Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски

Кирил Терзийски, ПДИ 

Сключеното споразумение между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им съставляват обществена информация, тъй като безспорно се отнасят до обекти от национално значение. До този извод стигна състав на Административен съд – Варна по дело на Спас Спасов (в. „Капитал“) срещу мълчалив отказ на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ). Информацията е поискана със заявление от 4 ноември 2020. Тъй като в 14-дневния срок отговор не е получен, с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

С Решение № 982/13.07.2021 на Административен съд – Варна мълчаливият отказ е отменен и преписката е върната на директора на ДППИ за изрично произнасяне по заявлението. Съдът посочва, че по делото са налице два спорни въпроса. 

1.Представляват ли сключеното споразумение между ДП „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционния проект за удълбочаването им, обществена информация? 2.Задължен субект ли е генералният директор на ДППИ по смисъла на чл. 3 от ЗДОИ?

Съдът стига до извод, че както ДППИ, така и „ТСВ“ ЕАД са публични организации по смисъла на § 1, т. 4 б. "а" и б. "в" от ДР на ЗДОИ във връзка с чл. 5, ал. 2, т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), тъй като са обект на управленски контрол от страна на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, имащ качеството на възложител. Съответно, сключеното споразумение между ДППИ и  „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна и Инвестиционният проект за удълбочаването им, съставляват обществена информация, тъй като се отнасят до обекти от национално значение, безспорно свързани с обществения живот в РБ и представляват резултат от упражнени от компетентния орган правомощия.

Съдът приема, че без значение какъв ще е отговора, генералният директор на ДППИ дължи изрично произнасяне по искането, с което се търси достъп до обществена информация, представляваща гореизброените документи. Органите са длъжни винаги да се произнесат по подадените до тях заявления, респективно да мотивират отказа си. В случая не е постановен акт и административното производство не е прекратено. При липсата на волеизявление за оставяне на заявлението без разглеждане, сезираният орган дължи произнасяне по същество, а непроизнасянето формира мълчалив отказ.
Решението е окончателно.

Решението е отразено в прессъобщение на Административен съд - Варна от 13 юли 2021 със заглавие „Административен съд – Варна отмени мълчалив отказ на генералния директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“

Решението е отразено в статията на Лили Гранитска в Mediapool.bg от 14 юли 2021 „Съдът нареди държавата да каже кой удълбава канала към ТЕЦ-а на Доган“.

Казусът е отразен и в публикацията на Спас Спасов във в. "Дневник" от 17 юли 2021 „Посредникът - как държавата е платила без търг и 400 млн. лв. за руски дълбачки“.

* * *

Административен съд София-град (АССГ) намери за незаконосъобразен отказ на Инспектората на Висшия съдебен съвет (ИВВС) да предостави на председателя на ВКС Лозан Панов достъп до три доклада и три протокола от проверки по сигнали срещу него. Информацията е поискана от Лозан Панов със заявление от началото на 2021. С Решение № 2 от 10.02.2021 главният инспектор на ИВСС предоставя извлечения от протоколите и отказва достъп до пълните протоколи и докладите с мотиви, че представляват подготвителна информация без самостоятелно значение и засягат интересите на трети лица, изразили изрично несъгласие за предоставянето им. В решението е посочено още, че тази информация представлява „служебна тайна“. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 4776/16.07.2021 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ИВСС за ново произнасяне по заявлението с указания за предоставяне на пълен достъп до исканата информация. 

Съдът отбелязва, че след преглед в закрито заседание (по реда на чл. 41, ал. 3 от ЗДОИ) на отказаната информация (3 доклада и 3 протокола от проверки срещу Лозан Панов), че тези документи не са маркирани с гриф „за служебно ползване“, какъвто се поставя на информация, която е  „служебна тайна“. Поради това съдът намира отказът на това основание за незаконосъобразен.

Съдът намира за неоснователен и отказът с мотив липса на съгласие от трети засегнати лица, тъй като ИВСС не доказва по делото към кои от исканите документи се отнася изразеното несъгласие от трети лица.

На последно място съдът намира за неоснователен и отказа с мотив, че исканите документи имат подготвителен характер и нямат самостоятелно значение, тъй като е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до исканата информация, който изключва приложението на това ограничение, а и по отношение на част от исканите документи е изтекъл двегодишният срок на защита по чл. 13 от ЗДОИ.

