Кирил Терзийски, ПДИ

Обща характеристика

Предоставянето на правна помощ продължава да е сред приоритетните дейности за ПДИ. През 2020 в някои от постъпилите случаи ПДИ оказа правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. 

Съществена част от правната помощ бе и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.

Постъпили случаи 

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари-декември 2020 са 156. Търсещите информация са ни потърсили в офиса, по e-mail или телефон. В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в две основни групи: 
-  преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 91;
-  случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 55.

Кой най-често търси информация 

Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2020 най-много консултации са предоставени на граждани - 56 случая. От неправителствени организации са постъпили 39, също в 43 случая са ни потърсили журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ. В 5 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията и в 5 от общински съветници, в два – от представители на бизнеса и др.   

От кои институции се търси информация 

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт (кметове и общински съвети) - 46 и централните органи на изпълнителната власт - 26. По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 12 и публичноправни субекти и организации – 6 случая, от органите на съдебната власт – 12 и др.В базата данни на ПДИ са регистрирани 3 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

Най-чести основания за отказ 

През 2020 преобладават мълчаливите откази – 26 броя. На второ място са отказите, в които се твърди, че информацията не е налична във вида, в който е поискана - 12. На трето място са отказите, в които се твърди, че исканата информация не е обществена - 10. На четвърто място са отказите, в които основанията са, че исканата информация представлява подготвителни документи без самостоятелно значение или преговори по даден въпрос (чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ) – 8. На пето място са отказите с мотив, че е налице специален ред за достъп до исканата информация, който изключва приложението на ЗДОИ – 6, толкова са и отказите с мотив, че исканата информация представлява защитени лични данни.

Характерни особености  

Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – 156 за 2020 (през 2019 бяха 157, през 2018 броят им е 192, през 2017 броят им е 215). Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2020 те са 457, за 2019 бяха 535, за 2018 бяха 573, докато през 2017 бяха 525.
И през 2020 е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление.
През изтеклата година е налице увеличаване на мълчаливите откази. 

Друга интересна тенденция е, че въпреки спада на общия брой случаи, количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ се задържа на нива подобни на предходните две години, а броят изготвени документи продължава да се покачва. Това означава, че се покачва броят на случаи, в които кореспонденцията със задължените субекти не се ограничава само до заявление и насрещно решение. В повече случаи през 2020 са били изготвяни документи, свързани с последващо съдебно дело, с уточнение на обекта на заявлението или с искане за изпълнение. Интересно е също, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава вероятно, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят нашата помощ в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. Това предположение се подкрепя и от данните за стабилно покачване на броя случаи, идващи след получен от заявителите отказ.

След по-внимателно разглеждане на случаите категоризирани като „Други основания за отказ“прави впечатление, че администрацията се опитва да отказва информация или като обявява търсената информация за необществена, или като се позовава на формални основания, или на такива, които отдавна не са спорни от гледна точка на съдебната практика, а именно:
•  не е ясно каква точно информация се търси;
•  заявлението не е подписано;
•  законът дава право на достъп до информация, а не до документи;
•  при искане на справка се обявява информацията за несъществуваща.    

Области на търсене на информация  

През годината екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области:
•  Градоустройство и пътна инфраструктура
•  Проверки и контролна дейност
•  Разходване на публични средства
•  Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество
•  Околна среда 
•  Прозрачна и отчетна администрация 
•  Процес на вземане на решения  
•  Дейност на публичноправни субекти/организации
•  Съдебна система.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.