адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
адв. Кирил Терзийски, ПДИ

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2024 г., екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 560 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на  информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2023 г. по дела срещу решения по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) на институциите, която включва следните данни:

 

  1.          В колко случая съдът е отхвърлил жалбата (потвърдил решението по ЗДОИ)?
  2.          В колко случая съдът е уважил жалбата?
  3.          В колко случая съдът частично е отхвърлил и частично е уважил жалбата?
  4.          В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията и в какъв размер? и
  5.          В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя и в какъв размер?
  6.          Моля посочете номера, годината и съответния административен съд на делата, по които са постановени съдебни решения по ЗДОИ през 2023 г.

 

Това е информация, която ПДИ иска от институциите за трети пореден път в рамките на ежегодното проучване на активната прозрачност. Тази информация не се публикува от институциите в детайлите, описани в заявлението. По тази причина, като предпочитана форма на достъп, в заявлението бе посочено само предоставяне на информацията по електронен път. В предходните години, когато искахме информация, която се публикува, посочвахме като алтернативна форма на достъп и предоставянето на информацията чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

Тъй като в предишните две години не всички институции предоставяха информация за номерата на съдебните дела, то тази година добавихме т. 6 в заявлението, в която изрично отправихме искане в отговора на институцията да бъде посочен номерът, годината и съответният съд на делата за достъп до информация.

 

Институциите, които през 2024 г. отговориха на заявлението в рамките на 14-дневния срок по закон, са 490. За сравнение през 2023 г. бяха 488, а през 2022 г. бяха 494. Броят на институциите, които отговарят в срок на заявлението, остава сравнително постоянен и не зависи особено от това дали ПДИ иска информация, която институциите имат задължение да публикуват или не.

 

Институциите, които отговориха след изтичане на срока за отговор, са 37. За сравнение през 2023 г. бяха 35, а през 2022 г. бяха 36. Това означава, че за разлика от по-предходните години, в които броят на институциите, отговорили със закъснение, беше постоянно над 60, то тази година за трети пореден път са два пъти по-малко. През 2024 г. най-дълго закъснелите отговори са на Община Дулово – 24 дни, Министерство на земеделието и Областна дирекция „Земеделие“ - Кърджали – по 17 дни, Министерство на транспорта и съобщенията – 15 дни, Областна администрация София – 13 дни и т.н.

 

Институциите, които не отговориха на заявлението, са 33. За сравнение през 2023 г. мълчаливите откази бяха 39, а през 2022 г. бяха 33.

 

Справката как отговориха централните органи на изпълнителната власт (Министерски съвет и министерствата) показва следното:

 

Министерствата, които през 2024 г. отговориха в срок до 5 дни отново са 2 – Министерство на външните работи (3 дни) и Министерство на младежта и спорта (2 дни), като вторите са в условията на „рецидив“, тъй като и миналата година отговориха на втория ден.

 

Министерствата, които отговориха не толкова бързо, но в рамките на 14-дневния срок по закон, са 14 плюс Министерски съвет:

Министерски съвет (11 дни)

Министерство на вътрешните работи (7 дни)

Министерство на електронното управление (7 дни)

Министерство на енергетиката (7 дни)

Министерство на здравеопазването (14 дни)

Министерство на икономиката и индустрията (8 дни)

Министерство на културата (11 дни)

Министерство на образованието и науката (10 дни)

Министерство на околната среда и водите (8 дни)

Министерство на отбраната (7 дни)

Министерство на правосъдието (7 дни)

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (8 дни)

Министерство на труда и социалната политика (9 дни)

Министерство на туризма (6 дни)

Министерство на финансите (7 дни).

 

Министерствата, отговорили след изтичане на срока, както стана ясно по-горе, са 2 (колкото бяха и миналата година): Министерство на земеделието – 17 дни и Министерство на транспорта и съобщенията –15 дни.

 

За разлика от предходните две години, когато нямаше не отговорили министерства, то тази година Министерство на иновациите и растежа не отговориха на заявлението. Към момента са в закъснение с над 60 дни.

