Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Административен съд – Варна отмени отказ на „Транспортно строителство и възстановяване“ ЕАД („ТСВ“ ЕАД) да предостави копия от договорите с подизпълнители, сключени във връзка със споразумението между Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ (ДППИ) и „ТСВ“ ЕАД за удълбочаване на каналите на Пристанище „Варна“. Информацията е поискана от Спас Спасов (в. „Дневник“) със заявление от октомври 2020 г. и конкретно касае:

  1. Справка за договорите, сключени във връзка със споразумение, между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД от 1.10.2019 г. с предмет „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна-инженеринг“. Справката да съдържа следните данни: номер на договор, дата на сключване, страни по договора, предмет на договора, стойност на договора, срок на договора;
  2. Справка, съдържаща информация за избраната процедура по възлагане на проектирането и удълбочаването на Канал 1 и Канал 2 на Пристанище Варна. Копия от документите, съставени във връзка с избора на цитираната процедура;
  3. Пълни копия от договорите, сключени във връзка със споразумение, между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД от 1.10.2019 г. с предмет „Проектиране и удълбочаване на Канал 1 и Канал 2 Пристанище Варна-инженеринг“.

 Отказът на директора на „ТСВ“ ЕАД е втори поред. 

Първоначално информацията беше отказана с решение от 19.11.2020 г. с мотиви, че същата представлява търговска тайна и засяга интересите на трето лице – ДППИ, което е изразило изрично несъгласие за предоставяне на исканата информация. С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд – Варна.  

С Решение № 664/18.05.2021 г. на Административен съд – Варна, XXI състав по а.д. № 2719/2020 г., съдия Стоян Колев, отказът бе отменен и заявлението върнато на директора на „ТСВ“ за ново произнасяне, в 7-дневен срок, с указания по тълкуване и прилагане на закона.

С Решение 02.06.2021 г. изпълнителният директор на „ТСВ“ ЕАД отново отказа достъп до исканата информация. Този път мотивът бе търговска тайна и липса на надделяващ обществен интерес. С подкрепата на ПДИ отказът отново е обжалван пред Административен съд – Варна.

С Решение № 1214/01.10.2021 г. на Административен съд – Варна, VII състав по а.д. № 1336/2021 г., съдия Йордан Димов отмени отказа по т. 2 от заявлението (копия от документите, съставени във връзка с избора на процедура по възлагане на проектирането и удълбочаването) и т. 3 от заявлението (копия от договорите, сключени във връзка със споразумението между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД) и го потвърди по т. 1 от заявлението (справка за договорите, сключени във връзка със споразумението между ДППИ и „ТСВ“ ЕАД, която включва номер на договор, дата на сключване, страни по договора, предмет на договора, стойност на договора, срок на договора).

Накратко съдията е приел, че заявителят има право да получи копия от договорите, сключени във връзка със споразумението за удълбочаване на каналите на пристанището, като е отхвърлил всички доводи на ответника – че информацията представлява търговска тайна, че заявителят можел да я използва за нелоялна конкуренция заради участието си във фирми с подобна дейност, че заявителят не бил посочил с каква цел иска информацията, че не бил налице надделяващ обществен интерес, че по реда на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) можело да се иска достъп до информация, но не и до конкретни документи. 

Конкретните мотиви, с които съдията е намерил отказа за неоснователен са следните:

▶ „ТСВ“ ЕАД и ДП „Пристанищна инфраструктура“ са задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 2, т. 1 от ЗДОИ;
▶ Поисканата обществена информация не представлява търговска тайна предвид бюджетната издръжка на ДП „Пристанищна инфраструктура“ и управляваното от двата задължени субекта по ЗДОИ държавно имущество, включително публични средства;
▶ Изложените в отказа мотиви, че заявителят или близки до него лица са конкуренти на „ТСВ“ ЕАД и с предоставянето на информацията се цели не информираност относно дейността на задължения по ЗДОИ субект, а изместването на дружеството от пазара, са неоснователни;
▶ Доводът на ответника, че заявителят е длъжен да докаже наличието на надделяващ обществен интерес, е неоснователен. Налице е трайна и непротиворечива съдебна практика, според която, за да е оборена презумпцията на надделяващ обществен интерес, е необходимо органът да е доказал, че общественият интерес от разкриването не е убедителен и не превишава явно интереса на третата страна от запазване на търговската тайна;
▶ Неправилно и в противоречие с идеята и целта на ЗДОИ е въведеното от ответника изискване за посочване от заявителя на конкретна цел за предоставяне на исканата информация и квалифицирането на липсата на такава като основание за постановяване на обжалвания отказ. В ЗДОИ липсва норма, задължаваща заявителя да посочи конкретна цел на искането си за информация;
▶ Неправилни са изложените в отказа съображения, че предмета на искането, така както е формулирано в заявлението (да се получат копия от договори), противоречи на ЗДОИ, според който предмет на искането може да бъде информация, но не и самият документ, в който тя е обективирана. ЗДОИ поставя знак на равенство между информацията, съдържаща се в даден документ, и самия документ като неин материален носител. Искането на копие от документ е равносилно на искане за достъп до съдържащата се в него информация, като в този смисъл е трайната съдебна практика. Дали се иска конкретният материален носител на информацията или се иска описателно самата информация, е ирелевантно за дължимостта ѝ.

