Кирил Терзийски, ПДИ

Статистика

През 2021 г. правният екип на ПДИ продължи да оказва правна помощ на граждани, неправителствени организации (НПО) и журналисти, подкрепяйки обжалването в съда на случаите на отказ на достъп до информация. 

През 2021 г. подготвихме 59 жалби и писмени защити в помощ на търсещите информация (21 – по случаи на граждани, 14 – на НПО, 21 – на журналисти, 2 – на политическа партия и 1 – на фирма).

През 2021 г. правният екип на ПДИ е изготвил 44 жалби. Първоинстанционни жалби – 40 (Административен съд София-град – 31 и Административни съдилища в страната – 9) и частни жалби - 4.

От изготвените 40 първоинстанционни жалби - 28 са срещу изричен отказ да се предостави достъп до информация и 12 срещу мълчалив отказ. 

В 44 случая от страна на ПДИ е осигурено процесуално представителство по съдебни дела срещу откази да се предостави информация. В този период бяха изготвени 15 писмени защити по дела, водени с подкрепата на организацията. 

В периода са постановени 43 съдебни акта (38 решения и 5 определения) по дела, водени с подкрепата на ПДИ (Върховен административен съд – 2, Административен съд – София град – 33 и Административни съдилища в страната – 8). 

В 34 случая съдът се е произнесъл в полза на търсещите информация и в 8 случая в полза на администрацията. В 1 случай съдът се е произнесъл частично в полза на търсещия информация и частично в полза на администрацията.

Сред по-значимите дела през годината бяха тези на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) срещу няколко болници за това как се разходват държавните средства отпуснати за борба с COVID-19. Делата на Спас Спасов (в. „Дневник“) срещу Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за разходването на близо 400 млн. лв. държавни средства за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“. Делата на Таня Петрова (в. „Сега“) и Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу „Автомагистрали“ ЕАД за договорите и изплатените суми за изграждане на Автомагистрала „Хемус“. Делото на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу Държавната консолидационна компания (ДКК) за договорите с „Монтажи“ ЕАД за ремонт на язовири. Делото на Красен Николов (Mediapool) срещу Министерство на правосъдието (МП) за списък на лицата, получили българско гражданство по заслуги. Делото на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу ВКП за списъка на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура.

Следва представяне на всички съдебни актове, постановени по дела, водени с подкрепата на ПДИ през годината. Делата са систематизирани според вида на търсената информация, която е отбелязана в скоби и са подредени в хронологичен ред по датата на съдебния акт.


Информация за процеса на вземане на решения

„Аванпост“ ЕООД с/у Национален фонд „Култура“

Решение[1] на АССГ от 17 юни – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за конкурса, подадените проекти по „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата”, оценките и мотивите на експертната комисия, и приетите за финансиране проекти на редовно и извънредно заседание на Управителния съвет на НФК през 2020). Решението е окончателно.

Красен Николов (Mediapool) с/у МП

Решение[2] на АССГ от 19 октомври – отменя отказа и задължава да предостави (списък на лицата, които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за техните особени заслуги към България). Решението е окончателно.


Информация за градска среда, градоустройство и пътна инфраструктура

Божидар Божанов (София) с/у АПИ

Решение[3] на АССГ от 18 януари – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за преминалите автомобили за периода март-април 2019 и март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на изходите на София). Решението е окончателно.

Радослав Чалев (София) срещу гл. секретар на ДНСК

Решение[4] на АССГ от 23 януари – отменя отказа и връща за ново изрично произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за дейността на ДНСК по контрола върху строителството на строежите от първа, втора и трета категория за периода от 01.01.2020 до 30.06.2020). Решението е окончателно.

Марта Георгиева (София) с/у СО

Решение[5] на АССГ от 26 април – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (издадени разрешения за строеж в м. „Поляните“, с. Синеморец). Решението е окончателно.

