Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Прегледът на съдебните дела е направен в рамките на проект Форум „Достъп до информация“*


Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за изплатените от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) обезщетения по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди (ЗОДОВ). До този извод стигна състав на Върховния административен съд (ВАС), като втора инстанция, по дело на Доротея Дачкова (в. „Сега“) срещу отказ на председателя на КПКОНПИ. Със заявление от януари 2018 журналистката иска от КПКОНПИ да й бъде предоставена информация „по колко дела, заведени по ЗОДОВ срещу КПКОНПИ, комисията е била осъдена да плати обезщетение на ищците към настоящия момент; какъв е общият размер на присъдените обезщетения; какъв е общият размер на изплатените обезщетения?“ Председателят на КПКОНПИ отказва достъп до исканата информация с мотив, че същата представлява служебна тайна. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ). 


С Решение № 2134 от 30.03.2018 на АССГ отказът е отменен и председателят на КПКОНПИ е задължен да предостави информация за загубените дела и сумите, които КОНПИ е осъдена да заплати към януари 2018 по ЗОДОВ. Съдът приема, че тази информация не представлява служебна тайна нито по чл. 26 от Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ), нито по чл. 16, ал. 1 от вече отменения Закон за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (ЗОПДНПИ). В мотивите на решението е посочено, че ответникът не е представил списък с категории „служебна тайна“, в които исканата информация да попада, нито е доказал маркиране на същата с гриф за сигурност. Същевременно информацията за делата, по които комисията е осъдена да заплати обезщетения за вреди, не засяга личността на проверявани лица по начин, който да изисква запазването й в тайна. Срещу решението на АССГ е подадена касационна жалба от КПКОНПИ.

С Решение № 15388/13.11.2019 на ВАС решението на първата инстанция е оставено в сила. Върховните съдии отбелязват, че предмет на подаденото заявление по ЗДОИ е информация за изплатените от КПКОНПИ обезщетения по ЗОДОВ. Отказът на административния орган да предостави тази информация е мотивиран с извода, че тя съставлява служебна тайна и засяга интересите на трети лица. При правилен и точен анализ на разпоредбата на чл. 37 от Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) административният съд стига до обоснован извод, че условията за отказ по цитирания текст не са налице. Правилно е преценено от съда, че исканата информация не представлява и служебна тайна по чл. 16, ал. 1 от Закона за отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество (отм.) и чл. 26, ал. 1 и 2 от ЗЗКИ. Исканите сведения и данни нямат за цел индивидуализиране на предявените искови претенции с оглед субектите, а само да информират заявителя за общия брой на исковете и общия размер на изплатените обезщетения, независимо от лицата, които са ги поискали, т.е. посочената в заявлението информация не засяга лични данни и интереси на трети лица. В разпоредбата на чл. 31, ал. 4 от ЗДОИ се предвижда, че задълженият субект следва да предостави информацията в обем и по начин, който да не разкрива сведения, които се отнасят до третото лице. Освен това нормата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ задължава органа да прецени наличието на надделяващ обществен интерес и ако приеме, че такъв интерес не е налице, следва да изложи съображения, което в случая не е сторено. Безспорно е, че чрез предоставяне на исканите сведения ще се повиши прозрачността и отчетността на задължения субект във връзка със спазване на законодателството и управлението на бюджетните средства. Решението е окончателно.

***

Налице е надделяващ обществен интерес Агенция пътна инфраструктура (АПИ) да предостави информация за броя продадени електронни винетки през сайтовете www.vinetki.bg и www.a1.bg. До този извод стигна АССГ по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на председателя на Управителния съвет на АПИ. Със заявление от март 2019 Мила Чернева иска от АПИ да й бъде предоставена следната информация:
т. 1 - Броят продадени електронни винетки през сайта www.bgtoll.bg до 5.03.2019 г. и тяхната стойност;
т. 2 - Броят продадени електронни винетки през сайта www.vinetki.bg до 5.03.2019 г. и тяхната стойност;
т. 3 - Броят продадени електронни винетки през сайта  www.a1.bg до 5.03.2019г. и тяхната стойност.
Председателят на УС на АПИ предоставя информация по т. 1 от заявлението – за броя и стойността на винетките, продадени през държавния сайт www.bgtoll.bg и отказва информация по т. 2 и 3 от заявлението с мотив, че е налице изрично несъгласие на трето засегнато лице – „Интелигентни трафик системи“ АД, което е регистрирано като Национален доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси и съответно стопанисва сайтовете www.vinetki.bg и www.a1.bg. Срещу частичния отказ е подадена жалба от Мила Чернева, а ПДИ осигурява правна помощ и защита по образуваното дело.