Решението е окончателно.

Спас Спасов е отразил развитието по делото в публикация в Дневник от 13.10.2021 със заглавие „Съдът задължи държавно дружество да каже как е похарчило 400 млн. лв. за руски дълбачки“.

***

Министерство на правосъдието (МП) следва да предостави информация за лицата, които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за техните особени заслуги към България. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Красен Николов (Mediapool) срещу отказ на директора на Дирекция „Правни дейности“ при МП. Информацията е поискана със заявление от 12 февруари 2021 и конкретно касае: 

    - Списък на лицата (с изрично посочени имена), които са получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 година досега, както и информация за особените им заслуги.

Отказът е с мотиви, че тази информация представлява защитени лични данни, поради което същата няма характер на обществена информация и не следва да се предоставя по реда на ЗДОИ. 

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 5904/19.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 53 състав по а.д. № 3935/2021 г., съдия Стефан Станчев, отменя отказа и връща преписката на МП за предоставяне на достъп до исканата информация.

Съдът намира, че информацията има характер на обществена по смисъла на чл. 2, ал. 1 ЗДОИ, тъй като е свързана с обществения живот и може да послужи за съставяне на мнение относно дейността на органа във връзка с изпълнение на негови законови правомощия по предоставяне на българско гражданство на лица с особени заслуги към България.

След като прави кратък анализ на процедурата за предоставяне на гражданство по заслуги, съдът стига до извод, че е обществена и информацията за условията, които са били изпълнение от лицата получили гражданство по заслуги - информация за времето в, което тези лица са пребивавали в страната, каква дейност са развивали, съответно дала ли е тази дейност съществен икономически резултат, което е доказателство за техния личен принос към икономиката в страната.

Мотивите на съда завършват с извода, че исканият списък на лицата, получили българско гражданство за особени заслуги от 2005 г. досега, както и информация за техните особени заслуги към България, е следвало да бъде предоставена на заявителя, при спазване на изискванията на закона, а именно невъзможност за пълната им идентификация, чрез прикриване на индивидуализиращите данни за всяко едно от тях.

Решението е окончателно.

***

Информацията за трафика на моторни превозни средства (МПС) по постоянно наблюдаваните кръстовища в столицата представлява информация, свързана с околната среда, поради което не може да бъде отказвана на основанията, предвидени в ЗДОИ. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Сдружение „За земята – достъп до правосъдие“ срещу отказ на зам.-кмета на Столична община (СО) по Направление „Транспорт и градска мобилност“.

Информацията е поискана със заявление от 29 април 2021 и конкретно касае:

1. Цифрови таблични (първични) данни за транспортното натоварване с моторни превозни средства по отделно за всички постоянно наблюдавани кръстовища и отделни устройства (индуктивни рамки, датчици, камери), разположени в техния обхват в интервали от 10 мин. за 24 часа за времето от 2010 г. до 2020 г. включително;
2. Графични данни – чертежи с план на разположението на устройствата (индуктивни рамки, датчици, камери) за наблюдение в обхвата на кръстовищата;
3. Други цифрови и графични данни от периодични или постоянни преброявания на транспортното натоварване за територията на СО и град София от 2010 до 2020 г. включително.

