адв. Кирил Терзийски, ПДИ

Информацията за отпуснато финансиране по Фонд „Култура“ е обществена и не попада в обхвата на ограниченията по ЗДОИ.

До този извод стигна състав на Административен съд – Стара Загора по дело на Петър Марчев срещу отказ на Община Бургас да предостави следната информация:

- Фотокопия на оценъчните карти на членовете на Комисията по оценката на проектите, кандидатствали в Трета сесия за 2022 година по Направление 5;
- Оценката според точковата система, разработена за бургаския общински фонд „Култура“, на кинопроект на Петър Марчев за музикален филм „Острижи ме, ако можеш“;
- Оценъчните карти за другите два конкурентни кинопроекта и
- Протоколите от заседанията на Комисията по оценка.

С Решение № ЕД-483/1/24.02.2023 г. зам.-кметът по Направление „Култура, туризъм и спорт“ на Община Бургас отказва да предостави достъп до исканата информация. Мотивите за отказ са, че информацията, която гражданите имат право да получават в рамките на производства, свързани с административни услуги, е изключена от приложното поле на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), а заявителят е кандидатствал за финансиране във въпросната процедура, поради което няма право да получи повече информация от тази, която му е дадена, когато е бил уведомен, че проектът му не е одобрен.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

С Решение № 205/12.06.2023 г. на Административен съд – Стара Загора
отказът е отменен и преписката е върната на Община Бургас за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че с оглед регламентираните в приетия от Общински съвет – Бургас "Правилник за работата на Фонд „Култура“ на Община Бургас – задачи, устройство и функциониране, дейност, бюджет и финансиране на Общински фонд „Култура“, без съмнение заявената за получаване информация е свързана с обществения живот в Република България. Налице е и втората предпоставка за квалифицирането на исканата информация като обществена информация по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – с получаването й заявителят ще си състави мнение относно дейността на задължения субект във връзка с функционирането на Фонд „Култура“ на Община Бургас и разходването на средства на Фонда.

Съдът приема, че не са лица каквито и да е основания исканата информация да бъде отказана, тъй като същата не попада в никое от ограниченията на правото на достъп до информация по ЗДОИ.

Решението е окончателно.

***

Налице е надделяващ обществен интерес „Булгаргаз“ ЕАД да предостави информация за преговорите и договорените количества доставки на природен газ от ГАЗПРОМЕКСПОРТ.

До този извод стигна Административен съд – Видин по второ дело на Гражданско движение „БОЕЦ“, Видин, срещу отказ на „Булгаргаз“ ЕАД. Вторият отказ на дружеството да не предостави голяма част от исканата информация бе с мотив, че същата представлява търговска тайна.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

С Решение № 99/16.06.2023 г. на Административен съд – Видин частичният отказ е отменен и преписката е върната на "Булгаргаз" за предоставяне на  достъп до информация по 7 от точките в заявлението.

Съдът приема, че в случая по делото са събрани доказателства за надделяващ обществен интерес, както и в интернет пространството са налице множество публикации, сочещи на такъв. Ноторно известни са и предприетите мерки на Министерски съвет в процесния период (създаден Кризисен щаб в енергетиката), както и предприетите мерки от Народното събрание в непосредствено предходен период (сформирана временна комисия, чийто доклад е наличен в интернет пространството). Не само не е оборена презумпцията в случая за надделяващ обществен интерес, а и са събрани доказателства за такъв.

Съдът намира, че решението в обжалваната част е изцяло незаконосъобразно. Изложените са само теоретични мотиви относно приложимите правни разпоредби, но същите не са подкрепени с нито едно фактическо установяване, не е изложен нито един факт, още по-малко са приложени доказателства, обосноваващи крайния извод на ответника. Решението е постановено при пълна липса на фактически основания за издаването му, което възпрепятства съда да извърши каквато и да е проверка на изложени факти и обстоятелства, тъй като такива не са изложени. Мотивите на административния акт имат съществено значение, както с оглед упражняване правото на защита на заявителя, така и за съда, за да се произнесе по наведените в конкретния спор доводи. Възпроизвеждането на съдържанието на правните разпоредби и техния анализ, без да е подведен към конкретни фактически установявания, не представлява мотивиране на административния акт. Не е задължение на съда да установява съдържанието на поисканите документи за пръв път в съдебното производство и да извършва преценка на всеки от тях относно приложимостта на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), още по-малко следва да направи това чрез приобщаване на цялата информация, в случай че се установи необходимост от предоставянето на изисканата обществена информация във формата на частичен достъп, което именно се установява в настоящето производство.

Решението е окончателно.

