Кирил Терзийски, ПДИ

Обща характеристика

През 2021 г. предоставянето на правна помощ продължи да е сред приоритетните дейности за ПДИ. В някои от постъпилите случаи оказахме правна помощ още на първоначалния етап от търсенето на информация, когато правният екип даде съвет и/или подготви заявление за достъп до информация. В друга категория случаи помощ бе оказана след отказ за предоставяне на информация. Съществена част от правната помощ бе и изготвянето на жалби до съда и представителство по дела на заявители, обърнали се за съдействие към организацията.

Брой на постъпилите случаи
 

Случаите, в които е предоставена правна помощ в периода януари – декември 2021 са 102. Търсещите информация са ни потърсили в офиса (по изключение) и по правило по e-mail или телефон. 

В зависимост от характера и правната им квалификация, обособяваме случаите в две основни групи: 

- преобладаващата част отразяват практики по неспазване на задълженията на институциите по ЗДОИ – 92;
- случаи, свързани с нарушения на правото да се търси, получава и разпространява информация – 10.

Кой най-често търси информация 


Най-често към ПДИ за правна помощ се обръщат граждани, журналисти и неправителствени организации. И през 2021 г. най-много консултации са предоставени на граждани 36 случая. На второ място са журналисти от централни и местни медии и координатори на ПДИ – 29 случая. От неправителствени организации са постъпили 21 случая. В 6 случая екипът ни е бил потърсен за консултация от служители в администрацията, в 5 от общински съветници, в 2 от представители на бизнеса и др. 

От кои институции се търси информация 

Най-голям е броят на случаите, в които търсещите информация се обръщат към институциите на местната власт /кметове и общински съвети/ - 26, централни органи на изпълнителната власт – 22 и държавни институции, създадени със закон – 20. По-рядко консултациите са свързани с търсене на информация от териториалните органи на изпълнителната власт – 4, публичноправни субекти и организации – 7 случая, от органите на съдебната власт – 10 и др. В базата данни на ПДИ са регистрирани 2 случая на предоставена правна помощ без да е въведен ответник – това са случаи, в които екипът ни е бил потърсен за обща консултация по закона или е бил поставен въпрос как се развива едно съдебно дело, в какви срокове и др.

Най-чести основания за отказ 


През 2021 г. отново преобладават мълчаливите откази – 15 случая. На второ място са отказите с мотив, че информацията има подготвителен характер и няма самостоятелно значение - 11. На трето място са отказите, в които се твърди, че исканата информация засяга интересите на трето лице - 10. Почти толкова са и отказите с мотив лични данни – 8. На следващо място са отказите, в които се твърди, че исканата информация не е обществена – 9. В 5 случая мотивът за отказ е бил служебна тайна, в 4 търговска тайна и др.

Характерни особености  

Запазва се тенденцията към намаляване на консултираните случаи – за 2021 те са 102. За сравнение – 186 за 2020 (157 за 2019, 192 за 2018, 215 за 2017). 

Остава висок броят на консултациите по постъпилите случаи – за 2021 те са 264. За сравнение – през 2020 те са 457, за 2019 са 535, за 2018 са 573, докато през 2017 бяха 525.

И през 2021 е засилен интересът към търсене на информация от органите на местното самоуправление и централните органи на изпълнителната власт.  

През изтеклата година се запазва тенденцията за относително висок брой на мълчаливите откази. 

Друга очевидна тенденция е, че за разлика от предходни години, когато спада на общия брой случаи не се отразяваше особено на количеството предоставени консултации от екипа на ПДИ, то през тази година броя консултации е намалял почти наполовина. Обстоятелство, което може да се обясни с пандемията от COVID-19 и затруднения достъп до институции и офиси на място.  

Интересно също така е, че клиентите търсят нашата правна помощ все по-често, след като вече са подали заявление и са получили отговор по него. Това означава, че заявителите са станали по-опитни и по-уверени в искането на обществена информация, както и че търсят помощта ни в по-напреднала фаза на административното производство и с оглед оспорване пред съда. По този начин и средната сложност на случаите се повишава. 

Области на търсене на информация  

През 2021 екипът ни предостави правна помощ по случаи, свързани с разкриване на информация в различни сфери от обществения живот, като най-често информация е търсена в следните области.

