Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Отказите на администрацията за предоставяне на информация с мотив, че не е налице съгласие от трето засегнато лице, са незаконосъобразни винаги, когато самото трето лице е задължен субект по ЗДОИ. До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по дело на Спас Спасов (в. „Капитал“) срещу отказ на генералния директор на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) да предостави информация за удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна. 

Информацията е поискана със заявление от 7 май и касае сключеното споразумение между ДППИ и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна; компаниите, с които „ТСВ“ ЕАД е сключило договор за изпълнение на проекта и цената, на която според сключените договори ще бъде извършено удълбочаването. Отказът на директора на ДППИ е с мотив, че исканата информация засяга интересите на трето лице – „ТСВ“ ЕАД, изразило изрично несъгласие за предоставяне на информацията, тъй като същата представлявала търговска тайна. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна.

С Решение № 1359/25.09.2020 г. на Административен съд – Варна отказът е отменен и преписката е върната на генералния  директор на ДППИ за ново произнасяне при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона, които указания са директорът да издаде решение, с което да предостави достъп до исканата информация.

Съдът приема, че Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура” (ДППИ) управлява инфраструктурата на пристанищата за обществен транспорт с национално значение и предоставя услуги по управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването. Същото е на бюджетна издръжка и средствата, които разходва по проекти и споразумения са бюджетни, т.е. публични средства. Не се оспорва факта, че едноличен собственик на капитала на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД /“ТСВ“ ЕАД/ е държавата чрез министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Следователно, както ДППИ, така и „ТСВ“ ЕАД са публични организации по смисъла на § 1, т. 4, б. “а“ и б. “в“ от ДР на ЗДОИ във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки – тъй като са обект на управленски контрол от страна на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имащ качеството на възложител.

Основание за отказ по чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗДОИ ще е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. Качеството на публични организации на ДППИ и „ТСВ“ ЕАД ги приравнява на задължени субекти по чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ за осигуряване на достъп до създаваната и съхранявана от тях обществена информация, поради което „ТСВ“ ЕАД не се явява трето лице, чието съгласие би било необходимо за представяне на поисканата обществена информация съгласно чл. 31, ал. 5 от ЗДОИ. Отделно от това, самото несъгласие не е абсолютна предпоставка за отказ, тъй като генералният директор на ДППИ е трябвало да прецени налице ли е надделяващ обществен интерес, но доводи по този основен правно-относим въпрос не са изложени в обжалвания акт, което е в нарушение на АПК.

Понятието „надделяващ обществен интерес“ е обяснено в §1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, чиято норма гласи, че такъв е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от ЗДОИ. Действително, със заявлението си жалбоподателят е целял повишаване на прозрачността и отчетността на двата субекта по чл. 3 от ЗДОИ, които са държавни предприятия на бюджетна издръжка, разходващи публични средства и управляващи държавно имущество. По силата на чл. 13, ал. 3 от ЗДОИ, достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес, което обосновава материалната незаконосъобразност на обжалвания отказ, тъй като законовата презумпция за съществуването на надделяващ обществен не е оборена от генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“.

Решението е окончателно.

Спечелването на делото е отразено в статия на Спас Спасов във в. „Капитал“ от 28.09.2020 г. със заглавие „Държавна компания е осъдена да обясни как е избрала руски дълбачки по проект за 350 млн. лв.“.

Развитието по казуса след спечелването на делото е отразено в статия на Спас Спасов във в. „Капитал“ от 15.10.2020 г. със заглавие „И след съдебно решение: държавна компания отказва информация за 350 млн. лева разход“.

