Фондация Програма Достъп до Информация
Обзор 2016
Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Статистика

 

През 2016 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. През 2016 правният екип на ПДИ е подготвил 66 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (23 по случаи на граждани, 18 на НПО, 25 на журналисти).

 

Правният екип на ПДИ е изготвил 49 жалби. Първоинстанционни – 40 (Върховен административен съд – 5, Административен съд София-град – 18, Административен съд София-област – 2, Административни съдилища в страната – 15); касационни жалби – 8 и частни жалби - 1.

 

От изготвените 40 първоинстанционни жалби 25 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация, а тези срещу мълчалив отказ са 13.

 

Изготвени са две първоинстанционни жалби по случаи, които не са свързани с откази за достъп до информация. Жалба от името на група журналисти срещу заповед на председателя на Върховния административен съд (ВАС) в частта й, с която са одобрени Вътрешни правила за заличаване на личните данни в публикуваните съдебни актове в интернет страницата на съда. И жалба срещу решение на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) за установяване на нарушение от страна на Георги Сербезов (Пловдив) при създаването на интернет сайт  zdoi.gkzj.org, в който е публикувана практика на ВАС по ЗДОИ.

 

В 54 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период правният екип е изготвил 17 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията.

 

В периода са постановени 81 съдебни акта (решения - 68 и определения - 13) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 31, Административен съд – София град – 25, Административен съд София-област – 4, Административни съдилища в страната – 21). В 55 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 20 в полза на администрацията. В 6 случая съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

 

Към момента са насрочени съдебни заседания по 30 дела, водени с подкрепата на ПДИ (22 през 2017 г. и 8 през 2018 г.).

 

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през 2016. Делата са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт и са систематизирани според вида на търсената информация, отбелязана в скоби.

 

Градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

 

Румен Банков с/у МОСВ, ВАС определение[1] от 4 януари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява по молба на жалбоподателя, поради отпаднал правен интерес – предоставена информация (договор по проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Ямбол – изграждане на ГПСОВ и довеждащ колектор, разширение и реконструкция на канализационната и водопроводна мрежа на гр. Ямбол”) - влязло в сила;

 

Весела Тончева с/у СО, ВАС решение[2] от 25 април, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (информация за преместваеми съоръжения в Борисовата градина) – влязло в сила, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Ивайло Хлебаров с/у Националната Компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), АССГ решение[3] от 13 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 6 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Обединение Лот 3.2 Проект“) - касационна жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)[4] – а.д. № 10233/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 21.02.2018.

 

Ивайло Хлебаров с/у Националната Компания „Стратегически инфраструктурни проекти” (НКСИП), АССГ решение[5] от 7 юни, отменя отказа и задължава да предостави (информация относно Автомагистрала „Струма“, свързана с 4 доклада, изготвени по договор между НКСИП и „Виа План - Амберг“ ) - касационна жалба от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) – а.д. № 10085/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 06.12.2017;

 

Будин Терезов с/у ДФ „Земеделие“, АССГ определение[6] от 23 август, оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото – не е платена държавната такса (договор между ДФ „Земеделие“ и община Раднево по проект: „Изграждане и рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в селата Боздуганово, Коларово и Знаменосец, община Раднево - Етап 1 Рехабилитация“) - влязло в сила;

 

Сдружение „Гражданска алтернатива – Елин Пелин“ с/у кмет Елин Пелин, АССО решение[7] от 4 октомври, отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне с указания (информация, свързана с изработването на Общ устройствен план на община Елин Пелин) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, АС Ямбол решение[8] от 18 ноември, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“) - касационна жалба от община Ямбол, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Денница Кюранова с/у кмет на район „Лозенец“, София, АССГ решение[9] от 25 ноември, отменя мълчаливия отказ и изпраща преписката за произнасяне с указания (информация за обществено обсъждане и обявяване на изработен нов подробен устройствен план за мемориален парк „Дядо Славейковото място и дъбът на Пенчо Славейков“) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Проверки и контролна дейност

 