Драгомир Гелев (София) с/у АПИ

Решение[6] на АССГ от 16 юни – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за състоянието и поддръжката на мост над река Владайска, в участъка между Княжево и Владая). Решението е окончателно.

Наталия Димитрова (Благоевград) с/у кмет на Благоевград

Решение[7] на Административен съд-Благоевград от 25 октомври – отменя частичния отказ и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация за сформирана комисия с представители на общината, ОбС и външни експерти, която трябва да изготви списък на всички спорни имоти, които към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и т.н., по ОУП са с предназначение за строителство, но към момента нямат одобрени ПУП-ове). Решението е окончателно.

Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ с/у СО

Решение[8] на АССГ от 27 октомври – отменя отказа и връща за ново произнасяне (информация за трафика на столични кръстовища). Решението е окончателно.

Информация за проверки и контролна дейност

Политическа партия „Да България“ с/у МФ

Решение[9] на АССГ от 7 януари – отхвърля жалбата (констатациите от ревизионния акт, съставен от НАП на „ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД през юни 2017). Решението е окончателно.

КАЖИ с/у БАБХ

Решение[10] на АССГ от 26 март – отменя отказа и връща за ново произнасяне по т. 1 и 2 от заявлението  с указания (информация за проведените проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки). Решението е окончателно.

Красен Николов (Mediapool) с/у НАП

Решение[11] на АССГ от 26 април – отменя мълчаливия отказ и връща с указания за изрично произнасяне по заявлението и предоставяне на достъп (информация за несъбраните публични вземания на съдебната власт, на МВР, и от ДДС). Решението е окончателно.

Росен Босев (в. „Капитал“) с/у СДВР

Решение[12] на АССГ от 27 май – отменя мълчаливия отказ и връща за изрично произнасяне (информация за задържаните лица по време на протестите на 2-3 септември 2020). Решението е окончателно.

Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у ДНСК

Решение[13] на АССГ от 2 юли – отменя отказа и задължава да предостави (заповеди за спиране на строежа „Алепу Вилидж“ и наложени санкции ). Решението е окончателно.

КАЖИ с/у БАБХ 2

Решение[14] на АССГ от 15 октомври – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (копия без заличавания от протоколи от проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки). Решението е окончателно.


Информация за разходване на публични средства

Спас Спасов (в. „Дневник“) с/у Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“

Определение[15] на АС-Варна от 1 март – оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото, защото жалбата била изпратена не на адреса на ДППИ в София, а на клона в Русе (копие от споразумението и проекта за удълбочаване на каналите на Пристанище Варна). Частна жалба от нас.

Определение[16] на ВАС от 26 април – отменя определението на АС- Варна за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото и го връща за продължаване (пълно копие от споразумението между ДППИ и ТСВ за удълбочаване каналите на Пристанище Варна). Определението е окончателно.

Решение[17] на АС- Варна от 13 юли – отменя мълчаливия отказ и връща за изрично произнасяне по заявлението (сключеното споразумение между ДППИ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и инвестиционния проект за удълбочаването им). Решението е окончателно.

Таня Петрова (в. „Сега“) с/у „Автомагистрали“ ЕАД

Решение[18] на АССГ от 11 май – отменя частичния отказ и връща за ново произнасяне с указания (договори и плащания за изграждане на Автомагистрала „Хемус“ ). Решението е окончателно.

Спас Спасов (в. „Дневник“) с/у „ТСВ“ ЕАД 

Решение[19] на АС-Варна от 18 май – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на Пристанище Варна). Решението е окончателно.

Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у „Автомагистрали“ ЕАД

Решение[20] на АССГ от 16 юни – отменя мълчаливия отказ и връща за изрично произнасяне (информация за фирмите подизпълнители, сключените договори с тях и изплатените суми за изграждане на Автомагистрала „Хемус“). Решението е окончателно.

Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у ДКК 2

Решение[21] на АССГ от 11 август – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (копия от всички договори за ремонт на язовири, сключени между ДКК и „Монтажи“ ЕАД ). Решението е окончателно.

