Катерина Коцева, ПДИ

 

На 28 април 2023 г. фондация „Програма Достъп до Информация“ проведе традиционната си годишна среща с координаторите от журналистическата мрежа в страната в хотел „Хемус“, София.

 

Срещата бе открита от адв. Александър Кашъмов – изпълнителен директор на ПДИ от февруари 2023 г.


Ситуация и тенденции относно достъпа до информация в страната

 

Областните координатори на ПДИ представиха своите доклади за практиките по предоставяне на информация по места и очертаха актуалната картина на състоянието на достъпа до информация в страната. Разказаха за собствения си опит в търсене на информация от местните институции, конкретните случаи, по които са работили през изминалата година, и наблюденията си върху активното предоставяне на информация в интернет страниците на институциите.

 

На база направените изказвания и проведената дискусия по тях могат да се обобщят няколко тенденции, валидни в по-малка или по-голяма степен за всички области в България:

  • Отговорът на въпроса Кой подава заявления и каква информация се търси? Данните от  отчетите по ЗДОИ на общините и териториалните звена на държавната администрация в страната показват, че основно граждани и неправителствени организации подават заявления за достъп до информация. Броят на заявленията, подавани от медии и журналисти, е  чувствително по-малък. Основно се търси информация за изразходването на публични средства и за участието в процесите на вземане на решения. Заявления се подават и от граждани, лично ангажирани с дадена тема, като например, ремонти в затворите или строителните отпадъци от реновирани по проекти общински обекти.
  • Все още има общини и регионални структури, чиито интернет страници и конкретно секциите „Достъп до информация“ съдържат оскъдни данни и неработещи функционалности. Традиционно се споменават общините Белово, Хаджидимово, както и сайтът на Община Долна Митрополия, която в предходни години е била оценена като една от топ 10 на Сравнителния рейтинг на ПДИ. Повечето институции са публикували отчетите си по изпълнението на ЗДОИ за 2023 г., а те сами по себе си предоставят актуална картина за търсещите информация и темите, по които са подавани заявленията, за броя на отказите и аргументацията за тях.
  • Продължаваща практика е регионалните структури да препращат заявленията по ЗДОИ до централата в София. По този начин, парадоксално, въпреки измененията в закона през  2008 г. се наблюдава забавяне на процеса на получаване на информация от институциите на местно ниво.
  • Налице е и негативната тенденция в някои администрации на общините (специално бе посочено като характерно за практиката в Община Ловеч, но и други колеги споделиха подобен опит) устните запитвания да се изисква да бъдат отправяни като писмени заявления, с което, отдалечавайки времето за отговор в рамките на предвидения от ЗДОИ максимален 14-дневен срок, новината или събитието, до които се отнася информацията, губят актуалност и смисъл да бъдат отразявани.
  • Налагащият се извод е, че прозрачността на регионалните структури в много голяма степен се определя от личността на ръководителя и неговата воля за отчетност и открита комуникация с медиите.

 

Силно затрудняваща работата на местните журналисти е практиката да не се представят пресконференции по актуални теми и събития на регионално ниво. Новините се публикуват на уеб страниците на институциите или дори само в социалните мрежи. Несъмнено зародила се по време на пандемията от COVID-19, тази тенденция лишава журналистите от възможността да задават своевременно въпроси, да участват в дискусии и да отразяват по оригинален начин събитията, а не повтаряйки официални съобщения. Като необходимост за оперативната работа на журналистите бе посочена възможността да имат достъп до информация, предоставена във формат на отворени данни. 

 

По време на срещата бяха представени и коментирани и конкретни случаи, като например на Анна Турлакова относно отказа на Община Стара Загора да предостави информация по ЗДОИ на базата, че питащият няма адресна регистрация в общината, не е данъкоплатец, следователно няма основание да следи работата на институциите. Мариела Георгиева, координатор на ПДИ във Варна, сподели за случаите на Доно Цветков относно финансираните проекти от Фонд „Култура” – Варна, консултирани правно от ПДИ. А Невен Вутев спомена практиката на Община Плевен да регистрира устните запитвания от журналисти като заявления по Закона за достъп до обществена информация, поради което в отчета по закона за 2022 година фигурират 150 заявления от журналисти, докато реално писмено подадените са 18.