***

Отговорите на администрацията, които въвеждат заявителя в заблуждение, че исканата информация е публикувана, представляват незаконосъобразни откази. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу отказ на главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН) да предостави информация за договорите за доставка на храни за затворите. Информацията е поискана със заявление от 30 април и касае договорите по 15 процедури за обществени поръчки, пълна информация за изплатените суми по всеки договор, както и името на изпълнителя. С отговора по заявлението директорът на ГДИН предоставя малка част от исканата информация и посочва, че останалата информация е достъпна в регистъра за обществени поръчки, което обаче не отговаря на действителността. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 5133/06.10.2020 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на ГДИН за ново произнасяне по заявлението. В решението е посочено, че след собствена служебна проверка, съдът установява, че така посочените линкове не предоставят исканата информация. Не се установяват текстовете на търсените договори, нито данни за контрагентите по тях. Съдът посочва, че по този начин, макар привидно с позитивно за заявителката съдържание, оспореният акт не предоставя искания достъп. В разпоредбата на чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ, една от възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация е посочване на интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните, но в процесния случай на посочения в оспорения акт интернет адрес, не са били налични търсените от заявителя данни. Съдът приема, че са налице основания за предоставяне на информацията, доколкото същата представлява обществена официална информация.

Решението е окончателно.

Спечелването на делото е отразено в статия на Мила Чернева във в. „Капитал“ от 13.10.2020 със заглавие „Съдът: Не трябва да е тайна кой доставя храна в затворите“.

***

Самото обстоятелство, че исканата информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ. Налице е надделяващ обществен интерес, изключващ отказа от достъп до подобна информация. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Марио Миладинов (София) срещу отказ на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ (БСА) да предостави информация за договорите, сключени по Проект „Повишаване ефективността и ефикасността на услугите, предоставяни на българските предприятия в областта на акредитацията“, финансиран по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020. Информацията е поискана със заявление от 21 април и конкретно касае информация за подизпълнителите по договорите за обществени поръчки по проекта, наложените санкции, степента на изпълнение на всеки договор, изплатените суми и т.н. Отказът e с мотив, че БСА не е изготвяла исканите обобщени статистически данни и че исканата информация не подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ, тъй като бил налице специален ред по Закона за обществените поръчки (ЗОП). С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 5689/21.10.2020 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на изпълнителния директор на БСА за ново произнасяне с указания по тълкуването и прилагането на закона. Съдът посочва, че самото обстоятелство, че исканата информация е свързана и/или е по повод усвояването на средства по европейски фондове предопределя прозрачност и достъпност на същата, каквато е и основната цел на ЗДОИ.

Съдът не споделя доводите на административния орган, че за информацията, обективирана в т. 2- 5 от заявлението следва да се приложи специален ред и същата не подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. Административният орган незаконосъобразно се е позовал на изключението, визирано в чл. 4, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като изискването за публичност на договорите по ЗОП по никакъв начин не отменя възможността за изискване, респективно предоставяне на такава информация по реда на ЗДОИ.

По отношение отказа на БСА да предостави копия от последните отчети по проекта, мотивиран с разпоредбата на чл. 13, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ, съдът намира същия за неоснователен. За да се приложи посочената норма трябва визираните в нея предпоставки да са кумулативно налични, а именно информацията да е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и да няма самостоятелно значение. В случая е безспорно, че отчетите, било то технически или финансови, сами по себе си дават информация за изпълнението на проектите и не са просто мнения, становища или препоръки на органа. В допълнение, съгласно европейското и национално законодателство, бенефициентът е длъжен да предоставя периодични отчети за изпълнение на дейностите по проекта, за да гарантира, че отпуснатите средства ще се разходват в съответствие с принципите за икономичност, ефективност и ефикасност.

Колкото до твърдението на ответника, че изисканата информация е публично достъпна на сайтовете на БСА и ИСУН 2020, същото не намира потвърждение. Действително в чл. 26, ал. 1, т. 4 от ЗДОИ е предвидена възможността задължените субекти да посочат линк, където са публикувани търсени данни, вместо да ги предоставят под формата на копия, изпратени по електронен път. След извършена служебна проверка от съда обаче, се установи, че търсената информация не се открива на посочените в решението линкове. Публикуваните данни са стари и неактуални, информацията е непълна и не отговаря на подадените със заявлението въпроси, а по т. 9 от заявлението - „Копие на решение за прекратяване на процедура ПО-ОП-13/Р/19.12.2019 г.“, информация изобщо липсва. От изложеното се налага извода, че административният орган е въвел заявителя в заблуждение по отношение реалното наличие в публичното пространство на търсената информация, което съгласно трайната съдебна практика влече незаконосъобразност на обжалваното решение.

