Колко струва Достъпът до информация

Програма достъп до информация в сътрудничество с Института за пазарна икономика изготви кратък доклад на тема "Колко струва достъпът до информация".
 
Проучването е направено на основата на интервюта с предсатвители на публични институции, задължени по Закона за достъп до обществена информация. Обхванати са задължения на администрациите в три посоки:
  • разглеждане на заявленията;
  • активно публикуване на информация в интернет страниците;
  • изготвяне на годишния доклад.

Проучването може да се разглежда и като последваща оценка на въздействието на Закона за достъп до обществена информация. На фона на представеното в доклада остойностяване можем да се заключи, че ползите от законодателството, което гарантира и регламентира достъпа до информация, далеч надхвърлят свързаните с него разходи.
 
 
PDF

Прозрачност във възстановяването: Прозрачност за механизма за възстановяване и устойчивост в 10 страни-членки на ЕС

Нов доклад за 10 държави-членки на ЕС от Коалицията „Отворени разходи в ЕС“ (Open Spending EU Coalition) разкрива, че все още има значителен риск от нередности, корупция и загуби в начина, по който се харчат 672,5 милиарда евро от Механизма за възстановяване и устойчивост на ЕС
 
Експерти от фондация "Програма достъп до информация" участваха в методологията и в изследването в частта за България, като една от 10 държави-членки, включени в доклада.
 
PDF

Достъп до информация от административните съдилища и Върховния административен съд

Докладът с препоръки се основава на преглед и анализ на законодателството, свързано със задълженията за публикуване на информация на Върховния административен съд и административните съдилища, техните действащите вътрешни правила, и на преглед на съдебната практика и практиките по публикуване на информация на интернет страниците на тези институции.

През 2020 г. екипът на ПДИ формулира и изпрати въпросници-интервюта до ВАС и всички административни съдилища. Координаторите на ПДИ в областните градове осъществиха връзката с ръководителите и отговорните длъжностни лица в институциите. Всички съдилища с едно изключение предоставиха отговори на поставените въпроси, които хвърлиха светлина върху начина, по който се прилага нормативната уредба относно публикуването на информация в интернет страниците на институциите.

В периода февруари – март 2021 г. бяха проведени три срещи, съответно с три основни групи заинтересовани в процеса на предоставяне на информация от административните съдилища и ВАС: журналисти, неправителствени организации и представители на ВАС и административните съдилища.

В периода 23 юли – 23 август 2021 г. беше осъществено проучване на интернет страниците на ВАС и административните съдилища. Проучването бе основано на специално изработена за целта методология. Въпросникът включваше 46 въпроса, разпределени в три секции, съответно свързани с публикуването на информация от административен, правораздавателен и финансов характер. Вж. Резултати от Проучването на активната прозрачност на административните съдилища 2021.

В доклада е взет предвид и богатият опит на ПДИ при консултирането на случаи и защитата и представителството по дела, образувани срещу откази да бъде предоставена информация, свързана с дейността на съдебната система.

Докладът бе представен на онлайн конференция на 25 март 2022 с участието на заместник-министъра на правосъдието, председатели на административни съдилища и съдии от ВАС, граждански организации и журналисти.

Докладът е разработен от Правния екип на Програма Достъп до информация в състав адв. Александър Кашъмов (ръководител на Правния екип), адв. Кирил Терзийски и адв. Стефан Ангелов (членове на екипа) в рамките на проект „Прозрачност на административните съдилища“ с подкрепата от Фондация „Америка за България“.


 

Конференцията и докладът са подготвени в рамките на проекта „Прозрачност на административните съдилища“, изпълняван от ПДИ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“.

PDF

Рисковете от едно анахронично решение по ЗДОИ от 2021 г.