***

Когато се търси информация, свързана с околната среда, следва да намират приложение разпоредбите на Закона за опазване на околната следа, които се явяват специални по отношение на ЗДОИ.

До този извод стигна състав на АССГ по дело на „За Земята – Достъп до правосъдие“ срещу отказ на Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) – Стара Загора да предостави информация за:

1. Във връзка с Вашето обявление, че РИОСВ - Стара Загора е наложила "18 наказателни постановления на топлоцентрали от комплекса "Марица-изток" – 16 от тях на ТЕЦ "Брикел", бихме искали да ни предоставите информация за самите наказателни постановления, документацията по тях, включително самите наказателни постановления, и за какъв период са издадени. Бихме искали да знаем какви действия са предприети и какви санкции са били наложени с тези наказателни постановления, кои от тях са влезли в законна сила и какви действия са предприети по налагане на наказанията, предвидени в тях.

2. Бихме желали да ни предоставите копия от всички издадени актове за установяване на административни нарушения и издадени наказателни постановления на ТЕЦ “Брикел” от 01.01.2022 г. до датата на настоящото заявление.


С Решение № РД–16–42/21.11.2022 г. директорката на РИОСВ отказва с мотив, че исканата информация не е обществена по смисъла на чл. 2 от ЗДОИ, а се предоставя само на други компетентни органи по реда на специални закони.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

С Решение № 3822/09.06.2023 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на РИСОВ - Стара Загора за ново мотивирано произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че при наличие на специална уредба, органът следва да съобрази нея. В случая обаче, за да постанови обжалвания отказ, административният орган не се е позовал на някой от фактическите състави от приложимата правна норма, с оглед на което обжалваният отказ е незаконосъобразен, тъй като редът и условията за предоставяне на достъп до търсената информация за околната среда е регламентиран в Закона за опазване на околната среда, който е специален спрямо общия Закон за достъп до обществена информация. По тези съображения обжалваният акт следва да бъде отменен и преписката да се върне на административния орган за разглеждането ѝ по реда на глава втора от Закона за опазване на околната среда.

Решението е окончателно.

***

Когато в заявлението е отправено повече от едно искане за достъп до информация, административният орган следва да се произнесе като изложи ясна и конкретна информация по всяка една от точките в заявлението.

До този извод стигна Административен съд - Благоевград по дело на Наталия Димитрова срещу отказ на кмета на Община Благоевград да предостави информация за изградените велосипедни алеи и детски площадки в парк в града. Отказът на кмета е немотивиран, като в него са изложени неясни преразкази на планирани и в процес на изграждане обекти.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван.

С Решение № 1151/26.06.2023 г. Административен съд - Благоевград отменя отказа и връща заявлението на кмета за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът намира за безспорно, че исканата информация попада в обхвата на ЗДОИ, поради което и административният орган с оспореното решение е предоставил такава на заявителката, но се установява, че предоставената информация, с изключение на тази по т. 1 от решението, е непълна. Така например по т. 2 от заявлението не е предоставена информация за източниците и размера на финансиране на детските площадки, както и не е посочена стойността на предвидените средства. По т. 3 не е предоставена информация по каква процедура ще се извърши ремонт и оборудване на детските площадки. По т. 4 и 5 от заявлението не е предоставяна информация. По т. 6, 7, 8 и 9 са поискани копия от конкретно посочени документи или техен еквивалент, като органът се е ограничил до разясняването на това площадките в строеж ли са или не. В същото време не се предоставя например документ, показващ законното им поставяне в парка, което е и всъщност искането на заявителката. По т. 10 административният орган не е посочил в решението си търсената информация – каква е общата стойност на изплатените суми за „Велопистата“ след въвеждането в експлоатация до датата на депозиране на заявлението за достъп до обществена информация. От кой източник се финансира издръжката, респективно от кое перо на общинския бюджет идват средствата. Това неминуемо сочи на извод, че подадената жалба е основателна и доказана по своето правно основание и следва да бъде уважена, а оспореното решение, без т. 1 от него, следва да се отмени, като издадено при спазване на процесуалните правила, но в противоречие с материалния закон и неговата цел. На основание чл. 41, ал. 1 от ЗДОИ административният орган дължи ново произнасяне по посочените точки от заявлението. При новото произнасяне органът следва да изложи ясна и конкретна информация по всяка една от точките, с предоставяне и на исканите конкретни документи.

Решението е окончателно.

 

==============================================  

 

 

 

 

Публикацията е по проект "Правна помощ по случаи за достъп до информация", изпълняван от Програма Достъп до Информация, подкрепен с грант от the German Marshall Fund of the Unted States (GMF). Мненията, изразени тук, не представят непременно възгледите на German Marshal Fund или техните партньори.

© 2023 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.