Първоначално от СО удължават срока за произнасяне по заявлението за търсене на съгласие от трето засегнато лице, а впоследствие с решение  от 20.05.2021 г. на зам.-кмета на Столична община Направление „Транспорт и градска мобилност“ на заявителя е предоставен достъп до информация по т. 1 от заявлението, а тази по т. 2 и 3 е отказана с мотив, че е изразено изрично несъгласие от третото лице – „Трафик Мениджмънт София“ ДЗЗД.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 6113/27.10.2021 г. на АССГ, Второ отделение, 29 състав по а.д. № 5763/2021 г., съдия Полина Величкова е отменила отказа по т. 2 и 3 от заявлението и е върнала преписката на СО за ново произнасяне с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че в конкретния случай се касае за информация, която безспорно представлява информация за околната среда по смисъла на чл. 19 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), поради което приложим е специалният ЗООС, а за неуредените в този закон въпроси, както и по силата на препращащите норми в него – ЗДОИ. Съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗООС всеки има право на достъп до наличната информация за околната среда, без да е необходимо да доказва конкретен интерес. Според чл. 26, ал. 1 от ЗООС за предоставяне на информация за околната среда се прилага процедурата, предвидена в глава трета „Процедура за предоставяне на достъп до обществена информация“ от Закона за достъп до обществена информация, но допустимите ограничения до такава информация са лимитативно определени в чл. 20 от ЗООС. Следователно, ЗООС е специален спрямо общия ЗДОИ и последният следва да се приложи само за процедурата, но не и по отношение на основанията за отказ (в т.ч. чл. 37 от ЗДОИ). Това е така, тъй като в специалния закон липсва препращане към основанията за отказ, посочени в ЗДОИ. В чл. 20, ал. 1 от ЗООС законодателят лимитативно е изброил хипотезите, при които може да се откаже информация за околната среда. В конкретния случай в оспорваното решение не става ясно кое от основанията на чл. 20 от ЗООС е мотивирало органът да постанови отказ от предоставяне на търсената информация. Не е извършена каквато и да било преценка дали третото лице има някакви законово защитени интереси и дали те надделяват над принципа на прозрачността и на достъп до информация за околната среда. По никакъв начин не е отчетен и мотивиран общественият интерес от разкриването на търсената информация, като в тази връзка е пренебрегнато изцяло задължението по чл. 20, ал. 4 от ЗООС. Липсват каквото и да било мотиви защо ответникът приема, че не е налице обществен интерес от предоставяне на исканата информация.

Решението е окончателно.


***

Информацията, която е свързана с устройството на територията, с разрешаването и контрола на строителството, или с управлението на общинска собственост, винаги представлява обществена информация по смисъла на ЗДОИ. До този извод стигна състав на Административен съд – Благоевград по дело на Наталия Димитрова (Блулинк) срещу отказ на кмета на Благоевград да предостави информация за дейността на новосформирана общинска комисия.

Информацията е поискана със заявление от 26 май 2021 и касае създаването и дейността на сформирана наскоро комисия с представители на общината, Общинския съвет (ОбС) и външни експерти, която трябва да изготви списък на всички спорни имоти, които към момента се ползват като зелени площи, паркове, алеи, паркинги и т.н., по общ устройствен план са с предназначение за строителство, но към момента нямат одобрени ПУП-ове. Исканата информация е описана в 8 точки.

1. Копие от заповедта за сформиране на горецитираната комисия;
2. Име, фамилия, длъжност и отдел на включените в състава на комисията експерти от администрацията на община Благоевград, име и фамилия на включените представители от Общински съвет Благоевград и име, фамилия, организация/институция-работодател и поле/област на експертиза на външните експерти, включени в състава на комисията, ако същите не се съдържат в заповедта по т. 1;
3. Методика и критерии за определяне на членовете на комисията, както и на включените в нея външни експерти, ако същите не се съдържат в заповедта по т. 1;
4. Предвидено възнаграждение, ако такова е определено, за членовете на комисията, включително за служители на общината, представители на общинския съвет и външните експерти и как се изплаща то, ако същото не се съдържа в заповедта по т. 1;
5. Публични ли са заседанията на комисията и ако „да“ къде и как може да бъде публично достъпена следната информация: дати на предстоящи заседания на комисията и възможност за присъствие в тях на граждани, граждански организации и медии;
6. Брой и дати на вече проведени заседания на комисията и протоколи от тях;
7. Възможно ли е включване на представители на граждански и професионални организации във работата на комисията и ако „да“, по какъв ред може да стане това; 
8. Краен срок, в който следва да завърши дейността си комисията и очакван окончателен продукт от работата й, ако същите не се съдържат в заповедта по точка 1.

С решение от 11.06.2021 г. временно изпълняващият длъжността кмет на Община Благоевград предоставя частично информация по точки 1, 2, 3 и 4 от заявлението и отказва достъп по точки 5, 6, 7, и 8 с аргумента, че исканата информация не представлявала обществена такава.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред Административен съд-Благоевград. 

С Решение № 1813/25.10.2021 г. на Административен съд – Благоевград по а.д. № 620/2021 г., съдия Димитър Думбанов отменя частичния отказ и връща преписката за ново произнасяне по т. 5, 6, 7 и 8 от заявлението с указания по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че в случая, с процесното решение е налице изявление формулирано като изричен отказ за предоставяне на информация по конкретно поставени в заявлението въпроси. А колкото до мотивите на отказа, същите според съда са незаконосъобразни. Освен че противоречат на Вътрешните правила за предоставяне на достъп до обществена информация в Община Благоевград, утвърдени със Заповед № 1426 от 28.11.2017 на кмета на общината, те противоречат на ЗДОИ с оглед на характера на поисканата информация като обществена. Исканата в случая информация безспорно е свързана с обществения живот в страната и предоставянето й ще даде възможност на заявителя да си състави собствено мнение по така поставените въпроси, свързани с устройството на територията, с разрешаването и контрола на строителството и частично с управлението на общинската собственост относно имотите общинска собственост.

Решението е окончателно.


 

 

Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.