Какво свършихме и какво предстои?


 

 

На форума в хотел „Хемус“ председателят на управителния съвет на ПДИ Гергана Жулева представи данни от годишния отчет на организацията за 2022 г. – проектите, по които работи организацията, резултатите от застъпническата работа, наблюдението на практиките, предоставената правната помощ и разяснителните кампании и обучения.


Становища и тенденции в законодателството

 

Изпълнителният директор на ПДИ адв. Александър Кашъмов представи становищата и участието на организацията в рамките на обсъждания и работни групи по изменения и проекти на нормативни актове – законопроектите за изменение и допълнение на Закона за достъп до обществена информация, Закона за противодействи

е на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) и на Закона за електронните съобщения. Сред законодателните инициативи бе споменато участието на ПДИ в Съвета за върховенство на правото, призива към Министерство на правосъдието относно SLAPP-делата („делата-шамари“) от януари 2023 г., заедно с АЕЖ, и жалбата на 22 граждани поради оповестяване на 800 ЕГН-та от партия „Възраждане“.

 

Сред постиженията на организацията бе представено и постановеното решение на Европейския съд за правата на човека по дело Екимджиев, ПДИ и др. от януари 2022 г.


Правна помощ и дела за достъп до информация

 

Адвокат Кирил Терзийски от правния екип на ПДИ представи статистиката на случаите, постъпили за правна помощ през 2022 г., и темите, по които най-често се търси достъп до информация. Обзор на правната помощ през изминалата година бе публикуван в брой 12 (228) на бюлетина на ПДИ.

 

Кирил Терзийски запозна журналистите и с най-значимите казуси от съдебната практика по делата за достъп до обществена информация през 2022 г. Статистиката показва, че от 32 решения и определения, постановени по дела, по които ПДИ осигурява защита, 24 са в полза на търсещите информация, а в полза на администрацията – 8. Преглед на статистиката и делата, водени с подкрепата на ПДИ, по които имаше произнасяния през 2022 г., бе публикуван в брой 12 (228) на бюлетина на ПДИ, а анотации на избрани значими дела за периода четете ТУК.


Комуникационни канали

 

Катерина Коцева, координатор „Комуникации“ в ПДИ, представи каналите за комуникация на организацията и статистика от посещаемостта на интернет страниците  и фейсбук профила на ПДИ. Отбеляза се тенденцията трафикът на официалната страница на ПДИ www.aip-bg.org да намалява, а посещенията и прегледите на постовете във фейсбук профила да се увеличават.

 

Отворено управление и международно сътрудничество

 

Адв. Стефан Ангелов от правния екип на ПДИ, независим изследовател за България към Независимия механизъм за оценка на Партньорство за открито управление (OGP), запозна участниците с развитието за България по Четвъртия план за действие по инициативата. Като автор на доклад за прозрачността на Националния план за възстановяване и устойчивост на България, адв. Ангелов представи и водещото място за страната ни според проучването, част от проект на Open Spending EU Coalition „Как единадесет страни-членки на Европейския съюз са осигурили прозрачност за разходването на средства по фондовете за възстановяване и прозрачност“.


Какво предстои? Въпроси на Мрежата.

 

Ралица Кацарска, координатор на Мрежата на координаторите на ПДИ, сподели направеното през 2022 г. и какво предстои до края на настоящата година. Призова за активност в споделянето на случаи и практики от страната и популяризиране на правото да знам чрез публикации и различни инициативи на местно ниво. Бе обявено и началото на кампанията за набиране на номинации за Деня на правото да знам 2023.

 

 

==============================================  

 

 

 

 

Работната среща с координаторите от журналистическата мрежа на ПДИ се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“, изпълняван от      Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от Фондация "Америка за България".

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.