Виктор Иванов (в. „24 часа“) с/у Правителствена информационна служба (ПИС), ВАС решение[10] от 4 февруари, оставя в сила решението за отмяна на отказа (доклади на МС за проверка в комплекс „Бояна“ и за спазване на работното време от администрацията на МС) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности” с/у кмет на район „Младост“, Варна, АС Варна решение[11] от 11 февруари, отменя отказа по т. 1 и 5 от заявлението и връща преписката за произнасяне, отхвърля жалбата по т. 2, 3 и 4 от заявлението (информация за премахване на незаконни постройки в квартал „Максуда“) - касационна жалба от нас – а.д. № 5865/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 17.05.2017;

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у  Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в МФ, АССГ решение[12] от 9 март, отхвърля жалбата (информация за собственици на данъчни складове и техния капацитет) – касационна жалба от нас – а.д. № 4602/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 22.02.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у  Дирекция „Правно-нормативна дейност“ на МВР, АССГ решение[13] от 11 март, отменя отказа и задължава да предостави (информация за няколко оперативни разработки на силови групировки от началото на 90-те години) – касационна жалба от МВР – а.д. № 5752/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 18.10.2017;

 

Петър Пенчев с/у МИ, ВАС решение[14] от 18 март, оставя в сила решението на тричленния състав за отмяна на отказа (копия от издадените разрешения на фирма „Видекс“ АД за трансфер на оръжия в с. Горни Лом) – решението е окончателно;

 

Иван Петров с/у СО, АССГ решение[15] от 16 май, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за наказаните служители за неспазване наредбите на Столичен общински съвет) – касационна жалба от СО – а.д. № 10196/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 26.02.2018;

 

Сдружение „Инициатива за равни възможности” с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[16] от 8 юли, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (заповеди за премахване на незаконни строежи) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 10298/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.03.2018 г.;

 

Тодор Гроздев (в. „Знаме“) с/у Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), АС Пазарджик решение[17] от 13 октомври, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (информация за  проверка от ГДИН през април 2016 в затвора в гр. Пазарджик, открила съществени нарушения) – касационна жалба от ГДИН – предстои образуване на дело във ВАС;

 

Десислава Лещарска (в. „Капитал“) с/у МРРБ, АССГ определение[18] от 17 октомври, оставя жалбата без разглеждане и прекратява поради просрочие (доклад от проверка на тръжни процедури за изграждането на два нови участъка от магистрала „Хемус”) - влязло в сила;

 

„Бивол“ с/у Агенция „Митници“, АССГ решение[19] от 19 октомври, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за износ на цигари на български производители за ОАЕ) – касационна жалба от Агенция „Митници“, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у Фонд за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ), АССГ решение[20] от 25 ноември, отхвърля жалбата, но признава Фонда за задължен субект по ЗДОИ (информация за лица на публични длъжности, цитирани в доклада на международната разследваща компания „Аликс партнърс“) – влязло в сила.

 

Разходване на публични средства

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, ВАС решение[21] от 12 февруари, оставя в сила решението на АС Ямбол за отмяна на отказа (информация за приходите и разходите на община Ямбол по всички приключени съдебни дела в периода януари 2011 г. – декември 2013 г.) - решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Виктор Иванов (в. „24 часа“) с/у ДАНС, АССГ определение[22] от 15 март, оставя жалбата без разглеждане като просрочена и прекратява (получени бонуси от председателя на ДАНС през 2013 и 2014 г.) - влязло в сила;

 

Зарко Маринов (в. „Отзвук“) с/у кмет Смолян, АС Смолян решение[23] от 9 ноември, отменя мълчаливия отказ и връща за мотивирано писмено произнасяне (всички моментни и месечни протоколи по договора за почистване на града) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Юлиян Методиев с/у кмет Божурище, АССО решение[24] от 28 ноември, отменя отказа и връща за произнасяне с указания (информация за водените от и срещу община Божурище съдебни дела и разходите на общината по тези дела в периода 2007 – 2016) – касационна жалба от кмета, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Генка Шикерова с/у Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), АССГ решение[25] от 9 декември, отхвърля жалбата по т. 2 от заявлението, осъжда жалбоподателката на разноски в размер на 400 лв., отменя отказа по т. 1 от заявлението и връща преписката на ЦСМП за ново произнасяне с указания (т. 1 договор за поддръжка на автомобили, т. 2 цялата налична информация, свързана с изпълнението на договора) – касационна жалба от нас, предстои образуване на дело във ВАС.