Спас Спасов (в. „Дневник“) с/у ТСВ „ЕАД“ 2

Решение[22] на АС-Варна от 1 октомври – отменя отказа по т. 2 от заявлението (копия от документите, съставени във връзка с избора на процедура по възлагане на проектирането и удълбочаването на каналите на Пристанище Варна) и т. 3 от заявлението (копия от договорите, сключени във връзка със споразумението между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД) и го потвърждава по т. 1 от заявлението (справка за договорите, сключени във връзка със споразумението между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД, която включва номер на договор, дата на сключване, страни по договора, предмет на договора, стойност на договора, срок на договора). Решението е окончателно.


Информацията за управление и разпореждане с държавно и общинско имущество


Политическа партия „Да България“ с/у МФ

Определение[23] на АССГ от 5 януари – оставя жалбата без разглеждане и прекратява производството по делото (предметът на арбитражното дело, заведено от ЧЕЗ срещу България за продажбата на ТЕЦ-Варна пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ). Частна жалба от нас.

Определение[24] на ВАС от 15 март – отменя определението на АССГ за оставяне жалбата без разглеждане и прекратяване производството по делото и връща делото на АССГ за продължаване на съдопроизводствените действия по него (предметът на арбитражното дело, заведено от ЧЕЗ срещу България за продажбата на ТЕЦ-Варна пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ). Определението е окончателно.

Решение[25] на АССГ от 27 април – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (информация за предмета на арбитражното дело, заведено от ЧЕЗ срещу България за продажбата на ТЕЦ-Варна пред Международния център за разрешаване на инвестиционни спорове във Вашингтон, САЩ). Решението е окончателно.

Мила Чернева (в. „Капитал“) с/у НСО

Решение[26] на АССГ от 21 април – отменя отказа и връща за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона (информация автомобилите на НСО, ползвани безвъзмездно от трети лица). Решението е окончателно.

Емилия Димитрова (координатор на ПДИ) с/у Областна управа – Габрово

Решение[27] на Административен съд-Габрово от 27 септември – оставя жалбата без уважение (имената на страните по договорите за продажба и наем на държавни имоти). Решението е окончателно.


Информация за околната среда


Фондация „Четири лапи“ срещу БАБХ

Решение[28] на АССГ от 22 февруари – отменя отказа и връща за ново изрично произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация относно регистрираните в системата TRACES през 2018 продължителни превози на живи селскостопански животни). Решението е окончателно.

Радмила Ковачева (Исперих) с/у МОСВ

Решение[29] на АС Разград от 15 март – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания за предоставяне (копия от сертификатите, издадени по ЗБР за делфините в Делфинариума във Варна). Решението е окончателно.

Петър Кърджилов с/у Министерство на енергетиката

Решение[30]на АССГ от 13 декември – отхвърля жалбата и осъжда жалбоподателя да заплати разноски на

АЯР[31]; (копие от доклад на МЕ от началото на 2021, разгледан на заседание на МС на 20 януари 2021, относно предприетите действия и резултатите от направеното проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“). Решението е окончателно.

Информация за прозрачност и отчетност на администрацията

Боряна Котенко (Варна) с/у АСП

Решение[32] на АС-Варна от 19 май – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона (информация, свързана с издаден от директора на АСП документ на 9.12.2020 г., който съдържа указания за прилагането на ЗСП и ППЗСП). Решението е окончателно.

Николай Неделчев (София) с/у Държавен фонд „Земеделие“

Решение[33] на АССГ от 30 юни – отменя отказа и задължава да предостави (информация за всички дела относно измами с т.нар. „къщи за тъщи“ и материалния интерес по всяко дело). Решението е окончателно.


Информация за дейността на публичноправни субекти/ организации


Марта Георгиева (София) с/у СО

Решение[34] на АССГ от 25 януари – отхвърля жалбата (информация за броя и големината на помещенията и броя на кучета в тях в приюта „Горни Богров“). Решението е окончателно.