Мотивите на съда завършват с извода, че по силата на необорената в случая законова презумпция на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ следва да се приеме, че е налице надделяващ обществен интерес, изключващ отказа от достъп до исканата обществена информация.

Решението е окончателно.

***

Налице е надделяващ обществен интерес за предоставяне на информация за бенефициери, получили неправомерно държавна помощ при извършени сделки за замени на горски територии. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Таня Петрова (в. „Сега“) срещу отказ на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ). 

Предисторията на казуса е свързана с обстоятелството, че на 20 ноември 2019 Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) разпространило списък със 103 бенефициери, получили неправомерно държавна помощ при извършени сделки за замени на горски територии. Според публикуваната информация министерството е извършило проверки на общо 132 такива сделки, сключвани в периода от 2007 до 2009.

В тази връзка на 22 ноември 2019 Таня Петрова подала заявление до МЗХГ, с което поискала да й бъде предоставена подробна справка за всички 132 проверени замени, съдържаща пълно описание на самите сделки – дата на сключване, площ, местоположение на частните имоти, първоначална оценка на частните имоти, площ, местоположение, първоначална оценка на държавните имоти, получени в замяна, извършено доплащане, ако има такова, както и новите оценки на съответните площи, довели до заключение, че има предоставена държавна помощ или обратно – че няма проблем при сделките. С писмо от 27 ноември 2019 МЗХ препратили заявлението на ИАГ. С решение от 11 декември 2019 изпълнителният директор на ИАГ предоставил информация за площ и местоположение на имоти по 103 сделки за замяна като уведомил заявителката, че за 29 сделки не е установено нарушение и отказал предоставяне на оценките, довели до заключение, че има предоставена неправомерно държавна помощ с мотив, че оценките имат подготвителен характер и нямат самостоятелно значение. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ.

С Решение № 4775/02.09.2020 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ИАГ за ново произнасяне по заявлението.

Съдът посочва, че съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ обществена е информацията, която е свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закон субекти. Тази информация може да се съдържа в документи или други материални носители, създавани, получавани или съхранявани от задължените по ЗДОИ субекти. Следователно обществена информация съставляват всички данни относно обществения живот, съдържащи се в документи и други материални носители на данни, създавани, получавани или съхранявани от задължения субект. Обществената информация бива официална – информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия /чл. 10 ЗДОИ/ и служебна - която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации /чл. 11 ЗДОИ/.

В случая, поисканата информация касае публични средства, т.е. такива, които са свързани с държавни помощи, която информация съдът намира, че представлява обществена служебна информация по смисъла на чл. 2 и чл. 11 от ЗДОИ.

Съдът намира, че е налице надделяващ обществен интерес по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ, което винаги следва да бъде съобразено и обсъдено от органа. В този смисъл твърдението, че следвало заявителят да го обоснове, е неоснователно. Чрез предоставянето на исканите сведения се цели разкриване на информация, която може да съдържа данни за корупция и злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект, който извод следва и от разпоредбата на § 1, т. 5, б. "е" от ДР на ЗДОИ, която въвежда презумпция на наличие на обществен интерес, когато сведенията и данните са свързани със стопанската дейност и засягат условията, правата, задълженията, санкциите, сроковете, определени в договор, по които едната страна, както в случая, е задължен субект по чл. 3 от закона.

Решението е окончателно.

Спечелването на делото е отразено в статия на Таня Петрова във в. „Сега“ от 26.09.2020 със заглавие „Сега осъди агенцията по горите за скандалните замени“.

***

Наличието на надделяващ обществен интерес изключва възможността да бъде постановен отказ за предоставяне на информация по съображения, че достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Иван Петров (София) срещу отказ на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) да предостави информация за хонорарите на адвокатите, които са представлявали комисията по дело пред Върховния административен съд (ВАС), в което е бил атакуван Правилникът за устройство и дейността на КЗД.

