Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Липсата на изричен диспозитив за отказ е неотстраним порок във формата на решението, с което Държавната консолидационна компания (ДКК) отказва да предостави информация за договорите, сключени с „Монтажи“ ЕАД за ремонт на язовири. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Мила Чернева (в. „Капитал“) срещу частичен отказ на ДКК. 

Информацията е поискана от Мила Чернева със заявление от 2 октомври 2020. Директорът на ДКК отказва за предостави информация по 4 точки от заявлението без да излага правно основание и мотиви. С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 5156/11.08.2021 на АССГ частичният отказ е отменен и преписката е върната на директора на ДКК за ново произнасяне по т. 1,3, 4 и 5 от заявлението.

Съдът намира, че оспорваният акт страда от съществен и неотстраним порок във формата и при постановяването му са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила. В настоящия случай, в оспорения административен акт изобщо не са посочени правни основания за отказ да се предостави информацията по цитираните точки. Липсва формулиран изричен диспозитив за отказ по цитираните точки (отказът се извежда от съдържанието на волеизявлението).

 

Видно от съдържание на оспореното писмо по т. 1 и т. 3 задълженият субект не е представил общия брой сключени договори между ДКК и „Монтажи” ЕАД (т. 1), нито броя на договорите, сключени с „Монтажи” ЕАД за ремонт на язовири и достъп до самите договори (т. 3). И по двете точки, освен че не са посочени правни основания за непредоставяне на информацията, липсват и мотиви. Визираното нарушение по същността си представлява самостоятелно основание за отмяна на оспорения отказ, тъй като от една страна ограничава правото на защита на неговия адресат, а от друга възпрепятства осъществяването на съдебния контрол за законосъобразност.

 

Задълженият субект е отказал достъп до обществена информация по т. 4 и т. 5 с твърдението, че същата е предоставена на заявителя с отговор от м. септември по предходно заявление.

 

Видно от самото решение, жалбоподателят е получил данни (по т. 4 от заявлението), че към момента се завършва изпълнението на 15 язовира, за които се подготвя и окомплектова необходимата документация за завършване на ремонта. С така предоставената информация не е представен исканият списък на завършените ремонти на язовири, включващ името на обекта, населеното място, в което се намират, прогнозната стойност на ремонта към момента на изпращане на отговора до заявителя, поради което настоящият състав намира, че с тези си действия задълженото лице не е предоставило на заявителя исканата обществена информация в пълния, допустим и наличен обем.

 

Съдът намира, че правото на достъп до информация на заявителя не е удовлетворено и по т. 5 от заявлението (общият размер на сумата, изплатена от ДКК на „Монтажи“ ЕАД), тъй като не може да се установи идентичност между исканата информация по т. 5 от процесното заявление и тази, която е била предоставена на заявителя по предходно заявление.

 

Решението е окончателно.

 

***

Основателен ли е отказът на кмета на Община Брезово да предостави копие от допълнително споразумение (анекс) към договор за продажба на общински имот – фурната в с. Свежен. Този въпрос ще бъде поставен по дело на Катя Тосева срещу отказ на кмета на Община Брезово. Информацията е поискана със заявление от края на май 2021. Отказът на кмета е с мотив, че по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) може да се иска достъп до информация, но не и само достъп до документи.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Пловдив. В жалбата са изложени аргументи, че въпросът за формулирането на заявлението за достъп до информация (т.нар. проблем достъп до информация – достъп до документи) към момента е решен с четири решения на петчленни състави на Върховния административен съд (ВАС), според които дали се иска конкретният материален носител на информация (документ) или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й.

 

По жалбата е образувано а.д. № 2119/2021 на Административен съд – Пловдив.

 

***

Основателен ли е отказът на Областна администрация – Габрово да предостави информация за имената на страните по договорите за наем и продажба на държавни имоти. Този въпрос ще бъде поставен по дело на Емилия Димитрова (координатор на ПДИ за Област Габрово) срещу отказ на Областна администрация – Габрово. Със заявление от 7 юли 2021 Димитрова е поискала да й бъде предоставен достъп до информация за разпоредителните сделки на Областна администрация - Габрово от 2017 до датата на получаване на настоящото заявление, сключени без търг. В заявлението е посочила, че желае информацията да включва имоти за продажба и имоти, отдадени под наем, като поискала към справката да бъде посочен купувачът или наемателят, стойността на сделката, респективно на месечен наем и периодът, за който е отдаден съответния имот.

 

Със заповед от 12 юли 2021 областният управител предоставя информация (под формата на справка) за сключените договори за продажба, която включва дата на договора, обект и продажна цена, както и информация за сключените договори за наем, която включва дата на договора, обект, наемна цена и срок. Със същата заповед областният управител отказва информация за имената на страните по договорите за продажба и наем с мотив, че тя представлява защитени лични данни, достъпът до които е изключен по реда на ЗДОИ.

 

С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред Административен съд – Габрово. В жалбата са изложени аргументи, че исканата и отказана информация за имената на страните по договорите за продажба и наем на държавни имоти не представлява защитени лични данни, а обществена информация и то такава по отношение, на която е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне по смисъла на ЗДОИ. Нещо повече, тази информация е част от публичен регистър, тъй като същата се съдържа в актовете за държавна собственост, които са общодостъпни за всеки по силата на чл. 77 от Закона за държавната собственост (ЗДС).

 

По жалбата е образувано а.д. № 220/2021 на Административен съд – Габрово, което е насрочено за разглеждане в открито заседание на 21 септември 2021.


***

 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.