адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за сключените от „Софекострой“ ЕАД договори за наем на техника от други дружества не представлява търговска тайна и е налице надделяващ обществен интерес за предоставянето й.

 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Анина Сантова (София) срещу частичен изричен отказ на изпълнителния директор на „Софекострой“ ЕАД.

 

Информацията за сключените от „Софекострой“ ЕАД договори за наем на техника с други дружества през последните 3 години е поискана със заявление от 11 април 2022 г. и е систематизирана в 9 точки:

 1. Сключвало ли е общинското дружество "Софекострой" (преди "Чистота Искър") договори за наем на техника с друго дружество в периода от началото на 2018 г. до настоящия момент?
 2. Ако да по т. 1, с кои фирми е сключило договори?
 3. Моля, договорите от т. 1, ако има такива, да ми бъдат предоставени на основание ЗДОИ.
 4. Каква част от материално техническата осигуреност на дружеството за изпълнение на неговата дейност се състои от техника, наета под наем и от коя фирма?
 5. В допълнително споразумение на Столична община и "Чистота Искър" от 2015 г. (удължено с анекс до 2023 г.) се казва, че част от подготовката на "Чистота Искър" за изпълнение на дейностите в кварталите е "осигуряване на необходимата специализирана техника със собствени средства на дружеството, наета, както и с договори за лизинг със срок от 7 години". Има ли на това основание сключени договори за наем на техника и лизинг? Ако да, моля, да ми бъдат предоставени.
 6. Каква част от "необходимата специализирана техника" от споразумението, цитирано в т. 5, е "осигурена със собствени средства на дружеството" по смисъла на допълнителното споразумение?
 7. Според финансовия отчет на "Софекострой", публикуван в Търговския регистър, основното разходно перо на "Софекострой" (преди "Чистота Искър") за 2020 г. са били разходите за външни услуги. Моля да ми бъде предоставена детайлна разбивка за това какво включват разходите за външни услуги.
 8. Моля, да ми бъде предоставена информация за фирмите, на които "Софекострой" (преди "Чистота Искър") е плащало за 2019 и 2020 г. за извършването на външни услуги, както и какви са сумите.
 9. Моля, ако е налична същата информация по т. 8 и за 2021 г., и тя да ми бъде предоставена. 

Изпълнителният директор на „Софекострой“ ЕАД отказва да предостави информация по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението с мотив, че същата представлява търговска тайна и предоставянето й би могло да доведе до нелоялна конкуренция между търговци.

 

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ.

 

С Решение №7086/24.11.2022 г. АССГ отменя частичния изричен отказ да бъде предоставена информация по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението и задължава изпълнителния директор на „Софекострой“ ЕАД да предостави исканата информация в 7-дневен срок от получаването на съдебното решение.

 

На първо място, съдът приема, че „Софекострой“ ЕАД е задължен субект в качеството си на публичноправна организация по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, във връзка с § 1, т. 4 от допълнителните разпоредби на ЗДОИ, тъй като едноличен собственик на капитала на дружеството е Столична община (СО).

 

На второ място, съдът приема, че в случая несъмнено търсената информация има характер на служебна обществена информация по смисъла на чл. 11, вр. с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – касае се за информация, свързана с обществения живот в България, която дава възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по ЗДОИ субекти и в частност – начинът на разходване на общински средства и прозрачността при сключването на договори, свързани с почистването на битови отпадъци в рамките на Столична община.

