Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е обществена и не е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ). До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Николай Неделчев (София) срещу отказ на Софийска районна прокуратура (СРП) да предостави информация за разследването на спирането на програма „Хоризонт“ на БНР и относно това кой е упражнявал натиск върху изпълнителния директор на БНР. 
Информацията е поискана със заявление от 10 септември 2021, както следва:
1.Кой е номерът/годината на прокурорската преписка и в коя прокуратура е заведена?;
2.Какво е движението по преписката, с какъв акт е приключила и на коя дата?;
3.Да се предостави копие от постановлението за отказ за образуване на досъдебно производство;
4.Предмет ли е било това постановление на инстанционен контрол?

Отказът на административния ръководител на СРП е с мотив, че поставените въпроси се отнасят до конкретно досъдебно производство/преписка, редът за запознаване с което/която е специфичен и не се осъществява по правилата на ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 477/28.01.2022 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на СРП за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона. 

Съдът приема, че разпоредбата на чл. 198 от НПК, съгласно която материалите от разследването не могат да бъдат разгласявани без съгласието на наблюдаващия прокурор, не означава че по реда на ЗДОИ изобщо не може да се получава информация за дадено разследване.

Поисканата информация в случая, касае обществения живот в Република България за начина, по който се предоставя достъп до преписки и досъдебни производства, свързани със събиране на данни и извършване на разследване за извършени престъпления. От значение е по какъв начин се осигурява, контролира и отчита достъпът до преписки и досъдебни производства, които винаги съдържат чувствителна информация, която засягаща интересите както на отделната личност, така и на обществото като цяло, доколкото извършеното престъпление, макар да е насочено към конкретен обект, несъмнено резонира върху обществото. Информацията дали е образувано досъдебно производство и произтичащите от това последващи правни действия е от естество да формира мнение за дейността на прокуратурата и убеждение за начина, по който тя упражнява правомощията си. Съдът отбелязва и, че в оспореното решение няма никакви аргументи за наличието или липсата на надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 ДР на ЗДОИ.
Решението на съда е окончателно.

***

Информацията за изплатените възнаграждения на членове на Висшия съдебен съвет (ВСС) по Проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“ не представлява защитени лични данни.
До този извод стигна състав на АССГ по дело на Съюза на съдиите в България (ССБ) срещу ВСС. Със заявление от септември 2020 ССБ иска от ВСС достъп до следната информация, свързана с проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на единна информационна система за съдилищата“:
1.Как са били похарчени финансовите средства по този проект?;
2.В какъв размер са похарчените средства по проекта?;
3.Какви възнаграждения са изплатени на членове на ВСС за участие в проекта или са предвидени да се изплатят след бъдещото му приключване?; 
4.Какви са причините за очевидните многобройни грешки и недостатъци на ЕИСС и кои са отговорните за тях лица? Има ли между тях членове на ВСС?

Първият отговор на ВВС, с който е предоставена информация за общия размер на изплатената сума, но не и за конкретните възнаграждения на членовете на съвета, е обявен за нищожен с решение на АССГ от м. юни 2021, което е отразено в бюлетина на ПДИ. 

При новото произнасяне по заявлението ВСС изрично отказва  информация с мотив, че същата представлява защитени лични данни, съгласно Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и не е налице надделяващ обществен интерес, обуславящ предоставянето й. С подкрепата на ПДИ отказът е атакуван пред АССГ.

С Решение № 878/16.02.2022 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ВСС за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът приема за неоснователен доводът на ВСС, че информацията относно изплатените възнаграждения на членовете на ВСС, които са членове на екипа по програмата, не представлява обществена информация, тъй като не допринася за целите по чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Напротив, ЗДОИ въвежда презумпция, че информацията за разходването на публични средства от консолидирания държавен бюджет и средства от фондове на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз по проекти и програми е обществена информация. Именно поради това ЗДОИ разширява обхвата на задължените субекти в посочената част, като това могат да бъдат и физически, и юридически лица, които не са публично правни организации и извън обработването на посочената информация нямат качеството на задължен субект по смисъла на закона. В този контекст съдът приема, че исканата информация не представлява лични данни по смисъла на закона и ОРЗД. Тя представлява информация, засягаща интересите на трето лице, в който случай законът предвижда изпълнението на специална процедура за предоставянето й. 
Решението е окончателно.