Марта Георгиева (София) с/у СО 2

Решение[35] на АССГ от 20 април – отменя мълчаливият отказ и  връща заявлението на СО за изрично произнасяне (информация за дейността на ОП „Екоравновесие“). Решението е окончателно.

Политическа партия „Да България“ срещу КЕВР

Решение[36] на АССГ от 25 май – отменя мълчаливия отказ и връща за изрично произнасяне (бизнес-плана на ТЕЦ „Варна“). Решението е окончателно.

БИПИ с/у МБАЛ Пазарджик

Решение[37] на АССГ от 7 юни – отхвърля жалбата и осъжда БИПИ на разноски (информация за дейността на болницата, свързана с епидемията от COVID-19 и информация за получените и разходвани бюджетни средства за борба с болестта). Частна жалба от нас относно разноските.

БИПИ с/у МБАЛ „Пирогов“

Решение[38] на АССГ от 23 юли – отменя мълчаливия отказ и връща преписката за изрично произнасяне по заявлението (информация за дейността на лечебното заведение и финансирането му с публични средства във връзка с овладяване на пандемията от COVID-19). Решението е окончателно.


Информация за дейността на съдебната власт

Доротея Дачкова (в. „Сега) с/у ВКП 1

Решение[39] на АССГ от 1 април – отхвърля жалбата (правен анализ, свързан с предложения на ВКП за промени в НПК). Решението е окончателно.

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у ВКП 2

Решение[40] на АССГ от 4 май – отменя мълчаливия отказ и връща с указания за изрично произнасяне по заявлението (информация за броя участници и направените разходи за Националното съвещание на прокуратурата, проведено в резиденция „Бояна“ на 24 август 2020). Решението е окончателно.

Съюз на съдиите в България с/у Висшия съдебен съвет

Решение[41] на АССГ от 30 юни – обявява отказа за нищожен и връща за ново произнасяне (информация за изплатените възнаграждения на членове на ВСС по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“). Решението е окончателно.

Николай Неделчев (София) с/у ИВСС

Решение[42] на АССГ от 19 юли – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (преписките по проверките срещу Лозан Панов). Решението е окончателно.

Доротея Дачкова (в. „Сега“) с/у ВКП 3

Решение[43] на АССГ от 22 ноември – отменя отказа и връща за ново произнасяне с указания (списъка на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура). Решението е окончателно.

Ангел Стоянов (София) с/у ВСС

Определение[44]на АССГ от 13 декември – оставя жалбата без разглеждане и прекратява делото, а

осъжда[45]; ВСС да заплати на жалбоподателя разноски (информация за внедряването на Единната информационна система на съдилищата /ЕИСС/ в България). Определението подлежи на обжалване пред ВАС.


 [1] Решение № 4006/17.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 653/2021 г., съдия Весела Николова


[2]
Решение № 5904/19.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 3935/2021 г., съдия Стефан Станчев


[3]
Решение № 300/18.01.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 4442/2020 г., съдия Миглена Николова


[4]
Решение № 1126/23.02.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 38 състав по а.д. № 10790/2020 г., съдия Татяна Жилова


[5]
Решение № 2795/26.04.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 11501/2020 г., съдия Антони Йорданов


[6]
Решение № 3952/16.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 2681/2021 г., съдия Миглена Николова


[7]
Решение № 1813/25.10.2021 г. на Административен съд – Благоевград по а.д. № 620/2021 г., съдия Димитър Думбанов


[8]
Решение № 6113/27.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 5763/2021 г., съдия Полина Величкова


[9]
Решение № 91/07.01.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 3142/2020 г., съдия Цветанка Паунова

[10] Решение № 4006/17.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 50 състав по а.д. № 653/2021 г., съдия Весела Николова

[11] Решение № 2784/26.04.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. № 1039/2021 г., съдия Цветанка Паунова

[12] Решение № 3451/27.05.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 52 състав по а.д. № 11518/2020 г., съдия Силвия Димитрова