 

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество

 

Димитър Кацов с/у МЗХ, ВАС определение[26] от 25 януари, оставя без разглеждане касационната жалба на МЗХ и прекратява производството по делото (решения за промяна на предназначението на земеделски земи в землището на община Бяла, област Варна) – частна жалба от МЗХ, отхвърлена от петчленен състав на ВАС с окончателно определение от март 2016;

 

Александър Дунчев с/у МЗХ, ВАС решение[27] от 9 март, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (6 пазарни оценки на държавни имоти, предмет на разпоредителни сделки) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Димитър Кацов с/у МЗХ, ВАС определение[28] от 17 март, оставя в сила определението, с което е оставена без разглеждане касационната жалба на МЗХ и е прекратено производството по делото (решения за промяна на предназначението на земеделски земи в землището на община Бяла, област Варна) – определението е окончателно;

 

ПП „Зелените“ с/у гл. секретар на МТИТС, ВАС решение[29] от 18 април, отменя решението на АССГ за отмяна на отказа и отхвърля жалбата (всички договори, заедно с приложенията към тях, както и допълнителни споразумения, сключени между „Летище София“ ЕАД със 100 % държавно участие и „Авиокомпания Хемус Ер“ ЕАД за продажба на части от недвижим имот в местност „Летищен комплекс“ с площ 160 277 кв. м., собственост на „Летище София“ ЕАД, както и Допълнително споразумение № 2 от 29.08.2013 към Договора за концесия на гражданско летище за обществено ползване Бургас и гражданско летище за обществено ползване Варна, сключен с концесионера „Фрапорт туин стар еърпорт мениджмънт“ АД) – решението е окончателно;

 

Иван Петров с/у СО, ВАС решение[30] от 17 май, отменя решението на АССГ, отменя отказа и връща за предоставяне на достъп с указания (информация за изплатени застрахователни обезщетения на наематели на общински имоти) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Господари на ефира с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[31] от 19 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация за договора между общината и веригата Lafka за петна за поставяне на търговски обекти) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 10191/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 26.02.2018;

 

Генка Шикерова с/у Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП), АССГ определение[32] от 24 октомври, отхвърля жалбата, тъй като не е спазен срокът за уточнение по заявлението (информация, отбелязана в сервизните книжки на автомобилите) – влязло в сила.

 

Околна среда

 

СНЦ” Сдружение за оптимизиране на правосъдието” с/у МОСВ, ВАС решение[33] от 5 януари, оставя в сила решението на тричленния състав за отхвърляне на жалбата (отмяна на становище на МОСВ по екологичната оценка на Общия устройствен план на община Варна) – решението е окончателно;

 

Гергана Богданова с/у МОСВ, ВАС решение[34] от 18 февруари, отменя отказа и изпраща за произнасяне с указания (информация за финансирания по Оперативна програма „Околна среда“ проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”) - касационна жалба от МОСВ;

 

Световен фонд за дивата природа с/у Дирекция Национален парк „Пирин“ (ДНП), АС Благоевград решение[35] от 3 май, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за изпълнението на договора за „Разработване  на Плана за управление на НП „Пирин“ за периода 2014-2023) - влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Световен фонд за дивата природа с/у Дирекция Природен парк „Витоша“, АССГ решение[36] от 14 юни, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за изпълнението на договора за възлагане на актуализацията на Плана за управление на ПП „Витоша“ за периода 2015-2024) - влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Гергана Богданова с/у МОСВ, ВАС решение[37] от 11 юли, оставя в сила решението на тричленния състав за отмяна на отказа (информация за финансирания по Оперативна програма „Околна среда“ проект за „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Ямбол”) - решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Световен фонд за дивата природа с/у ДНСК, ВАС решение[38] от 11 юли, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (доклади от проверки за законността на обекти в ски-зона Банско в Национален парк „Пирин“) - решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Александър Дунчев с/у МОСВ, ВАС решение[39] от 29 август, отменя отказа и задължава да предостави (копие от анализ, касаещ уреждане на взаимоотношенията на държавата със собственици на обекти, разположени и въздействащи върху околната среда в националните паркове) – влязло в сила, информацията е предоставена.