***

Информацията за паметните бележки от срещите на представители на българската съдебна власт и представители на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Механизма за сътрудничество и оценка представлява обществена информация, която не само, че не е изключена от приложното поле на ЗДОИ, но е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й.
До този извод стигна състав на АССГ по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на Министерство на правосъдието. Информацията е поискана със заявление от май 2021 и касае копия от паметните бележки от всички срещи през последните 15 години. Отказът на МП е с мотив, че информацията е ограничена за достъп, тъй като има подготвителен характер и няма самостоятелно значение – основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 1156/24.02.2022 на АССГ отказът е отменен и директорът на Дирекция „Правни дейности“ в МП е задължен да предостави исканата информация. 

Съдът намира, че поисканата информация представлява обществена по дефиниция – касае се за мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации във връзка с обсъждане на въпроси, свързани с темите правосъдие и обществен ред, резултатите и напредъкът, по които е от значение за оформянето и съдържанието на периодичните доклади по Механизма за сътрудничество и оценка. Тези резултати са безспорно от обществен интерес и МП дължи прозрачност при отчитането им, съответно предоставяне на информация на гражданите по реда на ЗДОИ относно тях, поради което не може да бъде споделено виждането, че ЗДОИ не намира приложение по отношение на тях. 

Съдът отбелязва, че съгласно чл.13, ал.3 ЗДОИ, ограничението за предоставяне на служебна обществена информация, свързана с оперативната подготовка на актовете на органите, която няма самостоятелно значение, не може да се прилага след изтичане на две години от създаването на такава информация. Доколкото е поискана информация за паметни бележки от проведени срещи в последните 15 години, то към момента на постановяването на оспорения отказ, този двугодишен срок е изтекъл по отношение на голяма част от информацията.
Решението е окончателно.

***

Не е налице специален ред за достъп до информация за извършваните проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), който да изключва тази информация от приложното поле на ЗДОИ.
Напротив, информацията за контролната дейност на БАБХ е достъпна точно по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Мила Попдимитрова (София) срещу отказ на БАБХ да предостави информация за извършените проверки за спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните в регистрираните към БАБХ животновъдни обекти, в които се извършва асистиращо хранене на патици и гъски за производство на черен дроб. Информацията е поискана със заявление от  ноември 2021 е касае протоколите от проверки в последната една година. Отказът на БАБХ е с мотив, че искането за запознаване с документи по конкретно административно производство, не представлява искане за предоставяне на обществена информация, тъй като за това е предвиден друг ред. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № № 937/17.02.2022 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на БАБХ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. 

Съдът посочва, че в правомощията на БАХБ е да осъществява контрол по спазване на изискванията за защита и хуманно отношение към животните, извършването на проверки в обектите, в които се осъществява принудително хранене /гушене/ на патици, е част от тези правомощия. Чрез тези проверки се следи за спазването на изискванията за защита и хуманно отношение към животните. От търсената информация заявителката би могла да си състави мнение за работата на БАХБ, свързана с осъществяване на проверките – съответствието на проверките със закона, редовността, с която се извършват те, както и с критериите, които се следят при проверката за спазване на безопасността и хуманното отношение към животните.

Съдебният състав не споделя мотивите на БАБХ, че искането за запознаване с документи по конкретно административно производство, образувано по искане на дадено лице, не представлява искане за предоставяне на обществена информация, тъй като за това е предвиден друг ред. Протоколите от извършените проверки имат самостоятелно значение и не всяка от тях има за резултат съставяне на акт за нарушение и образуване на административна преписка с резултат санкциониране на определено лице. Протоколите от проверките съдържат изводи със самостоятелно значение, отразяват съществуващото положение към момента на проверката и не могат да се изменят с последващи актове.
Решението е окончателно.

 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.