Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

За да е налице основателен отказ с мотив, че информацията вече е била искана в рамките на предходните 6 месеца, то предходното заявление следва да е било удовлетворено. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Фондация „Четири лапи“ срещу частичен отказ на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ). 

Със заявление от 9 януари 2021 фондацията иска БАБХ да й предостави следната информация относно регистрираните в системата
TRACES[1]  продължителни превози на живи селскостопански животни и по-конкретно:

1. Справка за извършените продължителни превози на живи селскостопански животни за периода януари – декември 2018, при вътреобщностна търговия, внос и износ към трети страни, като се посочи за всяко пътуване – място и страна на заминаване, крайна дестинация и времетраене на цялото пътуване; вид на транспортното средство; брой и вид на животните, превозвани в съответното превозно средство; 
2. Брой разрешителни, издадени от БАБХ за износ на живи селскостопански животни за същия период;
3. Брой превозни средства, използвали специалните места на територията на РБ за почивка на живи животни по време на транспортиране, като за всяко превозно средство се посочи броят на превозвани живи животни.

С решение от 23 януари 2021 директорът на БАБХ предоставя информация по т. 2 от заявлението, но отказва информация по т. 1, тъй като била предоставена на заявителя в рамките на предходните 6 месеца. Отказва и информация по т. 3 от заявлението, тъй като не разполага с искания от заявителя формат на тази иначе налична информация.

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 1076/22.02.2021 на АССГ отказът по т. 1 и 3 от заявлението е отменен и преписката е върната на директора на БАБХ за ново изрично произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. 

Относно т. 1 от заявлението съдът приема, че за да е налице основание за отказ по чл. 37 ал. 1, т. 3 от ЗДОИ, следва предходното заявление да е било удовлетворено. Няма спор, че е имало предходно заявление на Фондация „Четири лапи“, депозирано в предходните 6 месеца, с идентичен въпрос като този по т. 1 от сегашното заявление. По него обаче ответникът не е предоставил заявената информация, а се е позовал на чл. 33 от ЗДОИ – посочил е, че разполага с информацията, но не в заявения формат. Следователно по предходното заявление информацията не е била предоставена и не е налице хипотезата на чл. 37, ал.1, т. 3 от ЗДОИ.

Относно т. 3 от заявлението съдът посочва, че от доказателствата по делото се установява по безспорен начин, че БАБХ създава, обработва и качва информация в международната онлайн платформа TRACES, като на територията на РБ притежава максимално възможния достъп до данните, налични в системата. БАБХ не съхранява, но може да достъпи всички налични данни в системата, като това могат да сторят и различните регистрирани оператори в системата, но само относно собствените си данни, т.е. имат ограничен достъп. Следователно, Фондация „Четири лапи“ не може да достъпи до информацията по т. 1 и т. 3 от заявлението чрез двата си действащи профила в системата – служебно създадени от БАБХ, но позволяващи само подаване на уведомления от Фондация „Четири лапи“. Съдът стига до извод, че след като никой друг субект в рамките на РБ не може да достъпи до заявените по т. 1 и т. 3 от заявлението данни, налични в системата TRACES /защото всеки частен субект има достъп само до собствените си данни, а БАБХ има максималния възможен достъп за РБ/, то следва именно БАБХ да предостави тези данни на заявителя, по реда на ЗДОИ.

В заключение, съдът отбелязва, че в случая е налице превратно упражняване на власт от БАБХ, тъй като агенцията вече двукратно отказва да предостави информация по т. 1 от заявлението с един и същ несъстоятелен довод по чл. 33 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.

***

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за контрола върху строителството, тъй като незаконното строителство може да бъде опасно за живота и здравето на гражданите и нарушава правото им на безопасна и екологична градска среда. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Радослав Чалев срещу отказ на главния секретар на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК).

Със заявление от 24 септември 2020 е поискана информация за дейността на ДНСК по контрола върху строителството на строежите от първа, втора и трета категория в периода от 1 януари до 30 юни 2020, структурирана в 4 точки:
 
1. Колко проверки за потенциално незаконни строежи от първа, втора и трета категория е извършила РДНСК София; 
2. Колко констативни протокола относно незаконни строежи или части от тях са съставени от РДНСК София;
3. Колко акта за установяване на административни нарушения за строежи или части от тях са съставени от РДНСК София и
4. Колко заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях са издадени от РДНСК София.

С решение от 8 октомври 2020 главният секретар на ДНСК отказва с мотив, че исканата информация е служебна и достъпът до нея е ограничен на основание чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, а и в нея се съдържат лични данни, които са защитени.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 1126/23.02.2021 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на гл. секретар на ДНСК за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът приема, че търсената информация по т. 1 и т. 2 от заявлението попада в обхвата на служебната, тъй като тя е създадена по повод издаването на актове съобразно компетентността на ДНСК като контролен орган върху строителството. В случая не само не е налице нито едно от основанията за ограничаване на достъпа, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация. Контролът върху строителството обосновава надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като незаконното строителство може да бъде опасно за живота и здравето на гражданите и нарушава правото им на безопасна и екологична градска среда, поради което прозрачността и отчетността на контролния орган са от съществено значение за обществото. Съгласно императивната разпоредба на чл.13, ал. 4 от ЗДОИ достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

По т. 3 и т. 4 от заявлението съдът посочва, че търсената информация е официална, тъй като се съдържа в актовете, съставяни от органа в рамките на предоставената му със закон компетентност. Доводът на ДНСК, че предоставянето на търсената информация би нарушило личните данни на трети лица е неоснователен. На първо място, информацията може да бъде предоставена със заличени лични данни, както изрично е поискал в заявлението си жалбоподателят. На второ място, в случаите, когато се засягат интересите на трети лица, законът допуска отказ да се предостави достъп до информация само ако засегнатото лице изрично е отказало предоставянето й (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ). По административната преписка липсват данни органът да е поискал съгласие от засегнатите лица и те изрично да са отказали предоставяне на информацията. Но дори да е налице изрично несъгласие, в случаите на надделяващ обществен интерес информацията следва да се предостави.

Решението е окончателно.


_______________________________________

[1] Система за трансевропейска мрежа, която нотифицира, сертифицира и проследява вноса, износа и търговията с животни и животински продукти.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.