„Правото на хората да искат информация и дължимата срещу това право прозрачност и отчетност са в самите основи на понятието „демократично общество“. Административните съдилища имат капацитета да защитават това право, както са го правили повече от две десетилетия. Забравянето на принципите, основите и това откъде тръгнахме обаче, съчетано с продължаващи системни опити за подкопаване на правораздаването и доверието в него, са опасни тенденции, които могат да се окажат пробойна, през която самовластието да пробие бента на законността.“

Коментарът на Александър Кашъмов, ръководител на правния екип на ПДИ, четете тук.

Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация

Концепцията представя широк кръг от проблеми, свързани с практиката по прилагане на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и възможни решения за тяхното преодоляване. Тя е изготвена въз основа на 18-годишния опит на ПДИ в наблюдението и застъпничеството за по-добри практики в областта на прозрачността на институциите и упражняването на правото на информация. Бе проучен опитът на страни с добро законодателство и действащи независими органи за контрол на прилагането му.
Концепцията обобщава и резултатите от петте обществени обсъждания, които ПДИ проведе в периода юни – октомври 2014, с различни заинтересовани групи – журналисти от печатни и електронни медии, IT специалисти, активисти за отворени данни и блогъри, представители на НПО и граждани, служители от държавната администрация, които отговарят по ЗДОИ и адвокати и съдии от административните съдилища.
 
Концепцията бе публикувана в информационния бюлетин на ПДИ за ноември 2014 и представена на Национална конференция на 12 декември 2014 година в хотел „Форум”,  София.
 
Концепцията бе подготвена рамките на проект „Застъпническа кампания за цялостни промени в законодателството за достъп до информация”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 (www.ngogrants.bg)
 
„Концепция за изменения в законодателството за достъп до информация”, Програма Достъп до Информация, 2015, 72 стр, ISBN 978-954-9953-50-3.

„Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства” - изводи от дискусиите по време на международната конференция

На 15-16 юни 2012 г. в хотел „София Сити” ПДИ отбеляза 15-годишната си дейност с международната конференция „Застъпничество за достъп до информация – постижения и предизвикателства”.  Участваха 14 експерти от 11 страни  - Тоби Мендел – директор на Центъра за право и демокрация (Канада) и председател на УС на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията, Хелън Дарбишър – директор на Access Info Europe (Испания), Тони Бъниън – директор на Statewatch (Великобритания), представители на водещи неправителствени организации в областта на достъпа до информация от Армения, Грузия, Кипър, Македония, Полша, Русия, Румъния и Чехия. Присъстваха и представители на партньорски организации.
Файл

Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция на Съвета на Европа за достъпа до официални документи

ПДИ изготви Анализ на съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенция за достъп до официални документи, приета от Комитета на министрите към Съвета на Европа на 27 ноември 2008 г.
Въз основа на анализа ПДИ изготви Доклад за съответствието на българското законодателство за достъп до обществена информация и Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи.
PDF

Меморандум на участниците в Национална кръгла маса „Застъпничество за свободен достъп до информация”

На 14 март 2008 г. Програма Достъп до Информация проведе Национална кръгла маса на тема „Застъпничество за свободен достъп до информация”. Повече от осемдесет представители на неправителствени организации, журналисти и граждани от цялата страна обсъдиха предизвикателствата пред свободния достъп до информация в България и очертаха стратегически направления за застъпническа дейност в областта. Формулираните проблеми, както и конкретни предложения за подобряване на законодателството и практиките, свързани с достъпа до информация в България, бяха включени в приетия от участниците Меморандум.