 

На трето място, съдът приема, че отказът да бъде предоставена информацията по т. 2, 3, 4, 5, 8 и 9 от заявлението, с мотив търговска тайна е незаконосъобразен, тъй като изпълнителният директор на „Софекострой“ ЕАД не е изложил доводи какви конкретни факти и обстоятелства са обосновали извода му, че предоставянето на търсената информация може да доведе до нелоялна конкуренция между търговци. Освен това не е направил преценка за липса или наличие на надделяващ обществен интерес за предоставяне на исканата информация. Ако беше направил такава, щеше да установи, че е налице надделяващ обществен интерес за осигуряване на достъп до търсената информация, тъй като същата е свързана с основни елементи на договори, сключени от задължен по ЗДОИ субект. Съгласно § 1, т. 5, буква „е“ от допълнителните разпоредби на ЗДОИ не представляват „производствена или търговска тайна“ факти, информация, решения и данни, свързани със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, но е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й. Такъв интерес е налице винаги, когато информацията е свързана със страните, подизпълнителите, предмета, цената, правата и задълженията, условията, сроковете, санкциите, определени в договори, по които едната страна е задължен субект по ЗДОИ.

 

На последно място, съдът отбелязва, че информацията, пряко или косвено свързана с общински средства, е всякога обществена по смисъла на ЗДОИ. Търсенето на достъп до такава информация е гаранция за прозрачното и целесъобразно използване на средствата, предоставяни от общинския бюджет на публичноправните субекти/организации, във връзка с изпълнение на дейността им, и достъпът до такава информация не може да бъде ограничаван, включително и когато е свързан с трети лица.

 

Решението е окончателно.

 

***

 

Представлява ли защитена тайна информацията за извършените нарушения при превоз на дървесина от три конкретни фирми или същата подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ?

 

Този въпрос бе поставен по дело на Александър Дунчев (София) срещу отказ на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ).

 

На 23 август 2022 г. Александър Дунчев подава заявление за достъп до информация до ИАГ, с което иска да му бъде предоставена информация за дейността на контролните служби в ИАГ – Регионална дирекция по горите (РДГ) София, РДГ Пловдив и РДГ Пазарджик, по отношение на контрола върху транспорта на дървесина:

 1. Информация относно установените през последната 1 година с констативни протоколи и актове (вкл. съставени от трети лица, но внесени за издаване на наказателни постановления в РДГ) нарушения при транспорта, разтоварването и складирането на добита дървесина, извършени с транспортни средства, които са собственост на фирмите Експрес-79 ЕООД, ДИП Богдан ЕООД и Родопа Форест ЕООД, и/или в техни складове и/или от техни служители и
 2. Информацията да включва единствено име на фирма, дата, място, размер и тип (вкл. законова разпоредба) на установеното от горските служители/инспектори/полицаи нарушение, както и размера на наложената санкция в случаите извън Наказателния кодекс, без да се предоставят лични данни на трети лица или друга конфиденциална информация, засягаща интереса на фирмите.
ИАГ удължава срока за произнасяне по заявлението, за да проведе процедура за търсене на съгласие от трети засегнати лица (трите фирми, посочени в заявлението) по реда на чл. 31 от ЗДОИ.

 

С решение от 13 септември изпълнителният директор на ИАГ отказва предоставяне на исканата информация. Мотивите за отказ са, че исканата информация няма самостоятелно значение и има подготвителен характер, поради което попада в обхвата на ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. В случая, нито бил изтекъл 2-годишният срок за защита на подобна информация, нито бил налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп, който да преодолява ограничението по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. Освен това било налице изразено изрично несъгласие за предоставяне на информацията от страна на трите фирми, посочени в заявлението.

 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. В жалбата са развити доводи, че исканата информация представлява информация, свързана с околната среда, тъй като касае административни мерки в областта на околната среда. Ограничението за подготвителните документи с несамостоятелно значение по чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ е неприложимо, когато се търси информация, която е свързана с околната среда. Развити са и доводи, че исканата информация не засяга интересите на трети лица по начин, който да обуславя необходимост от получаването на съгласието им за предоставянето й.

 

По жалбата е образувано а.д. № 9026/2022 на АССГ, Второ отделение, 37 състав. На 29 ноември 2022 г. делото е разгледано в открито съдебно заседание и е обявено за решаване. Предстои постановяване на съдебното решение.

 

Публикацията е по проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.