Ралица Кацарска, ПДИ


През 2021 година ЮНЕСКО отбеляза Международния ден на всеобщия достъп до информация (IDUAI) под мотото „Правото да знам – по-добро възстановяване с достъп до информация“ (The Right to Know - Building Back Better with Access to Information). Така се подчертава ролята на законите за достъп до информация и тяхното прилагане за изграждане на силни институции, работещи за общественото благо и устойчивото развитие, както и за укрепване на правото на информация и международното сътрудничество в областта на прилагане на това човешко право.
В обръщението си по повод 28 септември, генералният секретар на ЮНЕСКО Одри Азуле каза: „Дали се борим с глобална пандемия или подкрепяме обществен дебат, ние се  нуждаем от свободна, достоверна и независима информация като основа за изграждане на демократични общества“. 

На 28 и 29 септември ЮНЕСКО проведе седем онлайн дискусии по следните теми: 
I. Закони за достъпа до информация по време на Десетилетието на действие: тенденции и предизвикателства. Фокусът бе върху националните законодателства в областта на достъпа до информация, тенденциите и предизвикателствата. Обсъждаха се Конвенцията на Съвета на Европа за достъп до официални документи, която влезе в сила през 2020 година; приемането на политики за достъп до информация от все повече междуправителствени организации. 

II. Значението на независимостта и ефективността на контролните органи и правните рамки: Пандемията от COVID-19 показа, че е изключително важно да се контролира дали информацията за вируса е надеждна, точна и пълна. Затова и фокусът на този панел бе върху защитата и насърчаването на достъпа до обществена информация от специализирани органи и законови рамки. 

III. Използване на цифровите технологии за мир и устойчиво развитие: Лекторите в този панел говориха за добрите практики, как да се засили прозрачността и отчетността, за необходимостта от осигуряване на отворен достъп до данни и изграждане на обществено доверие чрез предоставяне на достъп до информация. Световната банка представи доклада ‚Данни за по-добър живот“, а Инициативата „Партньорство за открито управление“ – плана „Open Response + Open Recovery

IV. Ефективност на инициативите за достъп до информация: Тази сесия разгледа напредъка, постигнат към подобряване на законите, структурите и практиките. Обсъдиха се успешни примери за прилагане на политиките за достъп до информация.

V. Засилване на правото на достъп до информация в универсалния периодичен преглед: Универсалният периодичен преглед (Universal Periodic Review - UPR) е уникален процес, който включва преглед на правата на човека в 193 държави членки в ООН и е добра възможност за многостранно сътрудничество по отношение на достъпа до информация.  Участниците в този панел обсъдиха дали правните и конституционни разпоредби дават достатъчна гаранция за свободата на словото и достъпа до информация и дали законите се прилагат.  
VI. Достъп до информация – регионални перспективи и насоки на ЮНЕСКО: Участниците в панела обсъдиха регионалните специфики при прилагането на правото на достъп до информация, основно в Африка, Азия, Карибите, Арабските страни. 

VII. Използване на отворени образователни ресурси (OER) за укрепване на достъпа до информация: В този уебинар се разгледаха начините, по които авторските права, отворените лицензи, инструментите за отворени лицензи, платформите за оперативна съвместимост с метаданни и изкуствен интелект отварят възможности за OER да поддържат универсален достъп до информация.

Партньори на ЮНЕСКО при отбелязването на Международния ден на всеобщия достъп до информация (IDUAI) са Мрежата на застъпниците за свобода на информация (FOIAnet), Център за право и демокрация (CLD), Article 19, Партньорство за открито управление (OGP), Access Info Europe, Международната асоциация на библиотечните асоциации (IFLA), Националния институт на Мексико за прозрачност, достъп до информация и защита наличните данни (INAI). 

* * *На 28 септември MySociety беше домакин на онлайн събитието TICTeC (съкратено от Конференция за влиянието на гражданските технологии (The Impacts of Civic Technology Conference). Под формата Покажи и разкажи в рамките на 7 минути журналисти, застъпници и изследователи споделиха добри практики от употребата и ефективността на законите за достъп до информация в Европа и как дигиталните инструменти го улесняват.   

Сред историите, разказани от участниците, бяха: 
-  Разследването на ImamoPravoZnati.org на непрозрачно купуване на медии. Кметове в Хърватия финансират канала YouTube в навечерието на местните избори през май 2021  
-  Трансгранично разследване на десет европейски сайта от мрежата  Alaveteli (платформа за пращане на заявления за достъп до информация). Чрез прилагането на закона за достъп до информация се разкрива, че хиляди деца-мигранти изчезват, докато пресичат границите на Европа  
-  Проблеми и успешни истории, свързани с работата на платформата за достъп до информация във Франция - madada.fr – и как тя се бори със слабостите на френския закон. 

* * *На 28 септември се отбелязаха десет години от създаването на AsktheEU.org – съвместна инициатива на Access Info Europe и mySociety. Интернет страницата позволява всеки лесно да поиска достъп до документи от всички органи на Европейския съюз и публикува всички отговори онлайн.  За 10 години чрез AsktheEU.org са подадени над 10 000 заявления.

* * *

Кампанията за свобода на информация в Шотландия (CFoIS) организира две събития, за да обсъди как прозрачността и отчетността при проектирането, предоставянето и финансирането на публични услуги прави Шотландия по-справедлива и по-безопасна. Участваха публичният, частният сектор и гражданското общество.  
- Журналистът Роб Едуардс – основен лектор на Шотландския форум за публична информация, говори за предизвикателствата на COP26 (Конференцията на ООН за климатичните промени)  – нейното предстоящо организиране в Глазгоу и влиянието й върху климатичните промени.  
- Среща за създаване на мрежа на гражданското общество за насърчаване прозрачността и отчетността в частния сектор, базирана на 31 водещи принципа на ООН за бизнес и права на човека, приети с Резолюция 17/4 на 16 юни 2011 г. Срещите на мрежата ще бъдат тримесечни. 

* * *

Австралия отбеляза Международния ден на правото да знам с публикуване на доклад за културата на достъп до информация в щата Виктория, написан от Службата на информационния комисар във Виктория. Докладът показва, че на щатско ниво има добре развита култура на прозрачност.

* * *

Мрежата на застъпниците за достъп до информация (FOIAnet) –  както всяка година – направи карта на събитията, посветени на 28 септември 2021.

* * *


По повод Международния ден на всеобщия достъп до информация Дейвид Банисар, старши правен съветник от Article 19,  публикува актуална карта на държавите със закони и регулации на достъпа до информация и инициативи/проекти за приемане на такива закони. Според картата към септември 2021 година 124 държави членки на ООН имат приети закони за достъп до информация и други 8 имат национални разпоредби, свързани с достъпа до информация. Извън ООН, 26 държави (в това число Тайван и Косово) имат действащи закони  разпоредби, уреждащи това право. 

 © 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.