С Решение № 7085/20.11.2019 на АССГ частичният отказ на АПИ е отменен и заявлението е върнато на АПИ за ново произнасяне при съобразяване с указанията на съда по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че в случая е налице несъответствие с материално правните разпоредби. Отказът по т. 2 и т. 3 от заявлението е мотивиран с несъгласието на третото лице да бъде предоставена информацията по съображения, че същата е конфиденциална, попада в обхвата на Общите условия на договора сключен между „Интелигентни трафик системи“ АД и АПИ за предоставяне допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси. Отказът на третото лице да бъде предоставена исканата информация обаче може да бъде преодолян с наличието на „надделяващ обществен интерес“.Поисканата информация безспорно попада в категорията на обществената такава, доколкото същата е генерирана и съхранявана от задължен по ЗДОИ субект във връзка с отчетеното изпълнение на договор за предоставяне допълнителни услуги по опериране на пунктове за продажба от доставчик на услуги за електронно събиране на пътни такси. Самото обстоятелство, че  информацията е свързана и/или е по повод размера на приходите (средства) от продажбата на винетки, които следва да се инвестират в изграждането и ремонт на републиканската пътна мрежа предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Търсените сведения по т. 2 и т. 3 от заявлението неминуемо представляват обществен интерес, а доколкото гражданите са част от обществото, те имат право на достъп, търсейки информация, която вълнува обществеността и в частност самите тях.

Съдът прави извод, че няма основание за отказ за предоставяне на исканата информация по т. 2 и т. 3 от заявлението. Този извод се обосновава и от § 1, т. 5 от ДР на ЗДОИ, който въвежда оборима презумпция, че до доказване на противното обществен интерес от разкриването е налице в изброените хипотези по т. "а" до "е", като настоящият случай попада и в хипотезата на б „е“ /освен б. „б“/, а именно, свързана е със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по чл. 3. Ако органът счита, че не е налице надделяващ обществен интерес, то той следва да установи това. Тоест, предвидената в ЗДОИ презумпция приема по начало наличието на надделяващ обществен интерес във всички случаи, когато са налице условията на § 1, т. 5, б. „е“ от ДР на ЗДОИ. По тази причина позоваващият се на този текст (жалбоподателят) не е длъжен да доказва съществуването на надделяващ обществен интерес. Ако АПИ счита обратното, е длъжна да го докаже. В случая липсва анализ и обосновка дали е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 5 и 6 от ДР на ЗДОИ. Председателят на УС на АПИ е бил длъжен да предостави информацията или да установи липсата на надделяващ обществен интерес. Недопустимо е без надлежна обосновка, органът да изключва действието на оборимата законова презумпция, както е в случая. В тежест на органа е да мотивира отказа си с конкретни съображения. Несъгласието на третото лице в случая е преодоляно от наличието на надделяващ обществен интерес. По силата на необорената в случая законова презумпция на § 1, т. 5, б. "е" и „б“ от ДР на ЗДОИ следва да се приеме, че е налице надделяващ обществен интерес, изключващ отказа от достъп до исканата обществена информация. Решението е окончателно.

***

Бланкетното посочване, че определена информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение не е достатъчно да обоснове законосъобразни причини за отказ да се предостави информация. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Драгомир Гелев (София) срещу частичен отказ на кмета на район „Овча купел“ да предостави информация за строителен обект в столицата – премахване на ограда и изграждане на нова на ОУ 53 „Николай Хрелков“ в кв. „Горна баня“. Със заявление от май 2019  Драгомир Гелев иска да му бъде предоставена следната информация:
1. Договор с всички приложения (допълнения) анекси за изработване на конструктивно становище по чл. 147 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. Конструктивното становище, изработено във връзка с цитирания договор; 
3. Приемо-предавателни протоколи, подписани между възложител и изпълнител по цитирания договор;
4. Количествено-стойностни сметки за обекта по цитирания договор.
Кметът на район „Овча купел“ предоставя информацията по т. 1 и 2 от заявлението и отказва тази по т. 3 и 4 с мотив, че исканите копия от документи са свързани с оперативна подготовка и нямат самостоятелно значение. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 6963/15.11.2019 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на кмета на район „Овча купел“ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът приема, че отказът да бъдат предоставени приемо-предавателни протоколи и количествено-стойностни сметки за строителен обект в столицата (премахване на ограда и изграждане на нова на ОУ 53 „Николай Хрелков“ в кв. „Горна баня“) с мотив, че същите представляват подготвителни документи с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е незаконосъобразен. Съдът отбелязва, че в случая ответникът, за да постанови отказа си за предоставяне на исканата му информация, се е позовал на разпоредбата на чл. 13, ал. 2 от ЗДОИ, но не е изложил каквито и да е конкретни мотиви в тази връзка. Бланкетното посочване, че информацията е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение не е достатъчно да обоснове законосъобразни причини за отказа да се предостави обществената информация. Административният орган е бил длъжен да посочи точно и мотивирано кое от основанията за ограничаване на достъпа до служебна информация е налице и кой е съответният акт, в който тази служебна информация е използвана. Освен това, съгласно чл. 13, ал. 4 от ЗДОИ „достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес“. В този смисъл и в тази хипотеза административният орган е следвало да изследва въпроса за надделяващ обществен интерес, като посочи конкретните си съображения в тази насока, което не е направил, а се е задоволил единствено да приеме, че липсва надделяващ обществен интерес. Решението е окончателно. 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП.
Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2019 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.