адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2022 г., екипът на ПДИ подаде заявления за достъп до информация до 563 институции. Заявленията бяха подадени по електронен път. С тях бе поискано предоставяне на информация за общия брой на постановените съдебни решения през 2021 г. по дела срещу решения по ЗДОИ на институциите, която включва следните данни:

 

  1. В колко случая съдът е потвърдил решението по ЗДОИ?
  2. В колко случая съдът е уважил жалбата?
  3. В колко случая съдът частично е потвърдил решението по ЗДОИ и частично е уважил жалбата?
  4. В колко случая съдът е присъдил разноски на администрацията? и
  5. В колко случая съдът е присъдил разноски на жалбоподателя?

Това е информация, която ПДИ иска от институциите за първи път в рамките на ежегодното проучване на активната прозрачност. Тази информация не се публикува от институциите в детайлите, описани в заявлението. По тази причина, като предпочитана форма на достъп, в заявлението бе посочено само предоставяне на информацията по електронен път. В предходните години, когато искахме информация, която се публикува, посочвахме като алтернативна форма на достъп и предоставянето на информацията чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

 

Отговорили в срок

 

Институциите, които през 2022 г. отговориха на заявлението в рамките на 14-дневния срок по закон са 494. За сравнение през 2021 г. бяха 477, през 2020 г. в този срок отговориха 428 институции, през 2019 - 450 институции, а през 2018 - 424 институции. Броят на институциите, които отговарят в срок на заявлението остава сравнително постоянен и не зависи особено от това дали ПДИ иска информация, която институциите имат задължение да публикуват или не.

 

Институциите, които отговориха след изтичане на срока за отговор са 36. За сравнение през 2021 г. със закъснение отговориха 61, през 2020 - 68 институции, през 2019 - 70, а през 2018 – 69. Това означава, че за разлика от последните 4 години, в които броят на институциите, отговорили с няколко дни закъснение, беше константа, то тази година те са два пъти по-малко. През 2022 най-дълго закъснелите отговори са на Агенция по заетостта (АЗ) – 61 дни, Министерство на иновациите и растежа (МИР) – 34 дни, Изпълнителна агенция „Национален филмов център“ (НФЦ) – 11 дни, Община Приморско – 9 дни, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Община Неделино – 8 дни и т.н.

 

Институциите, които не отговориха на заявлението са 33. За сравнение през 2021 г. не отговориха 25 институции, през 2020 - 66 институции, през 2019 - 44 институции, през  2018 - 74. Продължава да е налице позитивна тенденция за спад в броя институции, които не са отговорили на заявлението. Миналата година си обяснявахме този спад с  обстоятелството, че за втора поредна година ПДИ искаше идентична информация. Тази година същият спад се обяснява по-скоро с обстоятелството, че голяма част от институциите не са имали дела по ЗДОИ през 2021 г. и за тях беше още по-лесно да отговорят.

 

Справката как отговориха централните органи на изпълнителната власт (Министерски съвет и министерствата) показва следното:

 

Министерствата, които през 2022 отговориха в срок до 5 дни са три – Министерски съвет (МС), Министерство на външните работи (МВнР) и Министерство на отбраната (МО). Прави впечатление, че МС за четвърта поредна година отговарят в срок до 5 дни.

 

Министерствата, които отговориха не толкова бързо, но в рамките на 14-дневния срок по закон са 13: Министерство на електронното управление (МЕУ), Министерство на енергетиката (МЕ), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на културата (МК), Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство на  околната среда и водите (МОСВ), Министерство на правосъдието (МП), Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), Министерство на транспорта и съобщенията (МТС), Министерство на труда и социалната политика (МТСП), Министерство на финансите (МФ) и Министерство на туризма (МТ).

 

Министерства, отговорили след изтичане на срока са 3 (точно колкото и миналата година): Министерство на иновациите и растежа (МИР) – 34 дни, Министерство на земеделието (МЗ) – 6 дни и Министерство на икономиката и индустрията (МИИ) – 4 дни.

 

Министерство на вътрешните работи (МВР) и до ден днешен[1] не са отговорили на заявлението.

 

Предоставяне на исканата информация

 

Институциите, които през 2022 г. с отговорите на заявлението осигуриха пълен достъп до исканата информация са 528. За сравнение през 2021 г. пълен достъп до исканата информация осигуриха 518, през 2020 - 448 институции, през 2019 - 510 институции, а през 2018 – 475 институции. След спадът от по-миналата година, отново е налице тенденция за увеличение на броя институции осигурили пълен достъп до исканата информация

 

През 2022 г. отчитаме само един отказ да бъде предоставен достъп до исканата информация. Също като миналата година, когато единствено Държавен фонд „Земеделие“ отказа. Този път отказът е на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК). Същият показва очевидно непознаване на ЗДОИ и е по-скоро комичен, тъй като в него се твърди, че информацията не е обществена и попада в обхвата на ограничението за подготвителната информация с несамостоятелно значение, а това са две взаимоизключващи се твърдения.       

 

Уведомяване на заявителя за регистрация на заявлението

 

Следва да се отбележи, че през 2019 ПДИ въведе в проучването си изследване на въпроса дали институциите уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението, когато го получат. Резултатите от 2019 година показваха, че от всичките 520 институции, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 56 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението му.

 

През 2020 г. тази тенденция се запази, след като от всичките 496 институции, които отговориха на заявлението, отново само 50 институции уведомиха заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2021 отчетохме значителен ръст в броя институции, които са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението – 123. През 2022 г. тези институции са 103, което е добре в сравнение с миналата година, но не и на фона на общия брой институции, до които заявлението е подадено.

 

 

Отговор с решение или празен имейл

 

427 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. За сравнение през 2021 г. бяха 454, през 2020  – 410, а през 2019 - 405. Това означава, че отново в почти 100 случая информацията е предоставена без решение, но пък е налице трайна тенденция за почти еднакъв брой институции, които предоставят достъп до исканата информация с решение и тези, които направо я изпращат.

 

Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с празен имейл. Това е негативна практика, защото в комбинация с обстоятелството, че обикновено прикаченият в празния имейл файл е с автоматично генерирано име, то често е трудно да се различи писмо на институция от spam поща.

 

И през 2022 г. имаше институции, които първо изпращат решение за предоставяне на достъп до информация, а самата информация изпращат няколко часа или дни по-късно. Следва да се отбележи, че строго формално погледнато, институциите, които не са изпратили едновременно решението за достъп и исканата информация на практика са в нарушение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според който при предоставяне на информация по електронен път, решението за достъп се изпраща заедно с предоставената информация.

 

Вместо заключение

 

Обръщаме внимание, че в предишни години екипът ни целеше единствено да проучи как отговарят институциите на електронни заявления, поради което нито обобщавахме, нито анализирахме информацията, която ни е предоставена в рамките на проучването. Тази година ще изготвим обобщение и кратък анализ на предоставената ни информация, което ще публикуваме в следващия брой на бюлетина на ПДИ. Надяваме се, че тези обобщени данни ще бъдат полезни в евентуалните дискусии и дебати за връщане на втората инстанция по делата по ЗДОИ.

 

 

 

 

 


 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

 

 [1] 5 юли 2022

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.