Кирил Терзийски, ПДИ
Гергана Жулева

В рамките на проучването на интернет страниците на институциите, проведено през 2021, екипът на ПДИ подаде електронни заявления за достъп до информация до 563 институции. С тях бе поискано предоставяне на копие от Актуализиран списък за 2020 на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна. Това е информация, която ПДИ иска от институциите за трети път в последните години. Първият път, когато ПДИ поиска от институциите списък с категории информация за публикуване, бе през 2017 – една година след въвеждането на това задължение с приемането на нова ал. 3 в чл. 15а от ЗДОИ (ДВ, бр. 97 от 2015 г., в сила от 12.01.2016 г.). Вторият път бе миналата година.

Институциите, които през 2021 отговориха на заявлението в рамките на 14-дневния срок по закон са 477. За сравнение през 2020 в този срок отговориха 428 институции, през 2019 - 450 институции, а през 2018 - 424 институции. Броят на институциите, които отговарят в срок на заявлението, остава сравнително постоянен и не зависи особено от това дали ПДИ иска годишен отчет за постъпилите заявления (както в предпоследните 2 години) или списък с категории информация за публикуване (както при миналогодишното и настоящото проучване).

Институциите, които отговориха след изтичане на срока за отговор, са 61. За сравнение през 2020 със закъснение отговориха 68 институции, през 2019 - 70, а през 2018 – 69. Очевидно броят на институциите, които отговарят с няколко дни закъснение е константа в последните 3-4 години. През 2021 най-дълго закъснелите отговори са на Регионална инспекция по околна среда и водите - Стара Загора (78 дни), Областна дирекция „Земеделие“ - София град (22 дни), Община Сливница (15 дни), Община Две могили (13 дни), Община Стрелча (10 дни) и т.н.

Институциите, които не отговориха на заявлението, са 25. За сравнение през 2020 не отговориха 66 институции, през 2019 - 44 институции, през  2018 - 74. Значителният спад в броя институции, не отговорили на заявлението е изключително позитивна тенденция. Най-вероятно той се дължи на обстоятелството, че за втора поредна година ПДИ иска идентична информация.   

Справката как отговориха централните органи на изпълнителната власт (Министерски съвет и министерствата) показва следното.

Министерствата, които през 2021 отговориха в срок до 5 дни, са 4 (с едно повече от миналата година): Министерски съвет (МС), Министерство на вътрешните работи (МЗХ), Министерство на труда и социалната политика (МТСП) и Министерство на финансите (МФ). Прави впечатление, че МС за трета поредна година, а МТСП за втора, са отговорили в срок до 5 дни.

Министерствата, които отговориха не толкова бързо, но в рамките на 14-дневния срок по закон, са 11: Министерство на външните работи (МВнР), Министерство на здравеопазването (МЗ), Министерство на икономиката (МИ), Министерство на културата (МК), Министерство на младежта и спорта (ММС), Министерство на образованието и науката (МОН), Министерство н околната среда и водите (МОСВ), Министерство на отбраната (МО), Министерство на правосъдието (МП), Министрество на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и Министерство на туризма (МТ).

Министерства, отговорили след изтичане на срока, са 3 (миналата година бяха 5): Министерство на енергетиката (МЕ) – 8 дни след срока, Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) – 5 дни след срока и Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС) – 9 дни след срока.

Институциите, които през 2021 с отговорите на заявлението осигуриха пълен достъп до исканата информация са 518. За сравнение през 2020 пълен достъп осигуриха 448 институции, през 2019 - 510 институции, а през 2018 – 475 институции. След спад от миналата година, отново е налице тенденция за увеличение на броя институции, осигурили пълен достъп до исканата информация от предпоследните две години. 

През 2021 отчитаме само един отказ да бъде предоставен достъп до исканата информация – на Държавен фонд „Земеделие“ и той показва очевидно непознаване на ЗДОИ, тъй като в решението на изпълнителния директор е посочен линк към публикуваната информация, но в диспозитива на същото е посочено, че се отказва достъп до информация. 

Следва да се отбележи, че през 2019 ПДИ въведе в проучването си изследване на въпроса дали институциите уведомяват заявителя за регистрацията на заявлението, когато го получат. Резултатите показаха, че от всичките 520 институции, които отговориха на заявлението, без значение дали в срок или след него, само 56 институции са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2020 тази тенденция се запази, след като от всичките 496 институции, които отговориха на заявлението, отново само 50 институции са уведомили заявителя за регистрацията на заявлението му. През 2021 отчитаме значителен ръст в броя институции, уведомили заявителя за регистрацията на заявлението – 123

454 институции предоставиха исканата информация с решение за достъп до информация. За сравнение през 2020  те бяха – 410, а през 2019 - 405. Това означава, че отново в почти 100 случая информацията е предоставена без решение, но пък е налице трайна тенденция за почти еднакъв брой институции, които предоставят достъп до исканата информация с решение и тези, които направо я изпращат. 

Формата, в която през 2021 поискахме да ни предоставят списък на категориите информация за публикуване, както и в последните няколко години, бе копие, предоставено по електронен път, или чрез посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните. В тази връзка следва да се отбележи, че практиките по предоставяне на информация по електронен път продължават да бъдат разнообразни.

В едни случаи исканата информация се изпраща със съпроводително писмо и решение за достъп. Това е коректният начин, но пък в този вариант често съпроводителното писмо, решението за достъп и самата искана информация са в един PDF файл, а това затруднява заявителят при последващото използване на информацията. 

Позитивна практика е тази, в която от институцията изпращат решение/ отговор в PDF с посочен неактивен линк към списъка, но от институцията съобразяват да копират линка като активна връзка в изпратения e-mail.
Позитивна практика е и тази, в която от институцията изпращат решение/ отговор в PDF с посочен неактивен линк към списъка, но едновременно с това изпращат по електронен път и самият списък.

Обратната страна на горните две позитивни практики е негативната практика от институцията да изпратят решение/ отговор в PDF или jpg формат с посочен неактивен линк към списъка като не съобразяват да копират линка като активна връзка в изпратения e-mail или направо да прикачат самия списък.

Значителен брой институции продължават да изпращат исканата информация с празен e-mail. Това също е негативна практика, защото в комбинация с обстоятелството, че обикновено прикаченият в празния e-mail файл е с автоматично генерирано име, то често е трудно да се различи писмо на институция от spam поща. 

И през 2021 имаше институции, които първо изпращат решение за предоставяне на достъп до информация, а самата информация изпращат няколко часа или дни по-късно. Следва да се отбележи, че строго формално погледнато, всички тези институции, които не са изпратили едновременно решението за достъп и исканата информация на практика са в нарушение на чл. 35, ал. 3 от ЗДОИ, според който при предоставяне на информация по електронен път, решението за достъп се изпраща заедно с предоставената информация.

Вместо заключение, обръщаме внимание на обстоятелството, че отново много институции се оказаха отличници, които спазват задължението си за ежегодно актуализиране на списъка с категории информация за публикуване, тъй като изпратиха не само актуализиран списък за 2020, но и такъв за 2021.


_______________________________________

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.