[13] Решение № 4377/02.07.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав по а.д. № 9942/2020 г., съдия Десислава Корнезова

[14] Решение № 5814/15.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 52 състав по а.д. № 4416/2021 г., съдия Силвия Димитрова

[15] Определение № 508/01.03.2021 г. на Административен съд – Варна, XXXIV състав по а.д. № 2841/2020 г., съдия Елена Янакиева

[16] Определение № 5312/26.04.2021 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 4286/2021 г., съдия-докладчик Донка Чакърова

[17] Решение № 982/13.07.2021 г. на Административен съд – Варна, XXXIV състав по а.д. № 2842/2020 г., съдия Елена Янакиева

[18] Решение № 3032/11.05.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 1014/2021 г., съдия Миглена Николова

[19] Решение № от 18.05.2021 г. на Административен съд – Варна, XXI състав по а.д. № 2719/2020 г., съдия Стоян Колев

[20] Решение № 3963/16.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 37 състав по а.д. № 3343/2021 г., съдия Адриан Янев

[21] Решение № 5156/11.08.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 35 състав по а.д. №10881/2020 г., съдия Миглена Недева

[22] Решение № 1214/01.10.2021 г. на Административен съд – Варна, VII състав по а.д. № 1336/2021 г., съдия Йордан Димов

[23] Определение № 66/05.01.2020 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 11635/2020 г., съдия Луиза Христова

[24] Определение № 3365/15.03.2021 г. на ВАС, Пето отделение по а.д. № 2610/2021 г., съдия-докладчик Тинка Косева

[25] Решение № 2819/27.04.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 11635/2020 г., съдия Луиза Христова

[26] Решение № 2687/21.04.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 2002/2020 г., съдия Миглена Николова

[27] Решение № 125/27.09.2021 г. на Административен съд – Габрово по а.д. № 220/2021 г., съдия Е. Кирова-Тодорова

[28] Решение № 1076/22.02.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 1933/2020 г., съдия Миглена Николова

[29] Решение № 26/15.03.2021 г. на Административен съд – Разград по а.д. № 23/2021 г., съдия Светла Робева

[30] Решение № 7535/123.12.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 2633/2021 г., съдия Галин Несторов

[31] Най-вероятно фактическа грешка – жалбата е срещу отказ на МЕ, а АЯР не е страна по делото.

[32] Решение № от 19.05.2021 г. на Административен съд – Варна, XXII състав по а.д. № 724/2021 г., съдия Янка Ганчева

[33] Решение № 4268/30.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 41 състав по а.д. № 3849/2021 г., съдия Луиза Христова

[34] Решение № 406/25.01.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 68 състав по а.д. № 8501/2021 г., съдия Вяра Русева

[35] Решение № 7535/123.12.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 2633/2021 г., съдия Галин Несторов

[36] Решение № 3373/25.05.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 31 състав по а.д. № 11360/2020 г., съдия Веселина Женаварова

[37] Решение № 3673/07.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 28 състав по а.д. № 2557/2021 г., съдия Антони Йорданов

[38] Решение № 4948/23.07.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а.д. 5238/2021 г., съдия Цветанка Паунова

[39] Решение № 2157/01.04.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав по а.д. № 76/2021 г., съдия Зорница Дойчинова

[40] Решение № 2905/04.05.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 10247/2020 г., съдия Миглена Николова

[41] Решение № 4285/30.06.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 39 състав по а.д. № 12090/2021 г., съдия Миглена Николова

[42] Решение № 4822/19.07.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 38 състав по а.д. № 1141/2021 г., съдия Татяна Жилова

[43] Решение № 6882/22.11.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 6326/2021 г., съдия Стефан Станчев

[44] Определение № 9902/13.12.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 33 състав по а.д. № 4745/2021 г., съдия Галин Несторов

[45] Най-вероятно фактическа грешка – след като жалбата е отхвърлена, то жалбоподателя би следвало да заплати разноски.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.