 

Прозрачност и отчетност на администрацията

 

Иван Петров с/у Комисия за защита от дискриминация (КЗД), АССГ решение[40] от 6 януари, отхвърля жалбата (информация за  използването на държавния герб от КЗД, както и информация за местонахождението, състоянието и използването на сградата, в която се помещава КЗД) – влязло в сила;

 

ПДИ с/у Областен управител Габрово, ВАС протоколно определение[41] от 15 януари, обезсилва решението на АС Габрово за отхвърляне на жалбата на ПДИ и прекратява по молба за оттегляне на ПДИ, заради отпаднал правен интерес – влизане в сила на изменения в ЗДОИ, свързани с предоставянето на информация по електронен път правят безпредметен спора дали Област Габрово дължи предоставяне на информация по електронна поща (заповед за определяне на служител по ЗДОИ и копие от длъжностна характеристика) – определението е окончателно;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Кърджали, АС Кърджали решение[42] от 1 февруари, отхвърля жалбата (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) -  касационна жалба от нас – а.д. № 4072/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.06.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Габрово, АС Габрово решение[43] от 2 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) -  нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Сливен, АС Сливен решение[44] от 3 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Валентина Лукова с/у главен секретар МЗ, АССГ решение[45] от 8 февруари, отменя отказа по т. 1 от заявлението, изпраща за ново произнасяне с указания, отхвърля жалбата по т. 2 и осъжда жалбоподателката на 145 лв. разноски (т. 1 заповед за сформиране на  работна група за изработване на проект на Наредба за условията за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации, т. 2. дата на създаване на работната група, нейният състав, проведените заседания и взетите решения) – касационна жалба от нас – а.д. № 4697/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 04.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Стара Загора, Ас Стара Загора решение[46] от 17 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Стара Загора – а.д. № 4487/2016 г. на ВАС, Пето отделение, насрочено за 18.09.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Плевен, АС Плевен решение[47] от 23 февруари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Ловеч, АС Ловеч определение[48] от 24 февруари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото, тъй като в НБД „Население” се установява, че лице с имена Йово Атанасов Николов не съществува (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - влязло в сила;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Пловдив, АС Пловдив определение[49] от 24 февруари, оставя жалбата без разглеждане и прекратява, тъй като исканата информация не е обществена (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - нямаме данни дали определението е влязло в сила или е обжалвано;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Варна, АС Варна решение[50] от 25 февруари, обявява нищожността на отказа, отхвърля жалбата в останалата част, осъжда жалбоподателя на 300 лв. разноски (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от нас – а.д. № 5916/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 25.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Пазарджик, АС Пазарджик решение[51] от 2 март, отменя отказа и задължава да предостави (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Пазарджик – а.д. № 4491/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 27.09.2017;

 

Мариета Сивкова с/у община Ямбол, ВАС решение[52] от 29 март, оставя в сила решението на АС Ямбол за отмяна на отказа (копие от извънсъдебна спогодба между общината и строителна фирма) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Велико Търново, АС Велико Търново решение[53] от 29 март, отхвърля жалбата и осъжда Йово Николов на 100 лв. разноски (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от нас – а.д. № 7186/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.10.2017;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Бургас, АС Бургас решение[54] от 30 март, отменя отказа и задължава да предостави (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - касационна жалба от МВР Бургас – а.д. № 718882016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 03.10.2016;

 

Юлиан Христов (OFFNews) с/у Национална служба за охрана (НСО), АССГ решение[55] от 28 април, отменя отказа по т. 2, 4 и 6 от заявлението и задължава да предостави достъп, отхвърля жалбата по т. 5 и осъжда Христов на 75 лв. разноски (информация за охраната на Лютви Местан) – касационна жалба от НСО – а.д. № 780282016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 11.10.2017;

 

ПДИ с/у кмет Благоевград, АС Благоевград решение[56] от 1 август, обявява за нищожен отказа и връща за произнасяне с указания (копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота) – касационна жалба от кмета на Благоевград – а.д. № 11522/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 14.03.2018;

 

Иван Петров с/у СО, ВАС решение[57] от 19 октомври, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (заповед за назначаване на Петър Диков за гл. архитект на СО) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена;

 

