адв. Кирил Терзийски, ПДИ

Дължи ли министърът на икономиката и индустрията предоставяне на достъп до информация за изнесеното от България оръжие през последните 3 години?

Този въпрос ще бъде поставен пред Административен съд София-град (АССГ) по дело на Боряна Джамбазова – журналист, която подготвя материал по темата за в. „Ню Йорк Таймс“.

Със заявление от края на месец април 2023 г. е поискан достъп до следната информация от Министерство на икономиката и индустрията:

1. Годишните доклади на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение за 2020, 2021 и за 2022 г. В изпълнение на чл. 70 от Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба, Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжията за масово унищожение към министъра на икономиката и индустрията е задължена да публикува тези доклади на сайта на министерството, но такива не са публикувани от 2019 година насам. Моля, да ми бъдат предоставени годишните доклади, включително Обобщените данни за издадените разрешения/удостоверения за износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната от територията на Република България, и осъществения износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната или т.нар. Приложение 2, което съдържа броя на подадените разрешения, стойността на издадените разрешения, реализираната стойност в евро по страни на износ и списъка на продуктите, свързани с отбраната.
2. Колко са фирмите, които са получи лицензи и удостоверения за регистрации за външнотърговски дейности с продукти, свързани с отбраната за всяка година по отделно – за 2020, 2021 и 2022 г.?
3. Колко са фирмите, които са получи лицензи и удостоверения за регистрации за външнотърговски дейности с продукти, свързани с отбраната от началото на годината до момента?
4. Какви са данните за износ на боеприпаси за Европейския съюз от началото на годината до момента?
5. Каква е общата стойност на износ и трансфера на продукти, свързани с отбраната от България към други страни-членки на Европейския съюз от началото на годината до момента?

С решение от 4 май 2023 г. министърът отговаря на заявителката, но на практика не предоставя достъп до исканата информация по никоя от точките в заявлението. В решението е посочено, че годишните доклади за 2020, 2021 и 2022 г. са изготвени, но ще бъдат публикувани едва след одобряването им от Народното събрание. Относно фирмите, получили лиценз за търговия с оръжие, е посочено, че министерството не разполага с подобна информация. На последно място, относно износа на боеприпаси за Европейския съюз, е посочено, че Съветът на С изготвя консолидиран доклад, който все още не е изготвен.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

По жалбата е образувано а.д. № 5136/2023 г. на АССГ, Второ отделение, 59 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 21.09.2023 г. от 9,50 часа.

***

Дължи ли Върховният административен съд (ВАС) предоставяне на достъп до информация за пропусквателния режим в сградата на съда на две конкретни дати от края на месец юни, когато е бил проведен избор за членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет?

Този въпрос ще бъде поставен пред Административен съд - Плевен по дело на Владислава Цариградска – съдия в Районен съд - Луковит и жалбоподател по дело за оспорване на решението за избор на членове на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет (СК на ВСС) от квотата на съдиите.

Със заявление от месец април 2023 г. е поискан достъп до следната информация:

1. Копие от действащите към 24.06.2022 г., съгласувани със съответното териториално звено на Главна дирекция „Охрана“, заповеди на председателя на Върховния административен съд (ВАС), с които по реда на т. 17 от Правилата за вътрешния ред, пропускателния режим и сигурността в сградите и обектите на съдебната власт е определен редът за влизане и излизане в сградата на ВАС, намираща се в гр. София, бул. “Александър Стамболийски“ № 18 в почивни и празнични дни;
2. Копие от съгласувана със съответното териториално звено на Главна дирекция „Охрана“ заповед на председателя на ВАС, с която е утвърдено за датите 25 и 26 юни 2022 г., извън работното време на съда, създаването на организация и осигуряване на достъп на магистрати и служители, както през главния вход, така и през служебния вход на сградата на ВАС.
3. В заявлението е отбелязано, че тази информация се иска във връзка с обстоятелството, че по време на изборите на членове на СК на ВСС са били направени множество поредни гласувания от един и същ IP адрес от сградата на ВАС.