Предисторията на казуса е свързана с дело във ВАС, което е било образувано по протест на прокурор от Върховна административна прокуратура (ВАП) срещу Правилника за устройство и дейността на КЗД. Прокурорът, подал протеста, е считал, че Правилникът на КЗД е приет в нарушение на изискванията на Закона за нормативните актове (ЗНА). Към оспорването са се присъединили и четирима граждани, сред които Иван Петров. КЗД е била представлявана пред ВАС от адвокат, който по време на делото е бил заменен с друг.

В тази връзка, на 13 юли 2020 Иван Петров подал заявление до КЗД, с което поискал да му бъде предоставена следната информация:

1. Какво е адвокатското възнаграждение на защитата на КЗД по дело № 9426/2019 на ВАС при първия адвокат и сега след смяната му, и защо КЗД не използва свои юристи? 

2.  Еднолично ли е взето решението за използване на адвокатска защита или след решение на КЗД?

С писмо от 27 юли 2020 директорът на Дирекция „Административно-правно обслужване“ в КЗД уведомил заявителя, че исканата информация засяга интересите на трети лица и е необходимо тяхното съгласие, поради което срокът за произнасяне по заявлението се удължава с 14 дни.

Впоследствие, с решение от 21 август 2020 директорът на Дирекция „Административно-правно обслужване“ отказал информацията. Мотивите: информацията, касаеща възнагражденията на адвокати, осъществяващи процесуално представителство по а.д. № 9426/2019 на ВАС и начинът на вземане на решение за организиране на защитата по посоченото дело, не е обществена по смисъла на закона, тъй като същата не може да даде възможност на гражданите да си съставят собствено мнение за дейността на задължения субект. Исканата информация касае трети лица и не дава представа за работата на институцията. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 5810/23.10.2020 г. на АССГ отказът е отменен и директорът на КЗЛД е задължен в 14-дневен срок да предостави исканата информация.

Съдът приема, че поисканата с процесното заявление за достъп информация представлява обществена такава по определението на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като би дала възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължения по закона субект, и в частност на жалбоподателя да узнае, какъв е размерът на разходваните от КЗД публични средства и как се формира решението за съответния разход. Съгласно чл. 40, ал. 3  от закона за защита от дискриминация (ЗЗД), комисията е юридическо лице на бюджетна издръжка и първостепенен разпоредител с бюджет. Следователно, дейността й се финансира изцяло с публични средства по смисъла на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор. При това, като първостепенен разпоредител КЗД приема независимо решенията си относно разхода на тези средства. Ето защо, тя дължи прозрачност и отчетност на тези си решения независимо от обстоятелството дали за извършване на съответния разход следва да провежда процедури по Закона за обществените поръчки или не. В случай, че за съответното решение не е необходима процедура от такъв вид, която сама по себе си би предоставила гаранции за прозрачност, на още по-силно основание КЗД дължи да предостави информация за съответния разход при подадено искане за това по реда на ЗДОИ.

Последният презумира в т. 6 на § 1 от ДР на ЗДОИ, че надделяващ обществен интерес е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3 от закона. Този надделяващ обществен интерес изключва възможността отказ да бъде постановен по съображения, че достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация – чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ. В случая в преписката не е приложен изричен отказ на адвоката, представлявал КЗД, да бъде предоставена търсената от заявителя информация. Дори да се приеме, че задълженият субект в случая е имал основание да продължи срока за произнасяне по заявлението, като поиска съгласие на третото лице на основание чл. 31, ал. 2 ЗДОИ и е било изразено несъгласие от това лице, от това не следва, че разкриването на информацията би засегнало интересите му и в случая тя не може да бъде подходящо ограничена съобразно чл. 31, ал. 4 ЗДОИ. Доставчикът на съответна услуга, платена с публични средства, следва да е наясно със съществуващите специални законови разпоредби относно разходването на тези средства. Със сключването на договор за такава доставка, изпълнителят й не може да дерогира приложението на законовите изисквания за прозрачност и отчетност на тези разходи. Ето защо, несъгласието на изпълнителя като трето лице в производството по заявление за достъп до обществена информация не е основание този достъп да бъде отказан.