Йово Николов (в. „Капитал“) с/у МВР Бургас, ВАС решение[58] от 3 ноември, обезсилва решението на АС Бургас за отмяна отказа на МВР Бургас и прекратява, тъй като в „Националния регистър на българските лични документи” не фигурира лице с имена Йово Атанасов Николов, поради което липсва субект на правото (имената на лицата, които са били ръководители на „Пътна полиция“ в периода 2000 – 2015) - решението е окончателно;

 

Боряна Христова с/у СО, АССГ решение[59] от 7 ноември, отменя отказа и връща преписката за ново произнасяне с указания (копие от декларация за конфликт на интереси на заместник кмет на СО) - касационна жалба от СО, предстои образуване на дело във ВАС;

 

Юлиян Методиев с/у кмет Божурище, АССО определение[60] от 14 декември, оставя жалбата без разглеждане и прекратява, тъй като исканата информация не е обществена (информация за публикуването на интернет страницата на общината на публичните регистри, които същата поддържа) – частна жалба от нас, предстои образуване на дело във ВАС.

 

Вземане на решения

 

Тодор Мадолев с/у главен секретар на МК, АССГ решение[61] от 4 май, отменя отказа и задължава да предостави (информация, свързана с проведен конкурс за  директор на Драматично-куклен театър – Плевен) – касационна жалба от МК – а.д. № 7844/2016 на ВАС, пето отделение, насрочено за 15.11.2017;

 

Таня Петрова (в. „Сега“) с/у Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ на МФ, АССГ решение[62] от 29 юни, отменя отказа и задължава да предостави (финансови обосновки към проекти на МС за нормативни актове) – касационна жалба от МФ – а.д. № 10353/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 28.02.2018;

 

Юлиян Методиев с/у Общински съвет Божурище, ВАС решение[63] от 10 октомври, оставя в сила решението на АССО за отмяна на отказа (всички докладни записки на Общинския съвет, сортирани по сесии, за периода 20.02.2005 - 20.02.2015) - решението е окончателно.

 

Публичноправни субекти/ организации

 

Мартин Димитров и Петър Славов с/у БНБ, ВАС решение[64] от 20 януари, отменя отказа по т. 1 и 2 от заявлението и връща за предоставяне на достъп, отхвърля жалбата по т. 3 и 4 от заявлението (информация за методиката за определяне на възнагражденията в БНБ и  размер на изплатените възнаграждения през 2014 и 2015 на членовете на УС и на управителя на БНБ) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Вихрен Михайлов с/у „Народно Читалище Просвета 1925 – Мездра”, АС Враца определение[65] от 23 март, оставя без разглеждане и прекратява поради оттегляне на жалбата предвид представената в заседанието информация (договор по силата, на който НЧ "Просвета 1925 - Мездра" предоставя счетоводни услуги на НЧ "Колката", с. Люти Брод) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Иван Петров с/у Център за градска мобилност (ЦГМ), АССГ решение[66] от 26 май, отменя отказа и връща за ново произнасяне и предоставяне на достъп (Инструкция за реда и начина на работа на контролните органи по редовността на пътниците в обществения градски транспорт) – касационна жалба от ЦГМ – касационна жалба от ЦГМ – а.д. № 8024/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 31.01.2018;

 

Гергана Никленова с/у БНТ, ВАС решение[67] от 27 юни, отменя решението на АССГ, отменя отказа и изпраща преписката за предоставяне на достъп (информацията за броя и работата на журналистите в РТВЦ Пловдив) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Александра Маркарян (OFFNews) с/у БНБ, ВАС решение[68] от 29 август, отменя отказа и задължава да предостави (брутен и нетен размер на възнаграждението на управителя на БНБ) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Александър Илиев с/у „МБАЛ – Пирдоп“ АД, АССО решение[69] от 29 ноември, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (договори с наематели на обекти в болницата) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Защита на животните

 

Сдружение „Регионален природозащитен център – На ти с природата“ с/у кмет Кюстендил, АС Кюстендил решение[70] от 20 януари, отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация свързана с приюта за безстопанствени животни в с. Радуловци) - нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано;

 

ГС „Активни за Перник“ с/у кмета на Перник, АС Перник решение[71] от 2 юни, отменя отказа по т. 9 от заявлението и задължава да предостави (договори по обществени поръчки за ограничаване на популацията от бездомни кучета) – нямаме данни дали решението е влязло в сила или е обжалвано.

