д-р Гергана Жулева, изпълнителен директор на ПДИ

Тази година се навършват 26 години от основаването на Програма Достъп до информация.

 

Програма Достъп до информация е българска неправителствена организация, създадена преди 26 години с мисия да подпомага упражняването на правото на информация, заложено в член 41 на Конституцията на Република България, като работи за постигане на следните дългосрочни цели:

 • Да насърчава търсенето на информация чрез образование на гражданите в сферата на правото на достъп до информация;
 • Да работи за прозрачност на управлението на различни нива, застъпвайки се за по-активно предоставяне на информация.

Още при създаването на организацията, основателите бяха убедени, че достъпът до информация е принцип, който би трябвало да пронизва всички сфери на обществения организъм, ето защо нарекохме организацията ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ.

 

От 1996 г. досега ПДИ набира средства за осъществяване на своята дейност по проекти – оттогава сме работили по 65 проекта, като се стремим да следваме стратегически направления, определени на основата на анализ на състоянието на прозрачността и практиките за достъпа до информация.

 

Една малка част от средствата се набират от дарители и чрез предоставянето на платена правна помощ и обучения.    

 

Ако трябва да оценим приноса на ПДИ за подобряването на достъпа до информация, то би трябвало да разгледаме резултатите на работата на организацията исторически и резултатите по различните направления, в които работи.

Измерването на историческия принос е свързано с едно цялостно разбиране на важността на прозрачността за функционирането на здравата демокрация.

 

Оценката за историческият принос на дейността на ПДИ може да се обобщи по следния начин:

 • Приет Закон за достъп до обществена информация през юни 2000 година и последващи съществени промени през 2002, 2007, 2008 и 2015;
 • Участие в дебатите при приемането на законите, уреждащи ограниченията на правото на достъп до информация;
 • Подобряване на практиките на предоставянето на информация;
 • Повишаване на познатостта на правото на достъп до информация от 3% през 2000 г. до 45% - 2010 г.
 • Публикуване на 70 издания, в това число - доклади, книги и наръчници.
    

Приносът на работата на ПДИ може да бъде оценен и по резултатите от основните направления на дейността на организацията, както следва:

 • Застъпничество за законодателство с участие в обсъждането на проектозакони, представяне на становища по тях, участие в парламентарни обсъждания и постигане на позитивни промени в полза на прозрачността;
 • Застъпничество за  подобряване на практиките на достъпа до информация на основата на конкретни проучвания и формулиране на препоръки към администрацията, чрез кампании сред които най-успешната е отбелязването на Международния ден на правото да знам;
 • Подкрепа на търсещите информация от публичните институции чрез предоставяне на правна помощ, включително представителство в съда. Тази подкрепа екипа на ПДИ е предоставил на повече от 5000 случая с над 10 000 консултации и представителство в над 500 дела;
 • Гражданско образование в областта на правото на информация чрез издаване на наръчници, провеждане на обучения за заявители и администрация;
 • Институционално  развитие на организацията чрез поддържане на мрежа в страната, иницииране и участие в международни мрежи.

Оценката на приноса във всяко едно направление се прави постоянно чрез система на отчитане на актуалните проблеми и резултатите, постигнати в различни направления.

 

В зависимост от оценката на актуалните проблеми едно или друго направление се определя като водещо за дейността. 

 

Първоначално започнахме с кампания за законодателно уреждане на задълженията на органите на власт да предоставят информацията и процедурата по упражняването на конституционното право, заложено в чл. 41 на БК.  


Целта на Кампанията беше ясна – приемане на Закон за достъп до информация.

 

Като се има предвид, че в този период 1998-1999 г., едва 25 държави в света имаха действащи закони за достъп до информация, беше необходимо да се извърши изследователска работа на чуждото законодателство, практиките по предоставяне на информация в България и обществените нагласи към стандартите в това законодателство. Бяха  направени проучвания и анализ на:    

 • Законодателството 
 • Практиките по предоставяне на информация в областта на околната среда, социалното подпомагане, БНБ, състоянието на публичните регистри
 • Състоянието на практиките по секретността  
 • Проучвания на нагласите на юридическото съсловие, на администрацията, на служителите за връзки с обществеността, журналисти и НПО
 • Проучване на законодателството за достъп до информация в други страни.

Крайният продукт на проучванията и анализите беше „Концепция за законодателно уреждане на достъпа до информация в България“

 

Кампанията, включваща обсъждания на концепцията и появилия се през 1999 проектозакон със заинтересованите страни – юристи, администрация, журналисти, граждани, беше успешно проведена в цялата страна. ПДИ беше водеща организация в тази кампания. Още по това време, 1997-2000 г., бяха заложени и направленията, по които ПДИ щеше да работи систематично с цел подобряване на достъпа до информация в страната. 

 

През юни 2000 г. законът беше приет от Народното събрание. 


Кампания за създаване на система за подобряване на практиките и изпълнение на задълженията по ЗДОИ и други нормативни актове, регулиращи по-добра прозрачност на работата на администрацията:

 • Прозрачност на актовете на органите на власт
 • Прозрачност на процеса на вземане на решения
 • Прозрачност на регулаторните и лицензионни режими
 • Прозрачност на бюджетите и тяхното изразходване        
 • Прозрачност на процедурите и решенията за разпределение на публични средства
 • Прозрачност на програмите и плановете за развитие и т.н.

Правната помощ, която оказва екипът на ПДИ, цели да се подпомогне упражняването на правото на достъп до информация и да се развие практиката на съдилищата по това право. Случаите, постъпили за консултации през годините се записват и систематизират по различни критерии, така че организацията има солидна база данни с проблематичните случаи.

 

Образование

 

Друго направление на работата на ПДИ, систематично развивано през годините, е да се повиши познатостта на правото на достъп до информация.

През годините провеждахме и продължаваме да провеждаме обучения за неправителствени организации, за журналисти, студенти по журналистика, за администрация и граждани.

Бяха написани и разпространени наръчници за граждани, за администрация, за журналисти.


Мрежи и коалиции

 

Целта на развитие на мрежите, обединяващи застъпници за по-добър достъп до информация, е увеличаване на ефекта от дейността с ограничени средства. За това ПДИ създаде и поддържа: 

 • Мрежа на журналисти в страната
 • Инициира и е активен член на Международната мрежа на застъпниците за свобода на информацията
 • Участва в мрежи и коалиции по конкретни каузи.

Признание за усилията на екипа на ПДИ бяха наградите, които получихме през годините.

 • През 2005 година ни бяха връчени две награди „Темпълтън“ за принос в изграждането и поддържането на принципите на демокрацията и пазарната икономика от фондация за икономически изследвания АТЛАС;
 • През 2010 година получихме грамота от Комисията по досиетата за подкрепата за нейната работа през годините;
 • През 2011 година получихме наградата „Видко“ от гражданско сдружение „Видов ден“;
 • През 2011 година Българският Хелзинкски Комитет ни връчи приз за принос за правата на човека в България;  
 • През 2013 година ни беше връчен символа на Сметната палата за дейността на ПДИ за повишаване прозрачността на администрацията. 
© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.