Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

До възстановяване на нормалния ход на работа на административните съдилища вместо съдебни решения в рубриката от „От съдебната зала“ продължаваме да представяме жалби, изготвени от правния екип на ПДИ, по които са образувани или предстои да бъдат образувани съдебни дела.

 

Основателен ли е отказът на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) да предостави информация за броя преминали автомобили на всеки час за периода март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на всички изходи на София.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Божидар Божанов (София) срещу отказ на председателя на Управителния съвет (УС) на АПИ да предостави информация за преминалите автомобили за периода март-април 2019 и март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на изходите на София. Информацията е поискана от заявителя във връзка с въведеното на 13 март извънредно положение и някои конкретни противоепидемичните мерки като забраната за влизане и излизане от територията на София град на всички автомобили, въведена със заповед на министъра на здравеопазването от 16 април.

Отказът на председателя на УС на АПИ е мотивиран с обстоятелството, че исканите данни още не са преминали допълнителна обработка, за да са обществено достъпни, а когато преминат такава, ще бъдат публикувани на страницата на АПИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд София-град (АССГ). В жалбата са изложени аргументи, след като исканата информация е безспорно обществена и налична, тя е трябвало да бъде предоставена на заявителя. Обстоятелството, че информацията е предназначена да бъде достъпна на официалната интернет страница на агенцията или че изисква допълнителна обработка не освобождава ответника от задължението му да я предостави при поискване. Изложени са и аргументи за наличие на надделяващ обществен интерес, тъй като предоставянето на тази информация ще увеличи прозрачността и отчетността на АПИ за мониторинга на пътното движение и информирането на обществото по време на криза.

 

***

Основателен ли е отказът на Комисията за енергийно и водно регулиране (КВЕР) да предостави информация за разходите по съдебни дела срещу решения на комисията.

 

Информацията е поискана от Светослава Иванова (Пловдив) със заявление от 4 май (и конкретно е свързана с броя съдебни дела срещу 7 решения на КВЕР) за това колко от делата са приключили в полза на КВЕР и колко са загубени от комисията, както и каква е сумата на присъдените разноски за жалбоподателите по загубените от КВЕР дела.

Отказът на КВEР е с мотив, че исканата информация не била обществена, тъй като предполага предоставяне на информация, която не е създавана в поисканата форма, а ЗДОИ не предвиждал извършване на специални дейности с цел създаване на конкретни отчети по искане на заявител.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени аргументи, че според трайната съдебна практика предоставянето на информация под формата на писмена справка е допустимо, когато в тази справка са систематизирани данни, налични за определения период в администрацията на съответния орган. Изложени са и доводи за наличие на надделяващ обществен интерес, тъй като информацията е свързана с разходване на средства от държавния бюджет.

 

***

Основателен ли е отказът на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) да предостави информация за договорите за доставка на храни за затворите.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на главния директор на ГДИН. Информацията е поискана със заявление от 30 април и конкретно касае договорите по 15 процедури за обществени поръчки, пълна информация за изплатените суми по всеки договор, както и името на изпълнителя.

С отговора си по заявлението директорът на ГДНИ предоставя малка част от исканата информация и посочва, че останалата информация е достъпна в регистъра за обществени поръчки, което обаче не отговаря на действителността.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени аргументи за наличие на надделяващ обществен интерес, тъй като информацията е свързана с основните елементи на договори, сключени от задължен по ЗДОИ субект.

 

***

Основателен ли е отказът на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА) да предостави информация за договорите, сключени по Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Марио Миладинов (София) срещу отказ на БСА. Информацията е поискана със заявление от 21 април и конкретно касае информация за подизпълнителите по договорите за обществени поръчки по проекта, наложените санкции, степента на изпълнение на всеки договор, изплатените суми и т.н.

Отказът e с мотив, че БСА не е изготвяла исканите обобщени статистически данни и че исканата информация не подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ, тъй като бил налице специален ред по Закона за обществените поръчки (ЗОП).

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са изложени аргументи, че писмената справка е легална форма за получаване на достъп до обществена информация, тъй като е предвидена в Заповед ЗМФ № 1472 от 29 ноември 2011 на министъра на финансите и е налице трайна административна практика за предоставяне на информация по формата на писмена справка. Изложени са и аргументи, че обстоятелството, че ЗОП съдържа задължение за активно публикуване на информация, свързана с договорите, които администрацията сключва след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка, не означава, че ЗДОИ е неприложим по отношение предоставяне на информация за договори, сключени по реда на ЗОП, при поискване.

 

***

Основателен ли е отказът на ДП „Пристанищна инфраструктура“ да предостави информация за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна.

 

Този въпрос ще бъде поставен по дело на Спас Спасов (в. „Капитал“) срещу отказ на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“. Информацията е поискана със заявление от 7 май и конкретно касае сключеното споразумение между ДП „Пристанищна инфраструктура“ и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна; компаниите, с които „ТСВ“ ЕАД е сключило договор за изпълнение на проекта и цената, на която според сключените договори ще бъде извършено удълбочаването.

Отказът на директора на ДП „Пристанищна инфраструктура“ е с мотив, че исканата информация засяга интересите на трето лице – „ТСВ“ ЕАД, което е изразило изрично несъгласие за предоставяне на исканата информация, тъй като същата представлявала търговска тайна.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна. В жалбата са изложени аргументи, че в конкретния случай, „ТСВ“ ЕАД (чийто едноличен собственик на капитала е държавата чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията) представлява задължен субект за предоставяне на достъп до информация на собствено основание в качеството си на публичноправна организация. След като „ТСВ“ ЕАД се явява задължен субект по ЗДОИ по отношение на отказаната информация, то не са били налице основания ДП „Пристанищна инфраструктура“ да провежда процедура за търсене на съгласие на трето засегнато лице, съответно изразеното от него изрично несъгласие за предоставяне на достъп до информация е ирелевантно и не може да обоснове законосъобразен отказ. По силата на чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ не е необходимо съгласие на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.