Анна Турлакова, координатор на ПДИ за Стара Загора

Анна Турлакова, координатор на ПДИ в Стара Загора

Следващият текст е базиран на отчетите на пет институции в област Стара Загора за работата им по Закона за достъп до обществена информация. Всички данни са налични на интернет страниците им. Отчетът на ОД на МВР Стара Загора беше публикуван след поискана от координатора информация.

От община Стара Загора са взели 39 решения по Закона за достъп до обществена информация през 2022 г., при 32 за 2021 г. Всички решения са достъпни в сайта на общинската администрация. През януари оттам са отказали отговор на част от въпросите на гражданин, свързани с пешеходни пътеки и изкуствени неравности с мотива, че той не е жител на община Стара Загора. От общинската администрация се позовават на Закона за публичните финанси, съгласно който, се ограничава кръга на лицата (местна общност), които имат право да търсят информация за разходвани публични средства. Същите са мотивите да се откаже част от информация по искането на друг гражданин по същата тема. Отказана е частично информация на група граждани относно списъка с имоти на територията на бившата военна болница и техните собственици, с мотив, че осъществяването на правото на достъп до обществена информация не може да бъде насочено срещу правата на трети лица.

 

По искания на граждани е предоставена информация за трудовите възнаграждения на местния обществен посредник и на кмета, за организацията на сметосъбирането и сметоизвозването, за разходите на приюта за безстопанствени животни, за размера на данъчната ставка на местните данъци и на таксата за битови отпадъци, за данъка върху таксиметровите услуги (2 бр.), за разрешителните за изграждане на фотоволтаични централи. Предоставена е информация на Мюзикаутор относно авторските права на произведения, изпълнявани по време на събития, за които се използват общински бази. Граждани са питали и за причините за отсичането и окастрянето на дървета в централната част на Стара Загора като са предложили да се извърши нова фитосанитарна оценка. Питането касае проектът за реконструкция ул. „Св. Княз Борис“, а въпрос за архитектурния проект са задали и от СНЦ „Творчески колектив На улицата“. Информация за преместването на големи дървета от града за последните пет години е интересувало друга група граждани от Стара Загора.

 

От едно от питанията, става ясно, че през 2021-ва година пред Административния съд е обжалвано едно решение на секретаря на община Стара Загора, постановено по ЗДОИ. Съдът е отхвърлил жалбата.

 

Сред организациите, които са поискали достъп до обществена информация от община Стара Загора са Асоциация на рециклиращата индустрия, изпратено до Министерския съвет и пренасочено към общинската администрация. От местната инициатива „Спаси Стара Загора“ са искали информация относно изработката и стойността на интернет сайт на Туристическия информационен център и за културен обект „Водно огледало – поетите на Стара Загора“ – проект и стойност.

 

32 отговора на въпроси по Закона за достъп до обществена информация са дали от Регионалната здравна инспекция в Стара Загора през 2022 г., сочи отчетът за постъпилите заявления, публикуван на интернет страницата на държавната институция. В началото на годината преобладават запитванията относно мерките, въведени във връзка с пандемията от КОВИД -  19. Те касаят тестването с бърз или PCR тест на гражданите, пристигащи от чужбина, броя на разкритите легла за лечение на болни от коронавирусна инфекция и обезпечеността с интензивни легла, броят на мобилните екипи за ваксиниране срещу КОВИД – 19, начините за съхранение на ваксините. Задавани са въпроси за разпространението на болестта сред украинските бежанци в старозагорско, както и за начините на ваксиниране на деца на украински бежанци според българския имунизационен календар. Здравните власти на местно ниво са давали информация по ЗДОИ и за резултатите от извършвани проби на питейната вода за селата Ягода, Бял извор, Опан, Ястребово и Бяло поле. Няма отказани отговори. В сравнение с предходния период броят на заявленията по ЗДОИ се запазва относително постоянен – около 30 годишно за последните 3 години.

