дарението) на партиите, участващи в избори, имената на физическите лица, предоставили безвъзмездно ползване или услуги за предизборната кампания, декларациите за произхода на дарените средства, декларациите за произхода на средствата на кандидатите и на членовете на инициативните комитети.

 

В срок до 30 дни след изборния ден, партиите представят на Сметната палата отчет за приходите, разходите и поетите от тях задължения за плащане във връзка с предизборната кампания, придружен с извлечение от банковата им сметка (чл. 159 от Изборния кодекс).

 

Един от източниците на финасиране на партиите са държавните субсидии (такива получават единствено партиите, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители или са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори). Общият размер на субсидиите се определя ежегодно в Закона за държавния бюджет.

 

Публичност на имуществото на членовете

на политическите партии

 

Не за всички, но за кандидатите, които заемат до момента публични длъжности, тази информация е публикувана и може да бъде открита в интернет. Декларациите на лицата, заемащи висши държавни длъжности, са достъпни в интернет страницата на Сметната палата, която поддържа публичния регистър. В случай на липса на промяна в имуществото и на пълна липса на доходи извън получаваното трудово възнаграждение са подадени уведомления. Членовете на ръководните и контролните органи на политическата партия и лицата, които съгласно устава я представляват, също подават декларации по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности (чл. 30, ал. 3 от ЗЗП). Публикува се имущество и доходи, придобити извън заеманата длъжност, т.е. конкретна информация за възнаграждение не е достъпна.

 

Другите членове на Мрежата

 

В Сърбия политическите партии не са задължени субекти, но Законът за финансиране на политическите партии ги задължава да подават финасови отчети на компетентния държавен финасов орган. Отчетите се публикуват в Държавен вестник. Режимът на отчитане след избори е подобен на този в България. Информацията за заплатите на държавни служители е публична.

 

В Македония политическите партии не са задължени субекти, но Законът за финансиране на политическите партии ги задължава активно да публикуват финансова информация на своята интернет страница, в един национален ежедневник, както и в Държавен вестник.

 

В Латвия политическите партии не са задължени субекти. Това е разбираемо, тъй като там няма държавни субсидии. Информацията за заплатите не е публична. Регистър с дарения се поддържа от Бюрото за борба с корупцията. На тази институция се представят и годишните финасови отчети. Регулаторът на електронните медии е длъжен да публикува информация за предоставеното от медиите ефирно време, цена на рекламата и т.н.

 

В Хърватия партиите не са задължени субекти. Въпреки това, по реда на Закона за финасиране на политическите партии финансовите отчети се публикуват на сайта на съответната партия. Информация за заплатите е налична и достъпна.

 

В Ирак няма нормативна рамка, предвиждаща каквато и да било публичност в тази сфера.

 

В Непал политическите партии са задължени субекти. Държавата не ги субсидира. Финаносви отчети се предават на Избирателната комисия. Информация за заплатите е публична. 

 

В Индия партиите не са задължени субекти. Публикуват се единствено финансови отчети за предизборни кампании. Кандидатите, както и техните съпрузи публикуват декларации за имущество на сайта на Избирателната комисия. Интересното е, че свидетелствата за съдимост на кандидатите също са достъпни на страницата на Избирателната комисия.

 

В Аржентина, подобно на Индия, се публикуват единствено отчети за предизборни кампании. Няма закон, регулиращ достъпа до информация.

 

В Испания се обсъжда проект на закон за достъп до информация. Той не предвижда политическите партии да са задължени субекти. По силата на наредба, която регламентира достъпа в момента, политическите партии не попадат в нейното приложно поле. По силата на Закона за финансиране на политическите партии те подават финасови отчети до Сметната палата, която също не е задължен субект. Сметната палата извършва одит. Резултатите се представят на парламента, който ги приема и се публикуват в Държавен вестник. Няма задължение да се публикуват самите финансови отчети.  

 

В Уганда политическите партии не са задължени да предоставят информация по реда на закона за достъп. Законът за организация на политическите партии позволява на гражданите да разгледат декларациите за имуществото, която кандидатите представят на Избирателната комисия, след заплащане на такса. За съжаление, законът предвижда единствено предоставяне на финансова информация само на Избирателната комисия, не на обществеността. Това поставя непреодолими пречки пред прозрачността. Пример: раздаването от правителството на по $10 000 на всеки народен представител за „контрол над фондовете за земеделие”. Произходът на тези средства е неясен. Опозицията определя това като опит за натиск, особено върху независимите народни представители. Членове на опозицията не са приели парите. Четири неправителствени организации за завели иск пред Конституционния съд, оспорвайки законноста на плащанията.

 


[1] Решение № 396/ 16.12.2008 по а.д.№ 331/ 2008г . на Административен съд - Велико Търново, ІІІ с-в.

[2]  Държавен вестник № 9, 2011. 

© Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.