 

Институциите, които през 2024 г. с отговорите на заявлението осигуриха пълен достъп до исканата информация са 517. За сравнение през 2023 г. бяха 519, а през 2022 г. пълен достъп осигуриха 528 институции.

 

Докато през 2023 г. нямаше откази да бъде предоставен достъп до исканата информация, а през 2022 г. имаше само един отказ (Дирекция за национален строителен контрол), то през 2024 г. отчитаме 7 частични отказа. Те са на следните институции:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" – отказват информация по т. 6 от заявлението (за номерата на делата) с мотив, че подобна информация се предоставя само на страните по делата по реда на Закона за съдебната власт (ЗСВ) и Правилника за администрацията в съдилищата.

 

Изпълнителна агенция по лекарствата – отказват информация по т. 6 от заявлението с мотив, че не е обществена и не подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ, а е достъпна само за страните по делата.

 

Министерство на правосъдието – отказват информация по т. 6 от заявлението с мотив, че е налице специален ред за достъп по реда на Административнопроцесуалния кодекс и ЗСВ.

 

Областна дирекция на вътрешните работи - Хасково – отказват информация по т. 6 от заявлението с мотив, че попада извън обхвата и целта на ЗДОИ.

 

Община Пловдив – предоставят уж пълен достъп, но в решението е предоставена информация само по т.  6 от заявлението.

 

Община Смолян – предоставят уж пълен достъп до информация, но в решението е посочено, че институцията няма задължение да създава справки, за да удовлетвори искане за достъп до информация. Същевременно посочват линк към годишния си отчет с мотив, че там е публикувана повече информация отколкото е поискана.

 

Община Стара Загора – мълчалив отказ по т. 6 от заявлението.

 

Следва да се отбележи, че през 2019 г. ПДИ въведе в проучването изследване на въпроса дали институциите уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението, когато го получат. Резултатите от 2019 г. показваха, че от всичките около 500 институции, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 56 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2020 г. тази тенденция се запази, след като отново само 50 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението. През 2021 г. отчетохме значителен ръст в броя институции, които уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението – 123. През 2022 г. имаше лек спад – тези институции бяха 103, а през 2023 г. – прилично увеличение: тези институции бяха 174. През 2024 г. в края на заявлението добавихме изрично искане да ни бъде предоставен вх. № при получаването му. Това доведе до изключителен ръст в броя институции, уведомили заявителя за вх. номер на заявлението – 345.

 

418 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. За сравнение през 2023 г. бяха 423, а през 2022 бяха 427. Това означава, че отново в почти 100 случая информацията е предоставена без решение, но пък е налице трайна тенденция за почти еднакъв брой институции, които предоставят достъп до исканата информация с решение и тези, които направо я изпращат.

 

Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с празен e-mail. Това е негативна практика, защото в комбинация с обстоятелството, че обикновено прикаченият в празния e-mail файл е с автоматично генерирано име, то понякога е трудно да се различи писмо на институция от spam поща.

 

И през 2024 г. имаше институции, които първо изпращат решение за предоставяне на достъп до информация, а самата информация изпращат няколко часа или дни по-късно. Следва да се отбележи, че строго формално погледнато, институциите, които не са изпратили едновременно решението за достъп и исканата информация, на практика са в нарушение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според който при предоставяне на информация по електронен път, решението за достъп се изпраща заедно с предоставената информация.

 

Вместо заключение, обръщаме внимание, че в предишни години екипът ни целеше единствено да проучи как отговарят институциите на електронни заявления, поради което нито обобщавахме, нито анализирахме информацията, която ни е предоставена в рамките на проучването. В последните две години изготвихме обобщение и кратък анализ на предоставената ни информация. Тази година ще направим същото и ще го публикуваме в следващ бюлетин на ПДИ.

 

 

___________________________________________

 

Проучването през 2024 г. се провежда в рамките на проект „Консултативен център за достъп до информация и прозрачност“ с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на фондация „Програма достъп до информация“ и не отразяват непременно вижданията на Фондация Америка за България или нейните партньори.

© 2024 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.