Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Обществената информация се съдържа предимно в актовете на държавните органи и органите на местно самоуправление. Когато със заявление за достъп до информация се искат копия от документи, е видно, че се търсят данните и фактите, които се съдържат в документа. С този мотив Административен съд – Пазарджик отмени отказ на кмета на Пазарджик да разгледа заявление за достъп до информация. През декември 2019 Илиян Янков от Пазарджик (председател на Тенис клуб „Тенис Академия Илиян Янков“) подава заявление до кмета на Пазарджик, с което иска информация, свързана с отдаването на общински терен на концесия за тенис кортове. Конкретно са поискани копия от три документа: заповед на кмета, становище на друг тенис клуб от Пазарджик (по чиято инициатива е започната процедура за предоставяне на концесия) и съгласувателно становище от Министерство на младежта и спорта (ММС).

С писмо  от 14 януари 2020 кметът на общината уведомява заявителя, че следва да уточни предмета на информацията, тъй като посочването само на документите, а не на самата информация, която се търси, се приравнявало на пълна липса на описание на исканата информация. С писмо от 28 януари заявителят уточнява, че желае да получи копия от исканите три документа, така както са описани в заявлението за достъп. С уведомление от 11 февруари кметът оставя заявлението без разглеждане на основание чл. 29 от ЗДОИ, защото заявителят не е конкретизирал достъп до каква информация иска.

С подкрепата на ПДИ оставянето на заявлението без разглеждане е обжалвано пред Административен съд – Пазарджик. В жалбата са изложени аргументи, че въпросът за формулирането на заявлението за достъп (т.нар. проблем „достъп до информация – достъп до документи“) към момента е решен с четири решения на петчленни състави ВАС, според които дали се иска конкретния материален носител на информация (документ) или описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й.

С Определение № 1272 от 28.08.2020 на Административен съд – Пазарджик уведомлението на кмета за оставяне на заявлението без разглеждане е отменено и преписката му е върната за произнасяне по заявлението.

Съдът посочва, че съгласно чл. 24, във вр. с чл. 25 от ЗДОИ заявлението за достъп може да е писмено или устно, като съдържа определени реквизити. Съгласно чл. 29, ал. 1 от ЗДОИ в случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. В случая, със заявлението е поискана информация, обективирана в посочените три документа, които са материалните носители на информацията. Следва да се има предвид, че обществената информация се съдържа предимно в актовете на държавните органи и органите на местно самоуправление. Подаденото заявление не поражда съмнение, че ТК „Тенис Академия Илиян Янков“ иска достъп до обществена информация, съдържаща се в трите посочени документа и не е налице неяснота или обща формулировка на търсената информация. С посочване на документите, е видно, че се търсят данните и фактите, които се съдържат в документа.

Съдът приема, че оставянето без разглеждане по същество на заявлението за предоставяне на достъп до обществена информация, мотивирано само на основание чл. 29, ал. 2 от ЗДОИ, е неоснователно.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд (ВАС).

Още по темата – в публикацията „Администрация иска конкретизиране в конкретни документи в заявление по ЗДОИ“

* * *

Основателен ли е отказът на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) да предостави информация за хонорарите на адвокатите, които са представлявали комисията по дело пред ВАС, в което е бил атакуван Правилникът за устройство и дейността на КЗД.

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Иван Петров (София) срещу отказ на директора на Дирекция „Административно-правно обслужване“ в КЗД.

Предисторията на казуса е свързана с дело във ВАС, което е било образувано по протест на прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) срещу Правилника за устройство и дейността на КЗД. Прокурорът, подал протеста, е считал, че Правилникът на КЗД е приет в нарушение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА). Към оспорването са се присъединили и четирима граждани, сред които Иван Петров. КЗД е била представлявана пред ВАС от адвокат, който по време на делото е бил заменен с друг.

В тази връзка, на 13 юли 2020 Иван Петров подал заявление до КЗД, с което поискал да му бъде предоставена следната информация:

1.    Какво е адвокатското възнаграждение на защитата на КЗД по дело № 9426/2019 на ВАС при първия адвокат и сега след смяната му, и защо КЗД не използва свои юристи?
2.    Еднолично ли е взето решението за използване на адвокатска защита или след решение на КЗД?.

С писмо от 27 юли 2020 директорът на Дирекция „Административно-правно обслужване“ в КЗД уведомил заявителя, че исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо тяхното съгласие, поради което срокът за произнасяне по заявлението се удължава с 14 дни.

Впоследствие, с решение от 21 август 2020 директорът на Дирекция „Административно-правно обслужване“ отказал информацията. Мотивите: информацията, касаеща възнагражденията на адвокати, осъществяващи процесуално представителство по а.д. № 9426/2019 на ВАС и начина на вземане на решение за организиране на защитата по посоченото дело, не е обществена по смисъла на закона, тъй като същата не може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект. Исканата информация касае трети лица и не дава представа за работата на институцията.


С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени аргументи, че исканата информация безспорно представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. Същата е от категорията на служебната обществена информация по чл. 11 от ЗДОИ, според който такава е всяка информация, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации. Изложени са аргументи, че информацията не засяга законни права или интереси на трети лица по начин, който да обуславя необходимост от получаване на съгласието им за предоставянето й. Посочено е също, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на информацията, тъй като същата касае един от елементите на договор, сключен между държавен орган и адвокат. По силата на § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на ЗДОИ надделяващ обществен интерес е налице, когато информацията е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по ЗДОИ. Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.