Кирил Терзийски, ПДИ
Кирил Терзийски
Кирил Терзийски

Информацията за образованието и професионалната квалификация на директорите на държавни предприятия и горски и ловни стопанства е обществена и подлежи на предоставяне по реда на ЗДОИ. До този извод стигна състав на Административен съд София-град (АССГ) по дело на Сдружение за изследователски практики срещу отказ на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Със заявление от началото на август информацията е поискана под формата на справка, която да включва:

- Наименование на предприятието/териториалното поделение;
- Име и възраст на директора;
- Вид висше образование и специалност;
- Години стаж в горската система;
- Заемани длъжности през последните 10 г. и съответните времеви периоди, включително в различни подразделения в системата на горите;
- Получени награди или друг вид отличия за постигнати добри резултати през последните 10 г., както и основанията за тях;
- Наложени наказания (вкл. уволнения) през последните 10 г., съответните дати и причините за тях.

С отговора си по заявлението министърът предоставя информация за наименованието на държавните предприятия и двете имена на директорите им и отказва останалата информация с мотив, че същата не е обществена и на основание чл. 2, ал. 5 от ЗДОИ е изключена от приложното поле на закона, тъй като представлява лични данни.С подкрепата на ПДИ частичният отказ е обжалван пред АССГ. 

С Решение № 7564/30.12.2020 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на министъра за ново произнасяне в срок от 1 месец при спазване указанията на съда по тълкуване и прилагане на закона.

Съдът приема, че исканите в случая лични данни представляват и обществена информация, тъй като информацията относно образованието и придобитият стаж по специалността, съответно на длъжностите на които е придобит той, на лицата, назначени от министъра на ЗХГ за директори на държавни предприятия по чл. 63 от Закона за горите (ЗГ), дава възможност да се прецени дали тези лица отговарят на изискванията на закона и в тази връзка се явява свързана с обществения живот в страната.

След като стига до извод, че исканата информация е служебна обществена информация, съдията посочва, че министърът е следвало да проведе процедура за търсене на съгласие от трети лица и да направи преценка за наличие на надделяващ обществен интерес.

На последно място, съдията приема, че искането за предоставяне на информация за наградите и наказанията е общо формулирано и е следвало органът да поиска уточняване на предмета на заявлението в тази му част.

Решението на съда е окончателно.

***

Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ) неоснователно е отказала да предостави информация за броя преминали автомобили на всеки час за периода март-април 2019 и март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на всички изходи на София. До този извод стигна състав на АССГ по дело на Божидар Божанов (София) срещу отказ на председателя на Управителния съвет (УС) на АПИ да предостави информация за преминалите автомобили за периода март-април 2019 и март-април 2020 през камерите за автоматично преброяване на изходите на София. Информацията е поискана от заявителя във връзка с въведеното на 13 март 2020 извънредно положение и някои конкретни противоепидемични мерки като забраната за влизане и излизане от територията на София град на всички автомобили, въведена със заповед на министъра на здравеопазването от 16 април 2020.

Отказът на председателя на УС на АПИ е мотивиран с обстоятелството, че исканите данни още не са преминали допълнителна обработка, за да са обществено достъпни, а когато преминат такава, ще бъдат публикувани на страницата на АПИ.

С подкрепата на ПДИ отказът е обжалван пред АССГ.

С Решение № 300/18.01.2021 на АССГ отказът е отменен и преписката е върната на председателя на УС на АПИ за ново произнасяне по заявлението с указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съдът приема, че обжалваното решение не съдържа посочени правни основания по ЗДОИ за отказ да се предостави заявената информация, нещо повече - налице е противоречие между диспозитив и мотиви - мотивите са за отказ, а диспозитивът е за предоставяне на пълен достъп. Фактически въпреки формулировката на диспозитива, с решението е отказан достъп до цялата заявена. Посочването в решението на линкове с публично-достъпна информация за периода 2015-2018 е неотносимо към предмета на заявлението. Посочването, че информацията за цялата 2019, ще бъде публикувана в средата на 2020, не представлява изрично произнасяне за отказ да се предостави заявената информация за конкретен времеви период от 2019, а е просто указание кога по-обхватната информация ще е публично достъпна. Същинският отказ на ответника да предостави заявената информация се съдържа в посочването, че: „непубликуваните до момента данни на посочените два линка все още не са преминали допълнителна обработка, за да бъдат обществено-достъпни. За получаването им е необходимо да бъдат обработени след подаване на предварителна заявка за извършване на тази услуга до специализираното звено на АПИ – Институт по пътища и мостове (ИПМ), за което се заплаща такса по утвърден ценоразпис“. 

Съдът намира, че отказът е обоснован с две фактически основания, но те са взаимно-изключващи се:
   1) от една страна се отказва с аргумент, че заявената информация все още не е преминала допълнителна обработка, за да бъде обществено-достъпна т.е. след допълнителна обработка ще стане обществено достъпна /което вече е станало на 20.07.2020 с информацията за цялата 2019/;
   2) от друга страна - необходимо е данните да бъдат обработени след подаване на предварителна заявка за извършване на тази услуга до спец. звено на АПИ - ИПМ, за което се заплаща такса по утвърден ценоразпис. 

Съдът намира, че след като информацията за цялата 2019 е публикувана на 20.07.2020 на сайта на АПИ, то явно такава информация се предоставя и без персонална заявка до ИПМ и заплащане на такса, но се прави веднъж годишно - в средата на следващата година, като се публикува информация за цялата предходна година, а не за отделни времеви периоди от нея. Спорът законосъобразно ли е одобрен от УС на АПИ ценоразпис, по който ИПМ предоставя персонализирани справки по предварителни заявки, не е предмет на настоящото производство.

След това подробно изложение на фактите съдът стига до извод, че с публикуването на 20.07.2020 на сайта на АПИ на информация за цялата 2019 не е налице предоставяне на информация на заявителя за заявения от него конкретен времеви период от 2019. Не е налице оттегляне на административния акт в частта по т. 1 от заявлението, като предмет на произнасяне остава и отказа по т. 1 от заявлението. Съдът намира, че при липсата на посочени правни основания за постановения отказ по т. 1. и т. 2 от заявлението, не би могъл да прецени законосъобразността на отказа.

Отказът е постановен при липсата на форма - липсват посочени правни основания за отказ по ЗДОИ, което препятства преценката за материална законосъобразност на отказа. Освен това е налице противоречие между диспозитив и мотиви на решението, поради което следва отказът да се отмени като постановен в нарушение на предвидената форма и липса на задължителни реквизити /чл. 146, т. 2 от АПК/ и преписката да се върне на ответника за ново изрично произнасяне по цялото заявление, с изрично посочване на правни основания за произнасянето и постигане на релевантност на диспозитива към изложените мотиви.

Решението е окончателно.


 


Проектът Форум „Достъп до информация“ се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Форум „Достъп до информация“ е подобрена прозрачност и отчетност на публичните институции. За прехвърляне към страницата, посветена на проекта, натиснете тук.

© 2021 Програма Достъп до Информация
Материалите в Информационния бюлетин на Програма Достъп до Информация са обект на авторско право.
При цитиране позоваването на източника е задължително.