Стефан Ангелов, ПДИ
OGP Bulgaria

Партньорство за открито управление (ПОУ) представи осъвременените си календари за дейностите по създаване, прилагане и оценяване на националните планове за действие. Вместо предишните 4 „кохорти”, занапред участващите държави са разделени в 2 групи – по четни и нечетни години. България попада в групата на четните години, т.е. българските планове за действие започват и завършват прилагането си в четни години – от юли 2014 до юни 2016, от юли 2016 до юни 2018 и т.н.

 

Новите индивидуализирани по държави календари илюстрират продължителността и крайната дата на всяка от дейностите в процеса на ПОУ. Приложението на плановете за действие е замислено като постоянен цикъл и затова новият започва да се прилага в деня (1 юли), след като е завършил старият (30 юни). Всяка година до 30 септември правителството  трябва да публикува доклада си за самооценка. През четните години (2016, 2018 и т.н.) за България това е окончателният доклад за самооценка, защото ще идва 3 месеца след приключването на приложението на стария план за действие. А през нечетните години – междинният доклад за самооценка, защото ще идва след около година, т.е. средата на двугодишния срок, от прилагането на плана.

Несиметрично в цикъла са разположени единствено докладите на Независимия отчетен механизъм, като за България и двата трябва да бъдат публикувани през една и съща четна година. Това е така, защото те имат различна тежест. Междинният доклад на Независимия отчетен механизъм за България трябва да бъде изготвен до януари на четна година (2016, 2018 и т.н.), т.е. той покрива около 18 месеца от прилагането на плана за действие. В този доклад се оценяват дейностите по създаването на плана за действие, протеклите и текущи консултации между правителството и заинтересованите страни, както и националният контекст около отделните ангажименти в плана. Заключителният доклад на Независимия отчетен механизъм ще съвпада по време на публикуване – около 30 септември (2016, 2018 и т.н.) – със заключителния доклад за самооценка на правителството (в календара за България наименованието на заключителния доклад на НОМ, с крайна дата 30 септември 2016, е сгрешено с „междинен”). Той обаче трябва да бъде доста по-кратък от междинния доклад на Независимия отчетен механизъм и да служи като негово заключение, отнасяйки се основно до мерките, чието приложение е приключило в последните 6 месеца от срока на плана за действие.

 

В ръководството по използването на новите индивидуализирани по държави календари ПОУ публикува и новите правила относно просрочването. Накратко, всяко закъснение за подаване на национален план за действие или доклад за самооценка на правителствата ще бъде отбелязвано в съответните доклади на Независимия отчетен механизъм. А ако държава закъснява да представи свой нов план за действие с повече от 4 месеца, Независимият отчетен механизъм заедно със Звеното за подпомагане ще отнасят случая до подкомисията по „Критерии и стандарти” на Управителния съвет на ПОУ. Това е органът, който разглежда въпросите по участието на държавите в инициативата.

 

Годишен отчет на ПОУ за 2014


ПОУ публикува годишния си отчет за 2014 (резюме в блога на ПОУ). Документът е кратък и набляга на любопитни визуализации на дейностите на ПОУ. Повечето засегнати теми, като реформите в ПОУ, новите политики и публикуваните анализ и бази данни с информация за плановете за действие и тяхното изпълнение, вече бяха представени на български в бюлетина на ПДИ (брой 12(132), Декември 2014). Кратък и интересен видеоклип, резюме на годишния отчет на ПОУ, можете да видите на Фейсбук страницата на инициативата – https://www.facebook.com/OpenGovernmentPartnership.

 

Граждански инструмент за оценка на националния план за действие


В началото на 2015 завърши пилотната фаза на Граждански инструмент за оценка на националния план за действие. На среща на инициаторите на проекта – различни застъпници от гражданското общество – в Хага бяха направени заключенията от този опит. Целта на проекта е да създаде инструмент за застъпничество в ръцете на гражданските организации, които да се борят за повече сътрудничество и по-силни ангажименти по време на протичане на процеса на ПОУ в държавите си. Този инструмент е донякъде успореден на дейността на Независимия отчетен механизъм, тъй като провежда своевременна оценка на протичането на консултациите с гражданското общество по време на създаването и прилагането на плана за действие. Ръководството е поверено на водеща гражданска организация в държава, която има грижата, подобно на националния изследовател към Независимия отчетен механизъм, да търси мнението и участието на заинтересованите граждански организации. В пилотната фаза на проекта бяха включени Аржентина, Колумбия, Грузия, Гватемала, Ирландия, Кения, Молдова, Румъния и Испания.

© 2015 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.