Фондация Програма Достъп до Информация
От съдебната зала
Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Докладът от конструктивно обследване на паметник на културата „Безистена“ в Ямбол не попада в ограничението за подготвителни документи без самостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, тъй като същият няма подготвителен характер и има самостоятелно значение. До този извод стигна състав на ВАС, като втора инстанция, по дело на общинския съветник Мариета Сивкова срещу отказ на секретаря на община Ямбол да предостави достъп до искания документ. Отказът бе с мотив, че конструктивното обследване представлява подготвителен документ, който няма самостоятелно значение (основание за отказ по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. С Решение № 143 от 18.11.2016 Административен съд - Ямбол отказът на секретаря на общината е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че обследването има напълно самостоятелно значение, възложено е от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. В решението е отбелязано, че въпросният безистен е паметник на културата с национално значение. Предвид статута му на културна ценност, информацията за неговото физическо състояние, отразена във въпросното конструктивно обследване е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ и се дължи на основание чл. 12, ал. 3 от закона на всяко лице, което иска да си състави собствено мнение за състоянието на този имот. Отделно от това, по делото няма спор, че  изготвянето на това обследване е възложено от общината и е заплатено със средства от общинския бюджет. Като се има предвид, че  една от целите на ЗДОИ е повишаването на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона, то исканата информация е следвало да бъде предоставена. Решението на съда е обжалвано от секретаря на общината пред ВАС. В резултат, с Решение № 6812 от 23.05.2018 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Съдът приема за неоснователно основното възражение в касационната жалба, с което се поддържа, че първоинстанционният съд не е съобразил правилно разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Съгласно цитираната разпоредба е допустимо да бъде ограничен свободният достъп до обществена информация, която е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации); съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи. Правилно и в съответствие със събраните по делото доказателства първоинстанционният съд е приел, че търсената информация е обществена и има самостоятелно значение. По делото не е доказано, че информацията представлява част от административна процедура или е/ще бъде използвана за издаване на административен акт, респективно вземане на управленско решение. Решението на съда е окончателно.

 

Информация за действията на Министерство на вътрешните работи (МВР) при задържането и предаването на 7 турски граждани на Турция на 15-ти октомври 2016 не представлява защитени лични данни и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на Административен съд – София град (АССГ) по дело на Генка Шикерова срещу отказ на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ при МВР. Информацията е поискана със заявление от края на 2016. С мотив, че съдържат лични данни и не представляват обществена информация е отказан достъп до следните документи:

  1. Копия от заповедите за задържането на 7-те турски граждани;
  2. Копия от заповедите на началника на ГПУ-Русе за налагане на принудителни административни мерки по Закона за чужденците в Р България /принудително отвеждане до границата/;
  3. Копия от протоколите, които отразяват тяхното предаване на турските власти.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. Първоначално производството по делото е прекратено от АССГ поради неизпълнение на съдебни указания за отстраняване на нередности в жалбата, но впоследствие ВАС намира за неоснователно прекратяването на делото и го връща на АССГ за продължаване на действията по него. В резултат, с Решение № 2932 от 30.04.2018 на АССГ отказът на директора на Дирекция „Правно-нормативна дейност“ при МВР е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че решението на директора е незаконосъобразно поради съществени нарушения на административно-производствените правила и несъответствие с материалния закон. Очевидно в случая се търси информация за издадени от МВР актове т.е. за дейност, свързана с изпълнение на предоставените на органа със закон правомощия. Ответникът е приел, че се търси достъп до лични данни, каквото искане не е обективирано в заявлението за достъп. В случая, в заявлението изрично е посочено, че копията от заповедите се искат със заличени лични данни, т.е. иска се достъп до съдържанието на документите, без значение на лицата, по отношение на които са постановени, от което по-скоро следва изводът, че се иска информация за реда, по който е действала администрацията при изпълнение на възложени й със закон функции. Решението подлежи на обжалване.

 

Копието от декларацията за конфликт на интереси на служител в държавна агенция представлява обществена информация, която подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Българския институт за правни инициативи (БИПИ) срещу отказ на директора на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Със заявление от септември 2017 БИПИ искат от АСП да им бъде предоставено копие от декларацията за конфликт на интереси на бивш служител на агенцията, който към момента на подаване на заявлението е бил номиниран и е участвал като единствен кандидат в процедура по избор за управител на Националния осигурителен институт (НОИ). Директорът на АСП отказва информацията с мотив, че същата не е обществена по ЗДОИ, а има единствено вътрешно административен характер. В отказа е посочено още, че заявлението не съдържа описание на исканата информация, тъй като с него се иска копие от документ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред съда. С Решение № 3021 от 04.05.2018 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на изп. директор на АСП за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът намира за неоснователен довода на АСП, че исканата информация не е обществена по смисъла на ЗДОИ. Според съда исканата информация безспорно е служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 от ЗДОИ, тъй като същата се събира, създава и съхранява от задължения субект по повод дейността му. Съдът намира за неоснователен и другия довод на АСП, че когато се иска достъп до документ, а не се претендира информация като описание на сведение или знание за някого или нещо, то информация не се дължи. Според съда предоставянето на информация под формата на копие от документ на електронен носител е легална форма за достъп до информация, изрично уредена в ЗДОИ. Решението подлежи на обжалване.

 

Предоставянето на копие от договор за наем със заличаване на предмета, цената и срока на договора е неоснователно, тъй като по отношение на тези елементи на документа е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация. До този извод стигна състав на Административен съд – Пазарджик по дело на Тодор Гроздев (в. „Знаме“) срещу частичен отказ на директора на Агенция „Митници“ да предостави копие от договора за наем на имота, в който е преместен митническият терминал в Пазарджик. Директорът на агенцията провежда процедура за търсене на съгласие на трето лице – фирмата наемодател, след което предоставя копие от договора, но със заличени данни за предмета, цената и срока на договора. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред съда с мотив, че по отношение на основните елементи на договорите, сключени от задължените по закона субекти, е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес, която не може да бъде преодоляна от несъгласието на трето лице. С Решение № 273 от 26.04.2018 на Административен съд – Пазарджик частичният отказ е отменен и преписката е върната на директора на Агенция "Митници" за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че предоставянето на копие от договор за наем със заличаване на предмета, цената и срока на договора е неоснователно, тъй като по отношение на тези елементи на договора е налице презумпция за наличие на надделяващ обществен интерес от предоставяне на информация, която презумпция не е оборена от директора на агенцията. Срещу решението на съда е подадена касационна жалба от директора на Агенция „Митници“.© 2018 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.