Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Административен съд София-град (АССГ) отмени мълчалив отказ на Министерство на физическото възпитание и спорта (МФВС) да предостави информация за  критериите и методиката за финансово подпомагане на спортни клубове от държавата. Информацията бе поискана през март 2012 от Камен Шишманов – председател на Българската федерация по спортна стрелба. С Решение № 6447 от 29.11.2012 състав на АССГ отмени мълчаливия отказ на главния секретар на МФВС и му върна преписката за ново произнасяне. В мотивите си съдебният състав отбелязва, че мълчаливият отказ по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) е недопустим и е следвало административният орган да се произнесе по заявлението за достъп до информация. Според съда, този пропуск не може да бъде поправен чрез излагане на мотиви за отказ в съдебната фаза.

 

АССГ отмени отказ на главния секретар на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) да предостави информация за премахнати незаконни строежи. Информацията бе поискана от гражданина Манол Златев през юни 2012  и касаеше протоколи от извършени проверки на ДНСК на негови незаконни постройки, както и  копия от документи от проведена обществена поръчка за избор на изпълнител за премахването на постройките. Отказът на главния секретар на ДНСК бе с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и до документи, както и че исканата информация има частен характер и касае личен интерес на заявителя. С решение № 7346 от 28.12.2012 състав на АССГ отмени отказа и задължи главния секретар на ДНСК да предостави исканата информация. В мотивите си съдът посочва, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до конкретни документи, тъй като са носител на информация. Съдебният състав прави и следните изводи: „Въпреки че се иска информация относно строежи на жалбоподателя, по същество тя не касае строго личен интерес на заявителя, а е свързана с обществения живот в Р. Б. и дава възможност на жалбоподателя да си състави собствено мнение за дейността на ДНСК. При предоставяне на съдържащата се в заявените документи информация ще се прецени дали действията по премахване на незаконните строежи са извършени съгласно нормативните изисквания и в тази връзка дали са налице индикации за корупция и на злоупотреба с власт в съответствие с § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, а също ще се спомогне за повишаване на прозрачността и отчетността на ДНСК“.

© 2012 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.