В тази връзка следва да се отбележи и че в случая търсената информация не се отнася изцяло и само до размера на разхода за услугите, предоставени от адвокат, но и относно начина на формиране на решението за адвокатска защита и причините, поради които КЗД не е представлявана по делото от нейни служители, които са юристи. Законът цели да улеснява прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3, ал. 1 ЗДОИ относно вземаните от тях решения и да гарантира законосъобразното и целесъобразното изпълнение на законовите задължения от същите субекти. С решението си по заявление за достъп до обществена информация задълженият субект не само предоставя такава по съществото й на поставените въпроси, но и предоставя възможност на заявителя да си състави мнение за дейността на съответната администрация в областта на предоставените й правомощия. Ето защо, в случая не е налице основание за отказ по процесното заявление.

Решението е окончателно.

***

Отказите на администрацията, мотивирани с липса на съгласие на трето лице, са незаконосъобразни, когато административният орган не е изяснил в какви правоотношения е с това трето лице, какви негови интереси и по какъв начин биха били засегнати при получаване на исканата информация, и с кои части от нея. До този извод стигна състав на Административен съд – Разград по дело на Радмила Ковачева (Исперих) срещу отказ на кмета на Община Свищов да предостави информация за изпълнението на Програмата за овладяване популацията на безстопанствени кучета и проведена акция по залавяне и транспортиране на безстопанствени кучета на територията на общината в периода 1-10 май 2020. Информацията е поискана със заявление от 2 юни 2020 и конкретно касае броя заловени и кастрирани кучета, тяхното транспортиране с лицензиран автомобил и квалификацията на лицата, упражняващи дейност по овладяване популацията на безстопанствени кучета. Отказът на кмета е с мотив, че информацията не е обществена по смисъла на ЗДОИ, както и че засяга интересите на трето лице (Сдружение „Германо-българска помощ за животните“), изразило изрично несъгласие за предоставянето й. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд - Разград.

С Решение № 105/28.09.2020 г. на Административен съд – Разград отказът е отменен и кметът е задължен да предостави достъп до исканата информация.

Съдията посочва, че административният орган се е позовал на разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 ЗДОИ, съгласно която основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес. В случая е изискано становище и е изразено несъгласие от „Между областен кастрационен център Възраждане“ – Русе към Сдружение „Германо-българска помощ за животните“. Административният орган не е изяснил в какви правоотношения е това сдружение с Община – Свищов, какви негови интереси и по какъв начин биха били засегнати при получаване на исканата информация, и в кои части от нея.

Наред с това, дори да се приеме, че горното сдружение е трето засегнато лице, то съгласно чл. 31, ал. 4 ЗДОИ при изричното му несъгласие органът предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите му.

Що се касае до твърдението на задължения субект, че не е налице надделяващ обществен интерес, същото е голословно и неаргументирано. Съгласно § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ „надделяващ обществен интерес“ по смисъла на този закон е налице, когато чрез исканата информация се цели разкриване на корупция и на злоупотреба с власт, повишаване на прозрачността и отчетността на субектите по чл. 3. Административният орган не е изложил конкретни съображения, обосноваващи липсата на надделяващ обществен интерес.

Неоснователно е възражението на ответника, че заявителката е поискала копие от документи, съдържащи лични данни. Информацията по т. 5, т. 6 и т. 7 от заявлението е поискана с изричното условие, че следва да е съобразена с изискванията по Закона за защита на личните данни. При това ответникът е могъл да я предостави при заличаване на съответните лични данни.

Предвид горното оспореното решение следва да бъде отменено и ответникът следва да бъде задължен да предостави поисканата обществена информация.

Решението е окончателно._______________________________________________________

 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2020 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.