Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Главният прокурор следва да предостави достъп до списъка на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура (ЕППО). До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Върховна касационна прокуратура (ВКП). Информацията е поискана със заявление от 3 юни 2021 и конкретно касае:

___1. Списък на делата, които прокуратурата е изпратила или ще изпрати до Европейската  прокуратура (ЕППО) преценявайки,  че са от нейната компетентност, съдържащ номера на всяко дело, както и наблюдаващата го към момента прокуратура;
___2. Изпратен ли е такъв списък на ЕППО и ако не – защо. 

С решение от 8 юни 2021 заместник главен прокурор към ВКП отказва да предостави достъп до информацията по т. 1 от заявлението с мотив, че тя подлежи на предоставяне по реда на чл. 198 от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) единствено с разрешение на наблюдаващия прокурор, защото номерата на делата идентифицирали „самите досъдебни  производства“. Освен това,  според  решението, от тази информация гражданите не могат да си съставят мнение за дейността на задължения субект. По втория въпрос е предоставена информация, че такъв списък е бил изпратен на Европейската прокуратура.  

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. 

С Решение 6882/22.11.2021 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на ВКП за ново произнасяне по т. 1 от заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът намира за незаконосъобразен мотивът на ВКП, че за достъп до информация за делата, изпратени на Европейската прокуратура, е приложима процедура по специален закон – чл. 198 от НПК. Съдът приема за основателни доводите на жалбоподателя, че по същество се иска информация от регистър на заведени преписки, които по преценка на съответната прокуратура могат да се изпратят или са изпратени на ЕППО. Не се иска достъп до информация по съществото на преписките. Системата за регистриране на ВКП налага към досъдебните производства или прокурорски преписки да има и съответстващ им регистрационен номер. Регистрите са достъпни, освен ако не се въведе законодателно изискване информацията за изпратени към ЕППО прокурорски преписки да се засекрети, но органът не се опира на законодателна уредба, а бланкетно предлага и прилага разпоредбата на чл. 198 от НПК. Мотивите на съда завършват с довода, че от информацията, достъпът до която се иска, е възможно да се направят изводи за задължения субект – функционирането на ВКП и неговата администрация.

Решението е окончателно.

Казусът е отразен в статия на Доротея Дачкова във в. „Сега“ от 6 декември 2021 „Гешев е осъден да каже кои дела е пратил на Кьовеши“.

***

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на пълен достъп до протоколи от проверки и резултати от лабораторни изследвания за разпространението на COVID-19 и вируса SARS-CoV-2 във фермите за норки. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Сдружение „Кампании и активизъм за животните в индустрията“ (КАЖИ) срещу решение на Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), с което е предоставен достъп до информация за протоколи от проверки и резултати от изследвания, но със заличавания. 

Информацията е поискана със заявление от 14 декември 2020 и конкретно касае:

___1. Копия от всички лабораторни резултати, протоколи от изпитвания и доклади за S.-СоV-2 в норки за периода от 21.10.2020 до 14.12.2020;
___2. Копия от протоколите за извършени проверки и/или посещения на контролните органи на БАБХ и/или ОДБХ във фермите за норки за периода от 21.10.2020 до 14.12.2020;
___3. Копия от лабораторни резултати, протоколи и доклади за S.-СоV-2 от храната на норките във фермите, както и от суровите кожи на животните, произведени през последните два месеца.

С решение от 11 януари 2021 директорът на БАБХ предоставя информация по т. 2 от заявлението, но отказва информация по т. 1, тъй като била предоставена на заявителя в рамките на предходните 6 месеца. Отказва и информация по т. 3 от заявлението, тъй като не разполага с искания от заявителя формат на тази иначе налична информация.

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 1969/26.03.2021 на АССГ  отказът по т. 1 и 3 от заявлението е отменен и преписката е върната на директора на БАБХ за ново изрично произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. 

При новото произнасяне от БАБХ предоставят достъп до исканата информация, включително копия от протоколите от проверки и изследвания, но в тях заличават данните за дата на постъпване на пробата за изследване в лабораторията; дата (период) на извършване на изпитването; лабораторен номер на пробата; номер и дата на съпроводителния документ; собственика и населеното място. В констативния протокол от проверка са заличени имената на извършилия проверката, проверявания обект и част от констатациите. Мотивът за заличаванията е изрично несъгласие за предоставяне на информацията от страна на третото засегнато лице – фермата за норки. 

С подкрепата на ПДИ отговорът, с които се предоставени копия със заличавания, е обжалван пред АССГ.

С Решение № 5814/15.10.2021 АССГ отменя отговора, с които са предоставени копия от протоколи със заличавания и връща преписката на БАБХ за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че въпреки предоставените на заявителя копия от протоколи и от констативен акт след издаване на решението, е налице частичен отказ за предоставяне на исканата информация, доколкото се установява, че предоставените документи са със заличени данни. Съдът счита, че решението, в частта в която е отказан достъп в пълен обем до исканата информация, е издадено в нарушение на материалноправните разпоредби и целта на закона.

Съдът посочва, че в случая с оглед характера на исканата информация следва да се приеме, че независимо от отказа на трето лице исканата обществена информация следва да бъде предоставена в пълен обем, без заличаване на данни в предоставените документи при наличието на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, тъй като чрез предоставянето на исканите сведения гражданите могат да си съставят мнение за дейността на задължения субект, ще се повиши прозрачността и отчетността на същия, ще се гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от задължения субект. Надделяващ обществен интерес има винаги, когато чрез искания достъп се търси постигането на определени, посочени в закона цели. Освен това заличените данни не могат да се приемат за „търговска тайна“ по смисъла на § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ, тъй като не са факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност на субекта – трето лице. Същите дават информация кога, по отношение на кой субект колко проби са извършени.

Решението е окончателно.  

 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.