Това струва на данъкоплатците в общината над 2 200 лева

Емилия Димитрова, координатор на ПДИ в Габрово

Само за една седмица през юни т.г. Административният съд в Габрово на два пъти задължи кмета на Дряново да предостави отказана по-рано информация, потърсена по реда на ЗДОИ. Два различни съдебни състава отчетоха, че гражданите имат право на информация, за да си съставят мнение как работи местната власт. Този извод струва на дряновските данъкоплатци малко над 2 200 лв. за адвокатски хонорари, държавни такси и изпълнителни дела.  

Делата срещу мълчаливите откази на кмета Мирослав Семов бяха образувани по жалби на Ангел Ангелов, жител на малката община.

 

Първи отказ, първо дело

 

През април т.г. Ангелов иска копия от всички документи, внесени за обсъждане на работна среща за определянето на такса битови отпадъци за 2017. В законоустановения срок по заявлението, изпратено по електронен път, липсва произнасяне, което Ангелов счита за мълчалив отказ. И го обжалва пред габровския административен съд, който на 15 юни определя мълчанието на Мирослав Семов като нарушение на ЗДОИ. В решението си съдът се позова на чл. 38 от закона, който третира поведението на задължения субект при наличие на пречки информацията да бъде предоставена.

 


Мотивите на съда са неоспорими относно писмено произнасяне, дори когато задълженият субект отказва да предостави информация

Изрично писмено произнасяне

 

„Това трябва да бъде съобщено писмено, а отказът аргументиран“, смята съдът. „След като специалният закон /ЗДОИ/ изисква изрично произнасяне на задължения субект, то неговото мълчание винаги се явява незаконосъобразен мълчалив отказ в хипотезата на чл. 58, ал. 1 от АПК“, пише в мотивите си съдия Даниела Гишина. „Съдът намира, че исканата информация е обществена, тъй като позволява на заявителя да си състави мнение за дейността на задължения субект във връзка с предоставените по закон правомощия да ръководи цялата изпълнителна дейност на общината и да организира изпълнението на актовете на общинския съвет, както и че исканата информация е служебна по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ като създадена и съхранявана във връзка с официална информация, както и по повод дейността на органа“, се казва още в решението, с което съдът връща преписката по делото за изрично произнасяне на община Дряново в 14-дневен срок.

 

Втори отказ, второ дело

 

Пет дни по-късно, на 20 юни, друг съдебен състав на същия съд се произнася по друга жалба на Ангел Ангелов, на когото кметът на Дряново е отказал „справка за отчета на план-сметката за такса битови отпадъци за 2017 в табличен вид, както е предоставена в предложението за одобрението й от Общински съвет Дряново“. В заявлението си по ЗДОИ Ангелов иска в справката да бъде записана и наличната сума по план-сметката към 1 януари 2017 и към 31 декември 2017. Защо тази информация му е била отказана? Защото „план-сметката не се отчита отделно от бюджета на община Дряново“, гласи отговорът на кмета. Съдът приема този аргумент за отказ да бъде предоставена информация, тъй като „не покрива определението на понятието „обществена информация“, която, както и в първия случай, „има за цел да формира мнение сред гражданите за дейността на институциите“.

 


Отговорът на Община Дряново на поискана информация за отчета по план-сметката за такса битови отпадъци и наличната сума към началото и края на 2017

Неправилно и немотивирано

 

В случая с отказаната от дряновския кмет информация заявителят не може да получи ясно представа за това, което го интересува, смята съдът. Информацията не може да бъде добита и от публичното обсъждане, провело се преди да бъде поискана по ЗДОИ и на което Ангелов е присъствал. Няма как да бъде получена и от бюджета на общината, където Ангелов е посъветван да я търси, пише в решението на съда, заради което отказът на дряновския кмет да я предостави е обявен като „неправилен и немотивиран“, а преписката върната в администрацията на Мирослав Семов за ново произнасяне.

Интересна подробност е, че при обсъждане на касовото изпълнение на бюджета на община Дряново за 2017 Ангел Ангелов отново е поискал началното и крайно салдо по план-сметката за такса смет. И тогава информацията му е отказана с абсурдния аргумент, че това не е предмет на обсъждането. Тоест, една и съща справка е отказана веднъж, защото план-сметката не се отчита отделно от бюджета, а когато се отчита бюджета, защото не е част от обсъждането. 

 

Очаквайте продължение

 

Тук историята можеше да завърши, ако Ангел Ангелов не бе непреклонен да научи това, на което смята, че като данъкоплатец има право. На заявлението, с което е поискана справка за отчета по план-сметката за такса битови отпадъци за миналата година и наличната сума към началото и края на годината, Ангелов получава „пълен достъп до исканата информация“, според решението за предоставянето й на кмета Семов и информация, „която не отговаря на исканата от мен“, според самия него. В този отговор има цифри по отчета на план-сметката, но липсва наличността към първия и последния ден на 2017, което заявителят изрично е поискал в своето заявление. Заради това гражданинът е внесъл повторна жалба в съда по същия казус, съдебното заседание е насрочено за 23 октомври т.г.  

На искането за копия от документите, обсъждани при определяне на такса смет за 2017, отговорът който Ангел Ангелов получава, гласи че срещата е била неформална, за нея не е воден протокол, а участниците били поканени устно, по телефон. Тъй като няма протокол от срещата, „информацията не е създадена и съхранена“, обясняват от общинската администрация в Дряново. Единственото конкретно в този отговор са имената на общинските служители, участвали в нея – само имена, без длъжности.

 

 

 

© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.