адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за провеждането на конкурс по целево предоставяне на финансови средства за подкрепяне и стимулиране на медийни проекти, свързани с обществено-културното развитие на Община Варна, не попада в обхвата на ограничението за подготвителни документи, които нямат самостоятелно значение.

 

До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по дело на Невяна Троянска („Венис Груп“ ЕООД) срещу отказ на директора на дирекция „Канцелария на Общински съвет“ към Община Варна.

 

Със заявление от месец юли 2022 г. Невяна Троянска иска от Община Варна да й бъде предоставен достъп до следната информация:

 

  1. Всички проектни предложения на всички кандидати в Конкурса за медийни проекти 2022, включени в обявения в сайта на Общински съвет – Варна и приложен към заявлението Списък на допуснатите за съфинансиране проектни предложения – във вида, в който са подадени в изискуемата от конкурса форма: „Предложение – 1 - Описание на проекта“.
  2. Картите за оценка на проектните предложения – на всеки един от членовете на Оценителната комисия за медийни проекти 2022 за проектното предложение на „Венис Груп“ ЕООД, както и за всяко проектно предложение от приложения Списък на допуснатите за съфинансиране проектни предложения.
  3. Информация за размера на възнаграждението на всеки един от експертите, включен в състава на оценителната комисия.

 

С решение от 1 август 2022 г. директорът на дирекция „Канцелария на Общински съвет“ към Община Варна отказва достъп до информация по точки 1 и 2 от заявлението с мотив, че заявлението е подадено в условията на висяща административна процедура, свързана е с оперативната подготовка на конкурса и няма самостоятелно значение, поради което исканата информация не е обществена такава и за административния орган не е налице задължение да я предостави по реда на ЗДОИ. Прието е също, че със заявлението се искат само конкретни документи, без да е ясно с каква цел се търсят данните в тях. По т. 3 от заявлението е посочено, че такава информация изобщо липсва, тъй като не е определян размер на възнаграждение на експертите, включени в състава на оценителната комисия.

 

С подкрепата на ПДИ отказът по т. 2 от заявлението е обжалван пред Административен съд – Варна.

 

С Решение № от 09.01.2023 г. на Административен съд – Варна отказът по т. 2 от заявлението е отменен и преписката е върната на директора на дирекция „Канцелария на Общински съвет – Варна“ за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът приема, че в случая информацията, която е поискана от жалбоподателя по т. 2 от заявлението, касае провеждането на конкурсна процедура по целево предоставяне на финансови средства на конкурсен принцип за подкрепяне и стимулиране на медийни проекти, свързани с обществено-културното развитие на Община Варна и следователно е свързана с обществения живот в Република България. Налице е и втората предпоставка за квалифицирането на исканата информация като обществена такава по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – с получаването й заявителят ще си състави мнение относно дейността на задължения субект във връзка с провеждането на конкурса и правилното разходване на средствата. Доколкото заявената за предоставяне по реда на ЗДОИ информация е обективирана в актове и документи, свързани с осъществяване на нормативно регламентираната дейност по провеждане на конкурс, исканата информация по т. 2 от заявлението следва да бъде определена като служебна обществена информация по смисъла на легалната дефиниция по чл. 11 от ЗДОИ във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ. Същата безспорно е създадена и се съхранява, касаейки дейността на органа и администрацията на органа, като изготвените документи, свързани с процедурата по провеждане на конкурса, се съставят от длъжностни лица на задължения субект и в тях се съдържа информация за начина на провеждането на конкурса.

 

Следва да се посочи, че ако за ответника не е било ясно в какво качество и с каква цел заявителят е искал информацията (каквито мотиви съдържа оспореното решение) и тези данни са били необходими на органа, за да формира решението си, е следвало да даде съответните указания на лицето. По аргумент обаче на чл. 29 от ЗДОИ, тези обстоятелства са ирелевантни за спора, доколкото цитираната разпоредба дава възможност за уточнение, единствено ако исканата информация е неясна или твърде обща, какъвто настоящият случай не е.

 

Независимо, че исканата информация се съдържа във вътрешнослужебни по своя характер актове и документи, същата представлява служебна обществена информация, за която няма пречка да бъде заявена за получаване и съответно – да бъде предоставена по реда на ЗДОИ, в каквато насока е и константната съдебна практика по аналогични случаи. В този смисъл без значение в какво качество жалбоподателят е поискал информацията, тъй като за същия безспорно е и налице правен интерес да се запознае с исканите данни, въпреки че законът не предпоставя изискване за такъв, по отношение на субектите, търсещи информация по ЗДОИ.

 

Не са налице и основанията, регламентирани в чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, при които е допустимо ограничаването на достъпа до служебна обществена информация.

 

Решението е окончателно.

 

***

Липсата на съгласие на трето засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес.

 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Марта Георгиева (София) срещу отказ на директора на Областна дирекция по безопасност на храните – София (ОДБХ София).

 

Със заявление от месец октомври 2022 г. Марта Георгиева иска да й бъде предоставен достъп до протоколите на  комисията, която е извършила проверки за съответствието на стопанисваните от Общинско предприятие „Екоравновесие“  (ОП „Екоравновесие“) приюти за кучета, с ветеринарномедицинските изисквания за отглеждане на животни и хуманно отношение към тях, и е предоставила становище с предложение за регистрация на приютите като животновъдни обекти.

 

Директорът на ОДБХ София отказва да предостави исканата информация. В отказа е посочено, че информацията засяга интересите на трето лице – ОП „Екоравновесие“, което е отказало предоставянето й. Отделно от това е посочено, че исканата информация няма самостоятелно значение, тъй като е свързана с оперативната подготовка на актовете на органа.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 191/11.01.2023 г. на АССГ отказът е отменен и преписката върната на ОДБХ София за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

 

Съдът посочва, че липсата на съгласие на засегнатото лице за предоставяне на информация не е абсолютно и достатъчно основание за отказ да се предостави достъп до исканите сведения, а зависи и от отсъствието на надделяващ обществен интерес.

 

Съдът приема, че в случая е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до информация, тъй като такъв интерес се предполага, когато исканата информация повишава прозрачността и отчетността на задължените по ЗДОИ субекти относно вземаните от тях решения и гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения.

 

На последно място, съдът отбелязва, че търсената информация всъщност не засяга интересите на ОП „Екоравновесие“, тъй като касае процедурата по регистрация, а не търговската дейност на лицето.

 

Решението е окончателно.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.