 

Макар и представен в неудобен за четене вид, доклад за дейността по Закона за достъп до обществена информация е достъпен и на интернет страницата на Регионалната инспекция по околна среда (РИОСВ) в Стара Загора. От него става ясно, че екоинспекцията е получила 55 запитвания по ЗДОИ или най-много сред държавните институции на местно ниво.

 

Частичен достъп до информация е предоставен по протоколите за изпитване на почвата и течна фракция в с. Крива круша, извършено през февруари с мотив, че документите са част от досъдебно производство. 

 

Решение за пълен отказ е взето през ноември по питане за наказателните постановления и санкциите на ТЕЦ „Брикел“ от началото на отчетния период. Мотивът е, че информацията не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ. Решението е обжалвано пред софийския административен съд от вносителите на запитването. От справката на РИОСВ Стара Загора не става ясно кой е поискал информацията по ЗДОИ. През февруари обаче са отговорили на запитване за контролни измервания на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници от площадката на Брикел ЕАД, извършени през 2021 г. 

 

Друг въпрос, свързан с Брикел, е броят на наказателните постановления и наложените глоби, колко от тях са обжалвани и колко – влезли в сила. Подобен въпрос е изпратен и за дейността на фирма „Енерджи 2“. Сред въпросите са как РИОСВ контролира пречиствателната станция за отпадни води на „Градус - 3“ АД и има ли сигнали за замърсявания на реките Кортенска и Блатница. Експертите от РИОСВ Стара Загора са предоставили резултатите от извършена проверка на фирма „Енерджи 2“ по сигнал за замърсяване и умряла риба в язовир край с. Кераново. Към „Брикел“ и „Енерджи 2“ има още няколко запитвания, които касаят евентуално замърсяване на почвите и водите от дейността им и наложените санкции. Предоставен е достъп до регистрираните нарушения на средночасовите норми за серен диоксид от ТЕЦ „Брикел“, констатирани през 2021 г. Концентрацията на серен диоксид, средночасови и средноденонощни стойности от четирите топлоелектрически централи в комплекс Марица Изток в периода 2019 – 2021 също е било обект на запитване и предоставяне на информация. Друг въпрос, свързан с екологичните проблеми в района, са сигналите за избягали норки в селата Загоре и Маджерито за периода 2018 – 2021 г. Няколко запитвания са направени и за одобрени инвестиционни намерения, които попадат в защитена зона „Централен Балкан - буфер“.  
5 са исканията по ЗДОИ отправени към Областна администрация на Стара Загора за 2022 г. Едно от тях е оставено без разглеждане, защото исканата информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето ѝ. Три от заявленията са подадени от граждани, 1 от медия и 1 от фирма. Четири от тях касаят отчетността на институцията и изразходването на публични средства.

 

Четирима български граждани и 7 неправителствени организации са поискали информация по ЗДОИ от ОД на МВР в Стара Загора с писмени или електронни заявления, сочи отчет, публикуван на интернет-страницата на полицията. 10 от тях са получили отговор в 14-дневен срок, отказът е един с мотив, че търсената информация противоречи на смисъла на закона. Този отказ е обжалван. Според отчета на Областната дирекция 4 от исканията касаят упражняване на законни права и интереси, още толкова са питанията относно отчетността на институцията, а останалите 3 са за контролната дейност на полицията.

Прави впечатление, че повечето запитвания по ЗДОИ през 2022 г., отправени към местните и държавни институции в Стара Загора, са от граждани за сметка на неправителствени организации. Макар че в отчета на РИОСВ не става ясно кой/кои са авторите на запитванията, от останалите справки, публикувани на интернет страниците на институциите, е видно, че само една медия се е възползвала от правото си на достъп до информация по закон. Ако съдим по броя заявления, най-висок е интересът към работата на РИОСВ Стара Загора и особено към контрола на екоинспекцията по отношение на ТЕЦ „Брикел“, свързван с Христо Ковачки и към фирми и предприятия, свързани със собственика на „Градус“ Иван Ангелов. Екологичните теми фигурират и във въпросите, отправени към общинската администрация на Стара Загора.==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е подготвена в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от Програма достъп до информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България". Изявленията и мненията, изразени в нея, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.