Файл

Независим доклад от проведен мониторинг на законодателното и институционално въвеждане на пробацията в България

Докладът е резултат от проучване, реализирано от Фонд за превенция на престъпността - ИГА, съвместно с Български хелзинкски комитет, Програма Достъп до Информация и други неправителствени организации през 2007 г. Включеният в доклада анализ на състоянието на достъпа до информация и прилагане на Закона за достъп до обществена информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” (ГДИН) при Министерство на правосъдието” е изготвен от Кирил Терзийски и Дарина Палова от ПДИ.
PDF

Прозрачност и мълчание. Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни

Докладът, публикуван от ПДИ на български език, подробно представя резултатите от проучването, направено от Правна инициатива на Отворено общество ни нейните партньори, за да разкрие как правителствените служби и агенции в 14 държави отговарят на специфични заявления за достъп до информация. Участниците в проучването подадоха заявления за достъп до информация до службите на правителствени органи и агенции. Правна инициатива и партньорите оцениха и анализираха отношението към лицата, подали заявления, начина, по който държавните служители и агенции са отговорили, характера и качеството на отговорите.
 
"Прозрачност и мълчание. Проучване на законите и практиките за достъп до информация в 14 страни", Програма Достъп до Информация, 2007, 188 стр., ISBN 978-954-9953-41-1
PDF

Достъп до информация в съдебната система

В Доклада е разгледана съществуващата нормативната уредба, която се отнася до достъпа до информация в съдебната система. Тя е разглеждана от гледна точка на структурата на Закона за достъп до обществена информация, която от своя страна отразява международните стандарти в тази област. Този модел е отправна точка за оценка на уредбата на достъпа до информация в съдебната система. Решението на голяма част от констатираните в Доклада проблеми е осъществимо с изменение и допълнение на Правилника за съдебната администрация в районните, окръжните, военните и апелативните съдилища, който обхваща значителна част от администрацията на съдебната система. Докладът е изготвен в средата на 2006 г. с финансовата подкрепа на USAID, чрез Българския център за нестопанско право.
Kонкретни препоръки за текстове на Правилника.
 
"Достъп до информация в съдебната система", Програма Достъп до Информация, 2006, 26 стр.
PDF

Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда

Доклад на ПДИ и експерти на сдружение „Природа назаем” по методологията на The Access Initiative, след анализ на законодателната уредба и оценка на характерни случаи. Оценява се работата на държавните институции в четири насоки: предоставяне на достъп до информация; насърчаване на общественото участие; осигуряване на достъп до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда, и оценка на усилията на държавата за повишаване капацитета на администрацията и оценка на активността на неправителствени организации и граждани да упражняват правата си.
 
"Доклад за оценка на достъпа до информация, общественото участие и достъпа до правосъдие по въпроси, свързани с околната среда", 2004, 85 стр.
PDF

Правна инициатива на Отворено общество публикува резултатите от пилотното наблюдение на свободата на информацията в 5 държави

Проучването се проведе през 2003 година в Армения, България, Македония, Перу и Южна Африка в партньорство с локални партньори (за България това беше Програма Достъп до Информация). Във всяка държава проектът включваше подаване на 100 заявления за достъп до информация до 18 институции от различни заявители. Проектът “Мониторинг на Достъпа до Информация” дава по-пълна картина за прилагането на законите за свобода на информацията по света от което и да е средство досега. Само в 35% от случаите, заявителите са получили достъп до търсената информация. Много от заявленията (36%) въобще не са получили отговор - така наречените мълчаливи откази.
PDF

Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол

Стенограма от дискусионната среща „Достъп до обществена информация - норми и практики в областта на държавния финансов контрол”, проведена на 18-19 юни 2003 г. в София. Записаната дискусия би представлявала интерес за всички, които се интересуват от проблемите на практическия достъп до информация в институции, които по закон осъществяват контролни дейности за изразходването на бюджетни средства.
PDF

Преглед на нормативната уредба относно състоянието на достъпа до публична информация в България през 2002 г.

