Фондация Програма Достъп до Информация
ОЩЕ ОТ БРОЯ:
От координаторската мрежа
Стриктно спазваме сроковете за отговор и за изготвяне на решение, твърди секретарят Нора Момчева
Кръстина Маринова, координатор на ПДИ във Варна

Кръстина Маринова

Община Варна изпраща 2017 без мълчаливи откази на заявления по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). Твърдението е на секретаря на местната администрация Нора Момчева. Нейната откровена равносметка в информационния бюлетин на ПДИ от ноември 2016 (вж. „Община Варна: Край на мълчаливите откази?) бе: „ Броят на съдебните дела за мълчалив отказ е стряскащ”. Потвърди го тогава и справката от Варненския административен съд, според която само за периода 1 септември - 7 ноември 2016 (два месеца) от образуваните 58 дела по ЗДОИ 38 бяха за мълчалив отказ. Заради този рекорд община Варна се сдоби с антинаградата „Катинар” в Деня на правото да знам на 28 септември 2017 (номинации от журналиста Спас Спасов и Кънчо Бонев от „Отворен обществен съвет”).

 

„Картината вече е друга, взехме мерки, наложихме строг контрол от постъпването на заявлението и разпределението му към съответната ресорна дирекция, проследяваме за спазване на срока за отговор и срока за изготвяне на решение”, обяснява секретарят Нора Момчева.

 

Според предоставената справка от община Варна за изминалата 2017 има 202 подадени заявления по ЗДОИ. От тях с решения и уведомителни писма (включително препращане по компетентност и към други институции, най-често Областна управа и Агенцията по кадастър) са 183. Обжалваните в съда решения или уведомителни писма са 34, но нито едно от тях не е за мълчалив отказ. 10 решения са излезли с отказ до обществена информация, 13 са с частичен достъп. Има останали без разглеждане заявления, тъй като не били предоставени съответните документи, има и в процедура по вземане на решение. Право на заявителя е да прецени дали го удовлетворява полученото решение и, ако не, да го обжалва във Варненския административен съд, но мълчаливи откази няма, коментира още Момчева. Заявителите през миналата година са 86 граждани, 111 сдружения и НПО и 5 питания от журналист. Заявленията по електронен път са 66, писмените – 122, а устните запитвания - 14. Най-упорити заявители по ЗДОИ са СОПА (Сдружение за оптимизиране на правосъдието и администрацията), „Отворен обществен съвет на протестиращите”, „Право на живот по закон” и „Дружество за защита на животните”.

 

Административен съд – Варна предостави данни за по-голям период - от 1 ноември 2016 до 31 декември 2017. Според тях образуваните дела по ЗДОИ срещу община Варна са 59, от които 20 са за мълчалив отказ. Нора Момчева поясни, че мълчаливите откази са от предходната година, а делата са образувани през миналата.

 

Нашата справка в сайта на Административен съд – Варна потвърди, че постановените съдебни актове през 2017 не визират мълчаливи откази на общинска администрация.

 © 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.