адв. Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

ЗДОИ не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите, поради което няма законово изискване да се доказва наличието на правен интерес или да се посочва целта, с която се иска достъп до конкретна информация.

 

До този извод стигна състав на Административен съд – Пловдив по дело на Катя Тосева срещу отказ на кмета на Община Брезово да предостави копие от допълнително споразумение (анекс) към договор за продажба на общински имот – фурната в с. Свежен.

 

Информацията е поискана със заявление от края на м. май 2021 г. Отказът на кмета е с мотив, че по реда на ЗДОИ може да се иска достъп до информация, но не и само достъп до документи. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Пловдив. По образуваното дело кметът доразвива доводите за отказ и посочва, че жалбоподателката няма интерес от получаване на исканата информация, тъй като не е жител, нито упражнява дейност на територията на общината. В писмено становище излага и довод, че жалбоподателката не е посочила целта, с която се иска достъп до обществената информация.

 

С Решение № 873 от 12.05.2022 г. на Административен съд – Пловдив отказът на кмета е отменен и преписката му е върната за ново произнасяне с указания.

 

Съдът посочва, че не кредитира твърденията на общината, че жалбоподателката няма правен интерес тъй като тя не е жител нито упражнява дейност на територията на общината и че не е посочила целта с която се иска достъп до обществената информация както и вида на исканата информация.

 

Съдът приема, че законът не поставя никакви ограничения по отношение на заявителите, т.е. няма законово изискване да се доказва наличието на правен интерес. Това положение е напълно съобразено с международните стандарти за свобода на информация, в които е залегнала идеята, че информацията, съхранявана в държавата принадлежи на цялото общество.

 

Не е основателен и доводът, че жалбоподателката не е посочила точно вида на обществената информация. Трайната практика на Върховния административен съд (ВАС) е, че дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация е ирелевантно за дължимостта й. Материалният носител на информацията, съответните документи, не са нещо, което се иска заради своя материален субстрат, а заради информацията, която съдържа. Всяка информация, независимо дали съществува материализирана в самостоятелен, отделен носител, или съществува в няколко различни носителя и за да се предостави следва да се обобщи, ако отговаря на критериите по чл. 2, ал.1 ЗДОИ и не попада в изключенията на закона, е дължима. Дали ще се предостави копие на оригиналния материален носител или тя ще бъде описателно предоставена на заявителя е въпрос на конкретна преценка на искащия и на задължения субект, още повече, че съгласно чл. 25, ал. 1, т. 3 ЗДОИ искащият може да посочи предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществената информация.

 

Решението на съда е окончателно.

 

Копие от анекса е предоставено на заявителката с отговор на кмета от 23 май 2022.

 

***

Целта, за която ще бъде използвана информацията, не е елемент от фактическия състав за предоставянето й. Щом тя е обществена, подлежи на предоставяне.

 

До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Стела Бояджиева (гр. София) срещу отказ на директора на Дирекция „Правни дейности“ към Министерство на правосъдието (МП) да предостави копия от доклади на Дирекция "Вътрешен одит" в МП и на Инспектората по чл. 46 от Закона за администрацията (ЗА) в МП за извършени проверки в Агенция по вписванията (АВ) за периода м. април 2021 - м. юли 2021 г.

 

Информацията е поискана със заявление от края на м. август 2021 г. Отказът на директора на Дирекция „Правни дейност“ в МП да предостави достъп до исканата информация е с мотив, че същата не е обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 от ЗДОИ, тъй като няма да послужи за съставяне на мнение за дейността на задължения субект, а за защита на заявителя (в качеството на бивш служител) по текущи дела срещу АВ. В отговора е посочено още, че част от исканата информация е публикувана на интернет-страниците на МП и АВ. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

 

С Решение № 207 от 13.01.2022 г. на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на директора на Дирекция „Правни дейности“ в МП за предоставяне на достъп до исканата информация.

 

Съдът приема, че докладите на Дирекция „Вътрешен одит“ и на Инспектората към МП за извършени проверки в Агенцията по вписванията съдържат информация, свързана с контролните правомощия на Министерство на правосъдието спрямо второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Тези данни представляват служебна обществена информация, тъй като отразяват част от дейността на администрацията и начина на организирането й. Целта, за която ще бъде използвана информацията, не е елемент от фактическия състав за предоставянето й. Щом тя е обществена, подлежи на предоставяне. Достъп до тази информация е именно по реда и условията на ЗДОИ.

 

Обстоятелството, че заявителката е страна по дела срещу Агенцията по вписванията по реда на Закона за държавния служител, не означава, че тя няма право на достъп до такъв вид информация, за да си състави мнение като гражданин за дейността на задължения субект – Министерство на правосъдието. Това обстоятелство нито променя характера и вида на търсената информация /служебна обществена информация/, нито е сред предвидените по ЗДОИ основания за отказ, още по-малко променя реда за достъп до информацията, редът е именно по ЗДОИ.

 

Докладите съдържат информация за начина, по който МП осъществява контролните си функции спрямо второстепенен разпоредител с бюджет към министъра на правосъдието. Предоставянето на тези данни би дало възможност на всеки гражданин да си състави собствено мнение дали този контрол е обективен, ефикасен и навременен, т.е. дали МП изпълнява в достатъчна степен контролните си правомощия спрямо Агенцията по вписванията. Това, от своя страна, би довело до повишаване на прозрачността и отчетността на задължения субект по смисъла на § 1, т. 6 от ДР на ЗДОИ. Следователно по отношение на търсената информация безспорно е налице надделяващ обществен интерес от предоставянето й.

 

Решението е окончателно.

 

 

Публикацията е по проект Форум „Достъп до информация“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. 

Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2022 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.