Градоустройство и пътна инфраструктура

• Информация от АПИ за броя преминали автомобили на всеки час в периода март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на всички изходи на София;
• Информация от Областно пътно управление Габрово за всички действащи пътни знаци, поставени от дясно на пътното платно в посока на движение от Севлиево към Велико Търново от км. 83 до км. 88 на ГП I-4;
• Информация от ДНСК за дейността на дирекцията по контрола върху строителството на строежите от първа, втора и трета категория през първите шест месеца от 2020;
• Информация от ДНСК за заповеди за спиране на строежа „Алепу Вилидж“ и наложени санкции;
• Информация от Община Царево относно ПУП и разрешения за строеж в м. Поляните в Синеморец;
• Информация от Община Царево за издадено разрешение за строеж в защитена местност Корабите;
• Информация от АПИ за състоянието и поддръжката на мост над река Владайска, в участъка между Княжево и Владая;
• Информация от СО за трафика на столични кръстовища;
• Информация от АПИ за предпроектното проучване за изграждане на тунел под Петрохан;
• Информация от Община Благоевград за сформирана комисия с представители на общината, ОбС и външни експерти, която трябва да изготви списък на всички спорни имоти, които към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и т.н., по ОУП са с предназначение за строителство, но към момента нямат одобрени ПУП-ове;
• Информация от ДНСК за копия от протоколи за установяване и заповеди за премахване на незаконно строителство в участъци № 6, 7 и 8 от Автомагистрала „Хемус“.

Проверки и контролна дейност


• Информация от Национална агенция по приходите (НАП) за два съставени акта на „Лукойл Нефтохим Бургас“ ЕАД;
• Информация от НАП за несъбраните вземания на съдебната власт, МВР и от ДДС;
• Информация от ИА „Медицински надзор“ за проверки в две болници по повод разследване на конкретен смъртен случай;
• Информация от БАБХ за пълните копия от протоколи от проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки;
• Информация от КЕВР за бизнес-плана на ТЕЦ „Варна“ и Пристанище ТЕЦ „Езерово“;
• Информация от ДА „Електронно управление“ за резултатите от проверка в Община Бургас;
• Информация от ИАГ за протоколи от извършени проверки на ловни концесии;
• Информация от СДВР за задържаните лица по време на протестите на 2-3 септември 2020;
• Информация от МП за доклади на дирекция „Вътрешен одит“ в МП и на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията в МП за извършени проверки в Агенция по вписванията за периода април 2021 - юли 2021;
• Информация от БАБХ за резултатите от проверка по случай с 11 отровени кучета в Пазарджик.

Разходване на публични средства


• Информация от ДКК за договорите, сключени с „Монтажи“ ЕАД за ремонт на язовири;
• Информация от Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) за сключеното споразумение с „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за удълбочаване на каналите на пристанище Варна;
• Информация от „ТСВ“ ЕАД за договорите с подизпълнители за удълбочаване на каналите на пристанище Варна;
• Информация от ДФ „Земеделие“ за ремонта на манастира „Свети Георги“ в пловдивското село Белащица;
• Информация от МЗ за договорите за закупуване на дезинфектанти за изборите.

Управление и разпореждане с държавно и общинско имущество


• Информация от Община Брезово за договор за продажба на общински имот;
• Информация от Община Брезово за анекс към договор за продажба на общински имот; 
• Информация от Национална служба охрана (НСО) за безвъзмездното временно ползване на автомобили на НСО от трети лица;
• Информация от Областна администрация - Габрово за имената на страните по договорите за продажба и наем на държавни имоти;
• Информация от СО за заповед на кмета, с която се възлага на районните кметове да стопанисват чешмичките за питейна вода в София;
• Информация от Областна администрация - София за държавните имоти в столицата, ползвани от политически партии;
• Информация от МЗХГ за неправомерно отпусната държавна помощ при сделки за замяна на имоти.

Околна среда 


• Информация от МОСВ за копия от сертификатите, издадени по ЗБР за делфините в Делфинариума във Варна;
• Информация от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) за транспорта на живи селскостопански животни от и към България;
• Информация от Община Варна за инвестиционния проект на Делфинариума;
• Информация от Община Брезово за издадено разрешение за горска сеч;
• Информация от МОСВ за анализ на системата за отпадъци в България, изготвен от германска фирма;
• Информация от МЕ за доклад на министъра на енергетиката от началото на 2021, разгледан на заседание на МС на 20 януари 2021, относно Предприетите действия и резултатите от направеното проучване на възможностите за изграждане на нова ядрена мощност в АЕЦ „Козлодуй“;
• Информация от Енергийния системен оператор (ЕСО) за електроенергията произведена от ТЕЦ „Брикел“.