 

Банкова дейност

 

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у Пловдивски районен съд (ПРС), ВАС решение[72] от 18 май, оставя в сила решението на АС Пловдив за отмяна на отказа (информация за искания до ПРС за разкриване на банкова тайна) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Бранимир Морфов с/у БНБ, ВАС решение[73] от 29 август, отхвърля жалбата (копие от преценка /анализ/ за одобрение на придобиването от Корпоративна търговска банка на „Креди Агрикол България” ЕАД) – влязло в сила;

 

Съдебна власт

 

Галя Гиргинова („Съдебни репортажи“) с/у СГС, АССГ решение[74] от 9 февруари, отхвърля жалбата (информация за мотивите към присъда срещу Цветан Цветанов, Цветан Иванов, Камен Костов и Сергей Кацаров) – касационна жалба от нас – а.д. № 3415/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 10.05.2017;

 

Красен Николов (Mediapool) с/у Главен прокурор на РБ, АССГ решение[75] от 15 февруари, отменя мълчаливия отказ и връща за произнасяне с указания (информация, свързана със създаването на антикорупционно звено в прокуратурата, състава на това звено и свършената от него работа) – влязло в сила, информацията е предоставена;

 

Галя Гиргинова („Съдебни репортажи“) с/у СГС, АССГ определение[76] от 17 февруари, оставя жалбата срещу мълчаливия отказ без разглеждане и прекратява, тъй като заявлението е законосъобразно, препратено на апелативния съд (информация за мотивите към присъда срещу Цветан Цветанов) – влязло в сила;

 

Ралица Петрова (сп. „Правен свят“) с/у СГП, ВАС решение[77] от 18 април, отменя решението на АССГ, отменя отказа и връща за ново произнасяне (кой е наблюдаващият прокурор, който е разпоредил на ДАНС да извърши проверка на сигнала на Николай Бареков срещу президента Росен Плевнелиев във връзка с негова среща във Виена с представител на EVN) – решението е окончателно;

 

Сдружение „Център на НПО в Разград“ с/у Висшия съдебен съвет (ВСС), ВАС решение[78] от 22 юни, оставя в сила решението на АССГ за отмяна на отказа (копие от План за Кризисен ПР на ВСС) – решението е окончателно, информацията е предоставена;

 

Лора Филева (в. „Капитал“) с/у Софийска градска прокуратура (СГП), ВАС решение[79] от 21 ноември, отменя решението на АССГ, отменя отказа по т. 1, 2 и 3 от заявлението и връща за ново произнасяне с указания (информация за дейността на Делян Пеевски като следовател) – решението е окончателно, нямаме данни дали информацията е предоставена.

 

Социално подпомагане

 

Асоциация за детско развитие чл. 24 с/у АСП, АССГ решение[80] от 15 януари, отменя отказа и изпраща за ново произнасяне с указания (информация за проект „И аз имам семейство“ и други проекти и програми насочени към развитие на приемната грижа) – касационна жалба от АСП – а.д. № 2720/2016 на ВАС, Пето отделение, насрочено за 10.05.2017.

 

Защита на лични данни

 

Георги Сербезов с/у АССГ, ВАС решение[81] от 15 август, оставя в сила решението на АССГ, с което е отменено решението на КЗЛД за отхвърляне на жалбите на двама граждани срещу Георги Сербезов (нарушение на лични данни в платформата с практика на ВАС - zdoi.gkzj.org) – решението е окончателно, с Решение № Ж-63/Ж-95 от 17.11.2016 КЗЛД установява нарушение – жалба до АССГ, предстои образуване на дело в АССГ.

 

Повторно използване на информация от обществения сектор

 

Петко Циков с/у НС, ВАС решение[82] от 21 ноември, оставя в сила решението на АССГ за отхвърляне на жалбата (копие от цялата структурирана база данни, използвана от интернет страницата на Народното събрание – parliament.bg) – решението е окончателно.[1]    Определение № 36/04.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3242/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[2]    Решение № 4897/25.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3220/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[3]    Решение № 3265/13.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 2396/2016 г., съдия Славина Владова

[4]    На 7 април 2016 г. НС приема на второ четене ЗИД на Закона за пътищата, с който е закрита Национална компания "Стратегически инфраструктурни проекти", а дейността й се поема от Агенция "Пътна инфраструктура".