Закони: Закон за опазване на околната среда / ЗООС/

Законопроекти: Закон за националния архивен фонд и архивите, Закон за закрила на пациента
PDF

Преглед на нормативната уредба относно състоянието на достъпа до публична информация в България през 2002 г. - 2

Закон за приватизация и следприватизационен контрол
Наредба за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за документите и сведенията, представляващи служебна тайна
Закон за изменение и допълнение на Данъчния процесуален кодекс
Заповед № 350 от 12.06.2002 г. на Главния данъчен директор за определяне на условията и реда за събиране, съхраняване, използване и разкриване на сведения, съставляващи служебна тайна
PDF

Годината на рационалното невежество

Доклад след проучването „Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ 2002”. То очертава развитията в прилагането на закона за предходната година, като обхваща централните органи на изпълнителната власт и 100-те най-големи по население общини в България.
 
"Годината на рационалното невежество. Резултати от едно проучване", Програма Достъп до Информация, 2002, 56 стр., ISBN 954-9953-20-3
PDF

Aферата "Crown Agents"

Коментар от 22.03.2002 на Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ, относно публикуваната стенограма от заседание на МС от 25.10.2001 г.
Файл

Скандалът "Crown Agents": Кого обслужва секретността

Коментар от 22.03.2002 на Николай Мареков, Програма Достъп до Информация, относно публикуваната стенограма от заседание на МС от 25.10.2001 г.
Файл

Скандалът "Crown Agents": Секретни ли са стенограмите от заседания на министерски съвет

Коментар от 21.03.2002 на Фани Давидова, юрист в Програма Достъп до Информация, относно публикуваната стенограма от заседание на МС от 25.10.2001 г.
Файл

Обществена комисия и гражданско доверие

Темата за досиета излезе отново на дневен ред във връзка разглеждания в Народното събрание законопроект за защита на класифицираната информация. Коментар на Антон Андонов, Ивайло Колев, Програма Достъп до Информация - 28.02.2002
Файл

Балансът между секретността и откритостта - разковничето за културата на управлението

Писмено становище по проблемите в отношенията медии - РДВР-та от 12.12.2001.
Файл

Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ

Доклад след проучване на състоянието, готовността и проблемите в хода на прилагането на ЗДОИ година и половина след приемането му. Извършено от ПДИ и Агенция за социалноикономически анализи (АСА), проучването обхваща централните органи на изпълнителната власт и териториалните им подразделения, определени в Закона за администрацията и изброени в регистъра на административните структури. Проучени са и 100-те най-големи по население общини в България.
 
"Изпълнение на задълженията на органите на изпълнителната власт по ЗДОИ. Доклад по социологическо проучване", Програма Достъп до Информация, 2001, 39 стр., ISBN 954-9953-13-0
PDF

Право на обществото на информация

Книгата разглежда принципите на законодателно уреждане на свободата на информация: максимална откритост, задължение за публикуване, развиване на практика на откритост на управлението, ограничен обхват на изключенията, процедури за улесняване да достъпа, цена на информацията, открити заседания, разкриването има предимство, защита на служители, разгласили тайна. Издадена в България през 2000.
PDF

Йоханесбургските принципи

Книгата е публикувана през 2000 година и разглежда основните принципи на свободата на мнението, изразяването и информацията, ограниченията на свободата на изразяване, ограниченията на свободата на информацията, върховенството на закона и други въпроси.
PDF

Законодателство относно обидата и клеветата

Книгата включва общите принципи - свобода на мнение, изразяване и информация, легитимна цел на законодателството относно обида и клевета на обществени институции, наказателното преследване при обида и клевета, гражданското законодателство по отношение на обидата и клеветата и средствата за съдебна защита. Издадена в България през 2000.
PDF

Състояние на публичните регистри

Докладът очертава състоянието на публичните регистри от гледна точка на институциите и от гледна точка на гражданите, търсещи информация от регистрите. Съдържа систематичен преглед на регламентираните регистри в България. Изборът на проучваните регистри беше с цел максимално да се улеснят гражданите при търсенето на информация. Ето защо бяха подбрани регистри, където търсенето е най-голямо.
 