Прозрачна и отчетна администрация 


• Информация от МВР за копие от договора, сключен на 21 септември 2018, между МВР и фирма „Веридос ГмбХ“ за изготвяне на паспорти и лични карти на българските граждани;
• Информация от МЗХГ за имената и образованието на директорите на държавни предприятия в системата на МЗХГ;
• Информация от МФ за арбитражно дело, заведено от ЧЕЗ срещу България пред арбитража във Вашингтон;
• Информация от Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) за договорите за доставка на храни за затворите;
• Информация от МВнР за консулите и генералните консули на РБ (име, длъжност, дата на назначаване, държава, месечно възнаграждение);
• Информация от Агенцията по заетостта за договор, сключен със сдружение, което наема безработни лица през Бюрата за труда;
• Информация от Община Габрово за служителите, наети в екипите по управление на проекти с европейско и национално финансиране, изпълнявани в Община Габрово през 2019 и 2020;
• Информация от Община Бургас за списък на издадените актове от кмета на общината;
• Информация от НС за уличения в шпионаж служител на Парламента;
• Информация от МИ за изплатените допълнителни възнаграждения на служители;
• Информация от АСП, свързана с издаден от директора на АСП документ от 9 декември 2020, който съдържа указания за прилагането на ЗСП и ППЗСП;
• Информация от ДФ „Земеделие“ за всички дела относно измами с т.нар. „къщи за тъщи“ и материалния интерес по всяко дело;
• Информация от МО за летателните часове на загиналия майор Валентин Терзиев;
• Информация от НЗОК за броя ваксини срещу COVID-19, поставени от общопрактикуващи лекари (ОПЛ) в доболничната помощ;
• Информация от ММС за отчетите по 4 проекта финансирани от министерството по Програмата за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта.

Процес на вземане на решения 


• Информация от МЗХГ за състава и свършеното от работна група за подготовка на проект на наредба по чл. 26 от Закона за защита на животните (ЗЗЖ);
• Информация от Община Хасково за класираните проекти по програма "Културни инициативи" по Наредбата за финансово подпомагане на местната култура; 
• Информация от Национален фонд „Култура“ (НФК) за конкурса, подадените проекти по „Едногодишна програма за подкрепа на частни професионални организации в областта на изкуствата”, оценките и мотивите на експертната комисия, и приетите за финансиране проекти на редовно и извънредно заседание на Управителния съвет на НФК през 2020;
• Информация от МП за списък на лицата, които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за техните особени заслуги към България.

Дейност на публичноправни субекти/ организации


• Информация от СО за размера на помещенията и броя кучета в приюта в „Горни Богров“;
• Информация от СО относно забрана за достъп на конкретно лице до приюта в „Горни Богров“;
• Информация от МОН за дейността на Природо-математическа гимназия „Академик Сергей Корольов“– Благоевград;
• Информация от „Автомагистрали“ ЕАД за договорите, сключени извън ЗОП и плащания по тях за дострояване на АМ „Хемус“;
• Информация от СО за дейността на общинското предприятие „Екоравновесие“;
• Информация от МБАЛ „Пазарджик“ за дейността на болницата, свързана с епидемията от COVID-19 и информация за получените и разходвани бюджетни средства за борба с болестта;
• Информация от МБАЛ „Пирогов“ за дейността на лечебното заведение и финансирането му с публични средства във връзка с овладяване на пандемията от COVID-19;
• Информация от Топлофикация София за документите за собственост на ТР София Изток;
• Информация от СО за дейността на приюта за кучета „Сеславци“.

Съдебна система


• Информация от ВКП за разходите и участниците в Националното съвещание на прокуратурата, проведено в резиденция „Бояна“ на 24 август 2020.
• Информация от ВКП за правен анализ, свързан с предложения на ВКП за промени в НПК;
• Информация от ИВСС за протоколите от заседания на ИВСС и докладите от три проверки по сигнали срещу Лозан Панов;
• Информация от ВСС за изплатените възнаграждения на членове на ВСС по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“;
• Информация от ВСС за внедряването на Единната информационна система на съдилищата (ЕИСС) в България;
• Информация от Окръжна прокуратура - Монтана за нарушения при ремонта на язовир „Огоста“;
• Информация от ВКП за списъка на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската прокуратура (ЕППО);
• Информация от МП за копия от паметните бележки от срещите на представители на съдебната власт и Европейската комисия по Механизма за сътрудничество.


© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.