[5]    Решение № 3857/07.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 40 състав по а.д. № 2396/2016 г., съдия Диляна Николова

[6]    Определение № 4735/23.08.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 5594/2016 г., съдия Калина Пецова

[7]    Решение № 863/04.10.2016 г. на АССО, Шести състав по а.д. № 509/2016 г., съдия Вергиния Димитрова

[8]    Решение № 143/18.11.2016 г. на АС Ямбол, Пети състав по а.д. № 189/2016 г., съдия Д. Стаматова

[9]    Решение № 7404/25.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 7410/2016 г., съдия Весела Николова

[10]  Решение № 1167/04.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 8434/2015 г., съдия-докладчик Анна Димитрова

[11]  Решение № 264/11.02.2016 г. на АС Варна, 22 състав по а.д. № 3248/2015 г., съдия Янка Ганчева

[12]  Решение № 1614/09.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 740/2016 г., съдия Луиза Христова

[13]  Решение № 1704/11.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 3283/2015 г., съдия Красимира Милачкова

[14]  Решение № 3085/18.03.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 354/2016 г., съдия-докладчик Калина Арнаудова

[15]  Решение № 3321/16.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 11907/2015 г., съдия Стефан Станчев

[16]  Решение № 1018/08.07.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 190/2016 г., съдия Серафимка Мадолева

[17]  Решение № 522/13.10.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 488/2016 г., съдия Васко Нанев

[18]  Протоколно определение № 147/17.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение по а.д. № 6250/2016 г., съдия Калина Пецова

[19]  Решение № 6342/19.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 32 състав по а.д. № 6170/2016 г., съдия Мария Николова

[20]  Решение № 7427/25.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. № 11861/2015 г., съдия Миглена Недева

[21]  Решение № 1576/12.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3549/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[22]  Определение № 1500/15.03.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 1943/2016 г., съдия Луиза Христова

[23]  Решение № 299/09.11.2016 г. на АС Смолян по а.д. № 180/2016 г., съдия Добринка Грибачева

[24]  Решение № 1097/28.11.2016 г. на АССО, Първи състав по а.д. № 940/2016 г., съдия Мария Попова

[25]  Решение № 7822/09.12.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 6397/2016 г., съдия Антони Йорданов

[26]  Протоколно определение от 25.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1005/2015 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[27]  Решение № 2573/09.03.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 1386/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[28]  Определение № 3065/17.03.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 2605/2016 г., съдия-докладчик Ваня Анчева

[29]  Решение № 4527/18.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6231/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[30]  Решение № 5898/17.05.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5305/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[31]  Решение № 899/19.05.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 153/2016 г., съдия Марияна Мицева

[32]  Определение № 5844/24.10.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 30 състав по а.д. № 6396/2016 г., съдия Любка Стоянова

[33]  Решение № 59/05.01.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – І колегия по а.д. № 8815/2015 г., съдия-докладчик Албена Радославова

[34]  Решение № 1841/18.02.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 2684/2015 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[35]  Решение № 639/03.05.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 8/2016 г., съдия Мария Тодорова

[36]  Решение № 4119/14.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 23/2016 г., съдия Веселина Женаварова

[37]  Решение № 8750/11.07.2016 г. на ВАС, Петчленен състав – ІІ колегия по а.д. № 4907/2016 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[38]  Решение № 8555/11.07.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7044/2015 г., съдия-докладчик Сибила Симеонова

[39]  Решение № 9591/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11143/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[40]  Решение № 88/06.01.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 1552/2015 г., съдия Мартин Аврамов

[41]  Протоколно определение от 15.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 42/2016 г., съдия-докладчик Мариета Милева

[42]  Решение № от  01.02.2016 г. на АС Кърджали по а.д. № 176/2015 г., съдия Айгюл Шефки

[43]  Решение № 2/02.02.2016 г. на АС Габрово по а.д. № 248/2015 г., съдия Светлозар Рачев

[44]  Решение № 6/03.02.2016 г. на АС Сливен по а.д. № 373/2015 г., съдия Детелина Бозукова

[45]  Решение № 703/08.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 38 състав по а.д. № 7198/2015 г., съдия Татяна Жилова