 

С решение от 10 май 2023 г. достъп до исканата информация е отказан. Посочено е, че в случая Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е неприложим, тъй като заявителката е могла да изиска информация по реда на процесуалния закон в рамките на гражданското дело, което води срещу решението за избор на съдии за колегията към ВСС. Допълнено е, че търсената информация не е свързана с обществения живот и не да дава възможност на гражданите да си съставят мнение относно дейността на задължените по закона субекти, поради което не попада в приложното поле на ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

По жалбата е образувано а.д. № 464/2023 г. на Административен съд - Плевен, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 2.10.2023 г. от 12,00 часа.

***

Представляват ли информация за околната среда издадените от Регионална инспекция по околната среда и водите - Стара Загора  актове за установяване на нарушения и наказателни постановления на ТЕЦ „Брикел“?

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ срещу повторен отказ на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Стара Загора.

Със заявление от 8 ноември 2022 г. е поискан достъп до следната информация:

1. Във връзка с обявление, че РИОСВ - Стара Загора е наложила 18 наказателни постановления на топлоцентрали от комплекса „Марица-изток“ – 16 от тях на ТЕЦ „Брикел“, желаем да ни предоставите информация за самите наказателни постановления и документацията по тях. Какви санкции са били наложени с тези наказателни постановления, кои от тях са влезли в законна сила и какви действия са предприети по налагане на наказанията, предвидени в тях?
2. Копия от всички издадени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления на ТЕЦ “Брикел” от 01.01.2022 г. до датата на настоящото заявление.

С решение от 21.11.2022 г. директорът на РИОСВ - Стара Загора отказва достъп с довод, че исканата информация не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ.

Отказът е отменен с Решение № 3822/09.06.2023 г. на АССГ, Второ отделение, 27 състав по а. д. № 11351/2022 г. и преписката е върната за ново произнасяне на РИОСВ - Стара Загора.

С решение от 27.06.2023 г. директорът на РИОСВ – Стара Загора повторно отказва достъп. Този път мотивът е, че исканата информация не представлява информация за околната среда по смисъла на Закона за опазване на околната среда.

С подкрепата на ПДИ и вторият отказ е обжалван пред АССГ.

По жалбата е образувано а.д. № 6970/2023 г. на АССГ, Второ отделение, 22 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 15.09.2023 г. от 11,00 часа.

***

Дължи ли Електроенергийният системен оператор достъп до информация за извършените плащания, в периода от 1 септември 2021 до 31 март 2023 г., към регистрираните производители на електроенергия?

Този въпрос ще бъде поставен по четвърто дело на Сдружение „За Земята – Достъп до правосъдие“ срещу отказ на Електроенергийния системен оператор (ЕСО). В първите три дела между същите страни ЕСО отказваше идентична информация, но за по-стар период от време. След като три поредни отказа бяха отменени от АССГ, ЕСО предостави исканата информация.

При подаването на ново заявление за достъп до същата информация, но за различен период, последва нов отказ от страна на ЕСО.

С подкрепата на ПДИ четвъртият отказ на ЕСО също е обжалван пред АССГ.

По жалбата е образувано а.д. № 4749/2023 г. на АССГ, Второ отделение, 76 състав, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 4.10.2023 г. от 14,00 часа.

***

Обществена ли е информацията, свързана с документите въз основа, на които Министерство на младежта и спорта е издало лиценз на Автомобилната федерация на България?

Този въпрос ще бъде поставен пред Административен съд - Бургас по дело на Венелин Урумов.

Със заявление от 17 юли 2023 г. е поискан достъп до следната информация:

- Всички приложенията по смисъла на чл. 21, ал. 1, т. 5 от Закона за физическото възпитание и спорта към заявлението на Автомобилна федерация на България въз основа, на които е издаден действащият спортен лиценз. Бих желал да получа достъп под формата на списъка с имената на приложените правила. Както и достъп под формата на копия по електронен път на всички приложени документи след заличаване на лични данни, ако има такива.

С решение на Комисията по ЗДОИ към Министерство на младежта и спорта информацията е отказана с мотив, че същата не представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

По жалбата е образувано а.д. № 1574/2023 г. на Административен съд - Бургас, което е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 26.09.2023 г. от 11,00 часа.

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.