Решението е окончателно.

Казусът е отразен в публикацията от 19 юли 2021 в defakto.bg  „Лозан Панов спечели дело срещу Теодора Точкова“.

Казусът е отразен в публикацията от 19 юли 2021 в offnews.bg „Лозан Панов спечели делото срещу Теодора Точкова за проверките срещу него“.

* * *

АССГ намери за незаконосъобразен отказ на ИВВС да предостави пълен достъп до преписките от три проверки по сигнали срещу председателя на ВКС – Лозан Панов. Информацията е поискана от Николай Неделчев (София) със заявление от 31 декември 2020. Отказът на ИВСС е с мотиви, че информацията в тези преписки представлява подготвителна информация без самостоятелно значение и засяга интересите на трети лица, изразили изрично несъгласие за предоставянето й. В решението е посочено още, че тази информация представлява „служебна тайна“. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 4822/19.07.2021 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на ИВСС за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема за незаконосъобразен отказа с мотив, че исканата информация е класифицирана като „служебна тайна“, тъй като в хода на съдебното производство е изтекъл шестмесечният срок за защита на служебна тайна.

Съдът приема за незаконосъобразен и отказа с мотив, че исканата информация има подготвителен характер и няма самостоятелно значение, тъй като и изтекъл двегодишният срок за защита на подобна информация по чл. 13 от ЗДОИ.

На последно място, съдът приема, че е налице надделяващ обществен интерес за предоставяне на достъп до исканата информация и посочва, че ответникът неправилно е приел, че търсената информация не е от надделяващ обществен интерес поради това, че при извършените проверки не са установени данни за корупция или злоупотреба с власт по отношение на проверявания субект – председателя на ВКС. В случая с търсената информация жалбоподателят цели да си състави мнение именно относно прозрачността и отчетността на ИВСС като задължен субект по ЗДОИ, а не за дейността на председателя на ВКС. Това точно и ясно е посочено в заявлението за достъп до обществена информация и бе потвърдено в съдебното заседание. ИВСС, като орган, натоварен с правомощия да извършва проверки за почтеност и конфликт на интереси на магистрати, както и да извършва проверки относно образуването и движението на съдебните дела, дължи на обществеността прозрачност и отчетност за дейността си. 

В заключение съдът отбелязва, че при наличието на надделяващ обществен интерес не е необходимо съгласие на засегнатите трети лица съгласно чл. 31, ал. 5, предложение последно от ЗДОИ. 

Решението е окончателно.

* * *

МБАЛ „Пирогов“ дължи произнасяне по заявление, с което се търси информация за дейността на болницата и разходваните средства за борба с COVID-19. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Сдружение „Български институт за правни инициативи“ срещу мълчалив отказ на директора на „Пирогов“. Заявлението е подадено през на 23 февруари 2021 и с него е поискана информация (описана в 8 точки) за дейността на болницата и разходването на публични средства за борба срещу COVID-19. Тъй като в 14-дневния срок отговор не е получен, с подкрепата на ПДИ е подадена жалба срещу мълчалив отказ.

С Решение № 4948/23.07.2021 на АССГ мълчаливият отказ е отменен и преписката е изпратена на директора на „Пирогов“ за изрично произнасяне по заявлението.Съдът приема, че МБАЛ „Пирогов“ безспорно е задължен субект в качеството на публичноправна организация (лечебно заведение) по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ. 

Съдът посочва, че търсената информация има характера на служебна обществена информация по смисъла на чл. 11 във връзка с чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ – касае се за информация, пряко свързана с дейността на лечебното заведение и неговото финансиране с публични средства във връзка с овладяване на пандемията от COVID-19.

Съдът стига до извод, че е налице законов императив за писмено произнасяне по заявлението, включително и при отказ. Непроизнасянето по заявлението формира мълчалив отказ, който противоречи на нормите на ЗДОИ и подлежи на отмяна само на това основание. Налага се извод, че мълчаливият отказ за произнасяне по заявление, подадено по реда на ЗДОИ, е недопустим, тъй като административният орган е длъжен да се произнесе изрично по него, както и да уведоми заявителя за това произнасяне, поради което същият следва да бъде отменен на основание чл. 146, т. 3 и т. 4 от АПК, като се задължи органът да се произнесе изрично по заявлението с мотивирано решение по реда и в сроковете на ЗДОИ.

Решението е окончателно.


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.