[46]  Решение № 18/17.02.2016 г. на АС Стара Загора, VІ състав по а.д. № 508/2015 г., съдия Райна Тодорова

[47]  Решение № 81/23.02.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 990/2015 г., съдия Полина Богданова-Кучева

[48]  Определение № от 24.02.2016 г. на АС Ловеч, VІ състав по а.д. № 277/2015 г., съдия Любомира Кръстева

[49]  Определение № 337/24.02.2016 г. на АС Пловдив, ІІ отделение, ХІІІ състав по а.д. № 3132/2015 г., съдия Георги Пасков

[50]  Решение № 385/25.02.2016 г. на АС Варна, 2 състав по а.д. № 3571/2015 г., съдия Веселина Чолакова

[51]  Решение № 90/02.03.2016 г. на АС Пазарджик, ІV състав по а.д. № 894/2015 г., съдия Васко Нанев

[52]  Решение № 3541/29.03.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3046/2015 г., съдия-докладчик Илиана Славовска

[53]  Решение № 90/29.03.2016 г. на АС Велико Търново, Втори състав по а.д. № 844/2015 г., съдия Георги Чемширов

[54]  Решение № 560/30.03.2016 г. на АС Бургас, 20 състав по а.д. № 2405/2015 г., съдия Хр. Христов

[55]  Решение № 2929/28.04.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 2082/2016 г., съдия Луиза Христова

[56]  Решение № 1160/01.08.2016 г. на АС Благоевград по а.д. № 232/2016 г., съдия Иван Шекерлийски

[57]  Решение № 10947/19.10.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9192/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[58]  Решение № 11784/03.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7188/2016 г., съдия-докладчик Боян Магдалинчев

[59]  Решение № 6822/07.11.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 7346/2016 г., съдия Десислава Корнезова

[60]  Определение № 1165/14.12.2016 г. на АССО, Трети състав по а.д. № 941/2016 г., съдия Мария Желязкова

[61]  Решение № 3048/04.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 34 състав по а.д. № 11413/2015 г., съдия Стефан Станчев

[62]  Решение № 4562/29.06.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 4499/2016 г., съдия Миглена Николова

[63]  Решение № 10471/10.10.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9081/2015 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[64]  Решение № 652/20.01.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 9103/2015 г., съдия-докладчик Марина Михайлова

[65]  Протоколно определение от 23.03.2016 г. на АС Враца, ІV състав по а.д. № 26/2016 г., съдия Жанета Малинова

[66]  Решение № 3583/26.05.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 11746/2015 г., съдия Галин Несторов

[67]  Решение № 7785/27.06.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7949/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[68]  Решение № 9592/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3248/2015 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[69]  Решение № 1106/29.11.2016 г. на АССО, Седми състав по а.д. № 593/2016 г., съдия Емил Димитров

[70]  Решение № 15/20.01.2016 г. на АС Кюстендил по а.д. № 286/2015 г., съдия Иван Демиревски

[71]  Решение № 235/02.06.2016 г. на АС Перник по а.д. № 225/2016 г., съдия Слава Георгиева

[72]  Решение № 5974/18.05.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 5809/2015 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[73]  Решение № 9594/29.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 12751/2014 г., съдия-докладчик Еманоил Митев

[74]  Решение № 718/09.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 12030/2015 г., съдия Луиза Христова

[75]  Решение № 851/15.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 36 състав по а.д. № 9569/2015 г., съдия Весела Андонова

[76]  Определение № 928/17.02.2016 г. на АССГ, Второ отделение, 48 състав по а.д. № 12031/2015 г., съдия Калина Пецова

[77]  Решение № 4555/18.04.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 3215/2015 г., съдия-докладчик Виолета Главинова

[78]  Решение № 7525/22.06.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 6930/2015 г., съдия-докладчик Илияна Дойчева

[79]  Решение № 12562/21.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 11496/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева

[80]  Решение № 311/15.01.2016 г. на АССГ, Първо отделение, 6 състав по а.д. № 9361/2014 г., съдия Боряна Бороджиева

[81]  Решение № 9498/15.08.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 7031/2015 г., съдия-докладчик Виолета Главинова

[82]  Решение № 12563/21.11.2016 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 10990/2015 г., съдия-докладчик Диана Добрева© 2016 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.