"Състояние на публичните регистри. Доклад по социологическо проучване", Програма Достъп до Информация, 2000, 39 стр.
PDF

Достъп до информация. Международни стандарти и българското законодателство

Книгата визира българската гледна точка и чуждестранният опит, обсъдени на международна конференция на 7 и 8 декември 1998 г. Интерес представлява изнесената практика в Швеция, Австралия, Великобритания, Чехия, Унгария, както и обобщените Йоханесбургски принципи, представени от директора на Европейската програма на АRTICLE 19 - съорганизатори на конференцията.
 
"Достъп до информация. Международни стандарти и българското законодателство", Програма Достъп до Информация, 1998, 72 стр.
PDF

Достъп до информация

Доклад по социологическо проучване, проведено в периода юли - септември 1998, в рамките на проект "Изработване на концепция за закон за достъпа до информация", финансиран от Отворено Общество - София.
Докладът е резултат от проучване сред 56 юристи и 60 журналисти чрез структурирани въпросници по метода „лице в лице”. Очертани са мненията на двете гилдии за основните принципи и понятия на един бъдещ закон за достъп до информация.
 
 
"Достъп до информация", Програма Достъп до Информация, Агенция за социално-икономически анализи - А.С.А.,  1998, 49 стр.
PDF

Закрила при безработица

Информация по Правилника за прилагане на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта. Брошура, създадена, за да отговори на интереса в областта на достъпа до информация за нови работни места и стабилността на пенсионното и здравно осигуряване след икономическата криза и инфлацията на спестяванията за социално осигуряване. Издадена 1998.
PDF

Концепция за законодателната уредба на правото за достъп до информация

Детайлен анализ и аргументирани предложения на експертите на ПДИ относно нормативното регулиране на правото за достъп до информация в България, изготвени през 1998 г. Подробно са разработени принципите на бъдещия закон - неговата цел, кой има право до достъп на информация, субектите, задължени да я предоставят, предметът на правото на достъп до информация, ограниченията при получаването й, начините за нейното предоставяне, процедурата за упражняване и защита на правото на информация.
В групата, която работи по концепцията участваха: Александър Кашъмов, Гергана Жулева, Димитър Тотев, Весела Терзиева и Йонко Грозев от Българския хелзинкски комитет, Меглена Кунева, тогава юрист в Правната дирекция на Министерски съвет, Константин Паликарски, Фани Давидова.  В дискусиите се включиха и Валери Димитров, Станислива Куюмджиева, Ралица Пеева.
PDF

Достъп до Информация в Областта на Местното Самоуправление

Анализира проблемите на достъпа до информация в стопанската сфера, свързани с икономическата статистика, приватизацията и фискалната сфера. Разяснени са правата на гражданите на участие в заседанията на общинските съвети, достъпът до документацията на тези заседания, както и правата за достъп до бюджета на общините.
 
"Достъп до Информация в Областта на Местното Самоуправление", Програма Достъп до Информация, 1998, 7 стр.
PDF

Достъп до информация - норми и практики

Първият сборник с материали на ПДИ претърпя две издания, поради интересът към публикуваната в сборника дискусия, коментираните случаи на отказ на информация и поместените в него извлечения от нормативни актове, регламентиращи достъпа до информация в България, между които Списъкът на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна в Република България.
Второто издание се появи през 1998 г.
PDF

Случаят НЕК

Анализ за това как засекретяването на документите на Националната електрическа компания ограничава достъпа до информация. Под една или друга форма НЕК поддържаше значителни извънбюджетни сметки. Услугите бяха лоши, цените несъответстваха на реалните разходи. НЕК преразпределяше субсидии към други публични и частни предприятия, a едновременно с това се стремеше към още по-голяма секретност, макар дейностите й да не бяха публични. Повод за анализа бе искането на НЕК да бъде включена в Списъка на държавните органи и организации (необнародван), в които се създават звена за сигурност и опазване на фактите, сведенията и предметите, които съставляват държавна тайна на Република България. Публикуван 1997.
PDF